Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 17. februára 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 154. riadnej schôdzi a rokovať začala pod vedením svojho predsedu V. Mečiara.
   Na zasadnutí nie sú prítomní: ministerka školstva E. Slavkovská /ZPC/ a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií J. Jasovský /PN/.

   Dodatočne sa zaradil

   Návrh na vymenovanie prednostu Okresného úradu Košice - okolie
   Predkladá: minister vnútra

* * *

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledku posúdenia stavu dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.
   Posudzovanie dvojstrannej zmluvnej základne so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska sa vykonalo v rámci procesu postupnej revízie dvojstrannej zmluvnej základne, ktorá prebieha s jednotlivými štátmi sveta po sukcesii Slovenskej republiky do zmluvných dokumentov, ktorými bola viazaná bývalá Česká a Slovenská Federatívna Republika.

   S Návrhom na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Johnovi J. Karchovi vláda po prerokovaní vyjadrila súhlas.
   Johna J. Karcha, amerického Slováka a riaditeľa Slovensko- americkej informačnej rady navrhuje vláda SR oceniť uvedeným štátnym vyznamenaním za jeho aktívnu prácu v prospech amerických Slovákov, za šírenie dobrého mena Slovenska a za rozvíjanie vzájomných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými.

   Vláda prerokovala Návrh na uhradenie príspevku Slovenskej republiky na činnosť Úradu Vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu so sídlom v Sarajeve a rozhodla o uhradení tohto príspevku na roky 1996 - 1998 z rezervy vlády SR.

   Vláda prerokovala návrh a vyjadrila súhlas s predbežným vykonávaním Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Nemeckej spolkovej republiky o kultúrnej spolupráci, podpísanej 1. mája 1997 v Bratislave. Urobila tak na základe požiadavky nemeckej strany vzhľadom na skutočnosť, že schvaľovací proces v NSR sa môže predĺžiť až na rok, keďže dohoda musí prejsť schválením vo všetkých 16 spolkových krajinách.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
   Cieľom tejto zmluvy je vytvoriť právny priestor na rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Vylúčenie medzinárodného dvojakého zdanenia môže byť riešené len uzatvorením medzinárodnej zmluvy a vzájomnou koordináciou daňových vzťahov. Uzatvorením zmluvy bude právo na daň z jednotlivých zdrojov rozdelené objektívne medzi Slovenskú republiku a Maltskú republiku.
   Uzatvorenie zmluvy a jej vykonávanie prispeje k prehĺbeniu hospodárskej spolupráce s Maltskou republikou a rozvoju vzájomných obchodných vzťahov, ktoré zodpovedajú novým ekonomickým podmienkam.

   Návrh Programu kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráce medzi vládami Slovenskej republiky a Nórskeho kráľovstva vláda prerokovala a schválila.

   Vláda prerokovala a schválila Správu o vyhodnotení účinnosti a dopadu opatrení proti organizovanému zločinu, korupcii a praniu špinavých peňazí, prijatých zákonom Národnej rady SR č. 247/1994 Z.z., ktorým sa dopĺňa Trestný zákon a zákon o priestupkoch a zákonom Národnej rady SR č. 249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov. Konštatovala, že trestnoprávne opatrenia, prijaté súborom týchto zákonov, orgány činné v trestnom konaní v boji proti organizovaným formám trestnej činnosti využívajú. V súčasnej dobe sú vytvorené dostatočné legislatívne a organizačné podmienky na ich ďalšie efektívne využívanie. Vláda odporučila predložiť správu na rokovanie plenárnej schôdze Národnej rady SR.

   Správu o vyhodnotení stavu a foriem prerastania organizovaného zločinu do štátnomocenských štruktúr Slovenskej republiky vláda po prerokovaní schválila. Konštatovala, že príslušné zložky Policajného zboru a Slovenskej informačnej služby rozvíjajú spôsoby boja proti tomuto druhu trestnej činnosti. Správa sa predloží na rokovanie Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.

