Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 10. februára 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 153. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu V. Mečiara. Na rokovaní nie sú prítomní: podpredsedníčka vlády K. Tóthová - ZPC, minister hospodárstva K. Česnek - zúčastňuje sa na rokovaní Národnej rady SR, minister zdravotníctva Ľ. Javorský - dovolenka, minister kultúry I. Hudec - PN.

   Zmeny v programe:

   Návrh rozvojových programov, za ktoré sa navrhuje prevziať štátne záruky za bankové úvery v priebehu roka 1998 so stanovením poradia podľa priorít predkladateľ stiahol z dnešného rokovania.

   Dodatočne sa zaradili materiály:

   Informácia Štatistického úradu SR "Vývoj spotrebiteľských cien v januári 1998"

   Informácia o súčasnom stave realizácie projektu "Výstavba vodovodu BUDVA v Republike Čierna Hora"
   Predkladá: minister hospodárstva

* * *

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na voľbu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Do uvedenej funkcie navrhuje JUDr. Štefana HARABINA na prvé volebné obdobie, na päť rokov.

   Návrh zákona o prístupe k informáciám o životnom prostredí vláda po prerokovaní schválila.
   Týmto zákonom sa zabezpečuje právna úprava ústavného práva (podľa čl. 45 Ústavy Slovenskej republiky) na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. Ide o ďalší demokratizačný prvok v našom právnom systéme, ktorý umožňuje aktívnu účasť verejnosti na úseku starostlivosti o životné prostredie.

   Vláda prerokovala a v znení zmien a doplnkov schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
   Návrh zákona právne zakotvuje nové, doteraz neupravené, inštitúty. Ide najmä o určenie povinností zdravotníckych zariadení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a sankčný postih za ich neplnenie, novú úpravu určovania siete zdravotníckych zariadení a upresnenie pôsobnosti krajských úradov a okresných úradov na úseku zdravotníctva.

   Vláda prerokovala a nesúhlasí s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
   Ministerstvo financií predloží v marci 1998, podľa plánu legislatívnych úloh vlády, komplexnú novelu zákona č. 182/1993 Z.z. Pripravovaná vládna novela zákona je aj v súlade s uznesením vlády SR č. 871 z 2.12.1997 k návrhu na zrušenie úlohy o príprave zákona o bývaní, ktorým sa ministrovi financií uložilo zapracovať problematiku uvedenú v pracovnom texte návrhu zákona o bývaní do návrhu zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a pri rekodifikácii Občianskeho zákonníka.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s legislatívnym zámerom k návrhu zákona o ochrane zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa (garančný fond), ktorý je záväzným podkladom na vypracovanie zákona o ochrane zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

   Súhrnnú správu o súčasnom stave poznania možných dopadov Integračného procesu Slovenskej republiky do Európskej únie v rezortoch jednotlivých ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SR vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Materiál hodnotí súčasný stav poznania problematiky potenciálnych dopadov a prínosov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii na úrovni jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy SR so zameraním na očakávané dopady na štátny rozpočet, samosprávny sektor, súkromný sektor a občana. Samostatným problémovým okruhom, ktorému sa venovala pozornosť, bolo špecifikovanie očakávaných dopadov, ktoré by sa mali stať predmetom negociačných rozhovorov.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí so spôsobom rozdelenia dotácie na výkon samosprávnych funkcií obcí na rok 1998.
   Dotáciu na finančné zabezpečenie výkonu samosprávnych funkcií obcí dostane 2 654 obcí s počtom obyvateľov do 3 000 (vrátane).
   Spôsob rozdelenia dotácie zachováva z vecného hľadiska podobný spôsob určovania dotácie na obyvateľa, ako v roku 1997.
   Výška dotácie na výkon samosprávnych funkcií obcí v roku 1998 oproti roku 1997 vzrástla o 50 mil. Sk (z 350 mil. Sk na 400 mil. Sk). Uvedeným navýšením sa posilňujú najmä rozpočty malých obcí do 1 000 obyvateľov s horšou výnosnosťou dane z nehnuteľností.
   V absolútnom vyjadrení výška dotácie na obyvateľa vo veľkostnej skupine do 500 obyvateľov vzrástla z 281,- Sk v roku 1997 na 339,- Sk v roku 1998 (o 20,6 %) a v skupine od 501 do 1 000 obyvateľov zo 197,- Sk na 234,- Sk (o 18,8 %).

   Vláda prerokovala a schválila dodatočne zaradený materiál "Návrh na poverenie vládneho splnomocnenca pre rozvoj automobilovej výroby na Slovensku koordináciou plnenia zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou Nomura". Uvedenú zmluvu podpísal minister hospodárstva K. Česnek 6. februára 1998. Realizáciou úloh, vyplývajúcich zo zmluvy, je poverený Ing. Alfréd Richter.

   Informáciu o súčasnom stave realizácie projektu "Výstavba vodovodu BUDVA v Republike Čierna Hora" vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a schválila Štatút, organizačný poriadok a systemizáciu zamestnancov podľa organizačných útvarov Ministerstva hospodárstva SR.

   Štatút a Organizačný poriadok Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie IV. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite, ktoré sa uskutoční 4.-15. mája 1998 v Bratislave. Konferenciu bude organizačne zabezpečovať Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s ostatnými zainteresovanými rezortmi.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.
   Nový prístup k určeniu životného minima je v súlade s "Projektom určovania životného minima v podmienkach Slovenskej republiky", schváleným uznesením vlády SR č. 978/1995. Návrh súm životného minima odráža dosiahnutú životnú úroveň obyvateľov v Slovenskej republike a reaguje na zmenenú príjmovú diferenciáciu spoločnosti.
   Návrh zákona obsahuje aj ustanovenia upravujúce sumy, v nadväznosti na ktoré sa bude konštruovať výška štátnych sociálnych dávok a hranica príjmu na vznik nároku na tieto dávky.

   Návrh zákona o sociálnej pomoci vláda prerokovala a vrátila na dopracovanie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu Štatistického úradu SR "Vývoj spotrebiteľských cien v januári 1998".

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 10. februára 1998
   TIO Úradu vlády SR