   Vláda po prerokovaní schválila Analýzu súčasného stavu a štruktúry organizovaného zločinu na území Slovenskej republiky, ktorú odporučila predložiť na rokovanie plenárnej schôdze Národnej rady SR.
   Vláda v súvislosti s prerokovaním tejto analýzy konštatovala, že Policajný zbor, v spolupráci s ďalšími orgánmi činnými v trestnom konaní, vcelku úspešne rozvíja spôsoby boja proti organizovanej kriminalite a v poslednom období dosiahol úspechy pri odhaľovaní a dokumentovaní tejto trestnej činnosti.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňa Občiansky súdny poriadok.
   Novelou sa upravujú najmä podmienky výkonu priamej demokracie, vzťah starostu obce a obecného zastupiteľstva vrátane odvolávania a voľby starostu obce, cezhraničná spolupráca obcí, vyhlasovanie obcí za mestá, ako aj podmienky na účinnejšiu vnútornú kontrolu výkonu samosprávy.

   Správu o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike za rok 1997 vláda po prerokovaní schválila. Ministra vnútra poverila zdôvodniť materiál v orgánoch Národnej rady SR. Zo správy vyplýva, že došlo k poklesu celkovej kriminality. Narastá však počet závažných, predovšetkým násilných trestných činov. Zhoršuje sa tiež situácia na úseku organizovanej, hlavne drogovej trestnej činnosti.
   Opatrenia prijaté Ministerstvom vnútra SR a Policajným zborom v roku 1997, pozitívne ovplyvnili vývoj bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike. Priority v činnosti Policajného zboru, stanovené na tento rok, kontinuálne nadväzujú na predchádzajúce opatrenia a vytvárajú podmienky na ďalší úspešný boj s trestnou činnosťou.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Návrh Legislatívneho zámeru k návrhu zákona o hypotékach a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Ministrovi financií v spolupráci s ministrom výstavby a verejných prác a guvernérom NBS uložila vypracovať novelu zákona o hypotékach, ktorá bude riešiť otvorené legislatívne problémy v celom systéme hypotékového úverovania.
   Materiál okrem iného zhodnocuje súčasný stav v oblasti hypotékového bankovníctva a návrh cieľov, ktoré bude nová legislatívna úprava riešiť a vytvárať lepšie podmienky na uvedenie produktu "hypotékový a komunálny úver" na trh a súčasne vytvárať podmienky, aby tento produkt bol dostupný pre širší okruh občanov. Navrhované riešenie je založené na vypracovaní komplexného hypotékového zákona, ktorý bude riešiť hypotékové bankovníctvo v celom rozsahu a súčasne novelizovať aj súvisiace právne predpisy.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o štátnej politike ochrany starších občanov, ktorú vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR. Materiál analyzuje sociálno-ekonomické postavenie starších ľudí, ich sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť. Vykonaná analýza ochrany starších občanov ukázala, že je potrebné aj zo strany ďalších zainteresovaných rezortov pristúpiť k vypracovaniu zásad a princípov štátnej politiky ochrany starších občanov. Zároveň sa navrhuje, aby pod gestorstvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa vypracoval návrh organizačného zabezpečenia Medzinárodného roka starších ľudí v roku 1999.

   Vláda SR dnes prerokovala a schválila dodatočne zaradený iniciatívny návrh ministra pôdohospodárstva SR na požiadanie prezidenta SR, aby zákon, ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde, o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom vrátil Národnej rade SR na opätovné prerokovanie.

   Správu o privatizácii niektorých zdravotníckych zariadení dotknutých uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 682 z 3. júla 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave prípravy akčného plánu na realizáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity a plnení úloh v uznesení vlády SR prijatých k tomuto materiálu. Zároveň súhlasila s postupným premietnutím Národnej stratégie ochrany biodiverzity do odvetvových politík, stratégií a programov a v príslušných právnych predpisoch pri ich tvorbe a aktualizácii.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave zabezpečenia certifikácie.
   Certifikácia určených výrobkov všeobecne plní úlohu ochrany spotrebiteľa pred výrobkami, ktoré by mohli ohroziť život alebo zdravie človeka, zvierat, životné prostredie, majetok alebo iné štátom chránené záujmy. Certifikácia, ktorá predstavuje proces posudzovania zhody treťou, nezávislou stranou, priamo nadväzuje na výsledky doterajšej činnosti skúšobníctva na našom území.
   Certifikácia výrobkov prispieva najmä k zlepšeniu ochrany spotrebiteľa pred nebezpečnými výrobkami, zdravotne a ekologicky nevyhovujúcimi výrobkami a k podstatnému zníženiu počtu špekulatívnych dovozov.
   Správa obsahuje informácie o stave legislatívneho, vecného, inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia certifikácie výrobkov.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh štatútu a organiyačného poriadku Ministerstva dopravz, pôšt a telekomunikácií SR.

   Návrh štatútu, systemizácie organizačnej štruktúry a organizačného poriadku Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh štatútu a organizačného poriadku Ministerstva výstavby a verejných prác SR.

   Stanovisko k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR so šírením programov Slovenskej televízie prostredníctvom družice vláda po prerokovaní vrátila na dopracovanie.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Zmenu a doplnenie zákona si vyžiadala prax, keďže podľa doteraz platného právneho stavu dochádzalo ku konfliktu právomoci likvidátorov a exekútorov, ako aj iných procesných orgánov. Novelu zákona si vyžiadala aj potreba novelizácie ustanovení o zložení dozornej rady štátneho podniku. Novelou sa, v praxi vyskytujúce problémy, odstránia.

   Vláda po prerokovaní schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
   Návrh zákona umožňuje generálnemu prokurátorovi SR podať mimoriadne dovolanie proti právoplatným rozhodnutiam súdov za predpokladov ustanovených týmto zákonom.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o príprave a rozpracovanosti investícií a nákladoch potrebných na jednotlivé súťaže Svetovej zimnej univerziády 1999 Poprad - Tatry. Zároveň schválila rozpočet organizačného zabezpečenia a návrh investičných nákladov na jej zabezpečenie. Krytie nákladov sa uskutoční zo zdrojov z výťažku lotérií a podobných hier.
   Svetová zimná univerziáda, ktorá sa bude konať v termíne 23.-29. januára 1999, ako aj marcové Európske olympijské dni mládeže v Poprade-Tatrách, sú významnými medzinárodnými športovými podujatiami. Tieto zavŕšia kandidatúru Popradu-Tatier na usporiadanie Zimných olympijských hier v roku 2006 a môžu vytvoriť vhodné predpoklady na rozhodovanie Medzinárodného olympijského výboru v auguste 1999 pri výbere poriadateľa ZOH 2006.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za január až december 1997 Konštatovala, že celkové príjmy štátneho rozpočtu SR sa dosiahli vo výške 180 825,6 mil. Sk, výdavky ŠR SR dosiahli 217 824,7 mil. Sk. Rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky k 31. decembru 1997 skončilo schodkom vo výške 36 999,1 mil. Sk.

   Informáciu o priebehu a výsledkoch Medzinárodnej konferencie vysokých predstaviteľov ministerstiev zahraničných vecí v Bratislave v dňoch 3. a 4. decembra 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Témou konferencie, okrem ekonomickej dimenzie diplomacie, bola najmä úloha regionálnych zoskupení a možnosti ich spolupráce. Delegáti veľmi pozitívne hodnotili skutočnosť, že SR dokázala už po druhý krát zorganizovať tak náročné podujatie, akým je konferencia s účasťou zo 60 štátov a piatich regionálnych a integračných zoskupení.
   Konanie konferencie bolo príležitosťou na objektívnu prezentáciu výsledkov, ktoré Slovensko dosiahlo v procese ekonomickej transformácie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu zo zasadnutia Koordinačného výboru pre problematiku žien.

   Informáciu o výsledkoch šetrení vykonaných na základe uznesenia vlády SR č. 724 zo 14. októbra 1997, vykonať kontrolu správnosti vymedzenia cien za vysielacie služby Slovenských telekomunikácií, š.p. Bratislava pre verejnoprávne inštitúcie a súkromných držiteľov licencií, vláda vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o Partnerstve pre vstup medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 17. februára 1998
   TIO Úradu vlády SR