Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 24. februára 1998

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 155. schôdzi a rokuje pod vedením podpredsedníčky vlády K. Tóthovej.
Na zasadnutí nie sú prítomní: predseda vlády V. Mečiar, podpredseda vlády S. Kozlík, ministerka zahraničných vecí Z. Kramplová a minister hospodárstva K. Česnek.

   Dodatočne sa zaradili materiály:

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady SR č. 151/1995 Z.z.
   Predkladá: minister financií

   Vývoj cien vo vybranej sfére v januári 1998
   Predkladá: predseda Štatistického úradu

   Predkladateľka stiahla z programu Návrh koncepcie postupného zdokonaľovania kontrolného systému v Slovenskej republike

   Od 10.30 h vedie rokovanie vlády SR jej predseda V. Mečiar.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh Trestného zákona.
   Návrh Trestného zákona je výsledkom rekodifikácie trestného práva hmotného, realizovanej na základe uznesenia vlády SR číslo 61 z 24. januára 1996 podľa zásad schválených vládou SR a ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR. Vo vývoji trestno- právnej úpravy predstavuje historický medzník, keďže nahrádza doteraz platný Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, prijatý v podstatne odlišných spoločensko-ekonomických podmienkach. Návrh charakterizuje najmä základná ochranná funkcia, ktorú by mal plniť, demokratické zásady, ktorými sa spravuje, hlavné ciele dekriminalizácie a depenalizácie spoločnosti, prevažne formálne ponímanie trestného činu, kategorizácia trestných činov na prečiny a zločiny, výber a formulácia skutkových podstát zohľadňujúcich aktuálnu spoločenskú realitu a jej vývinové tendencie, ako aj potrebná detailnejšia diferenciácia trestov a trestných sadzieb.
   Vo vzťahu k Trestnému poriadku by mal návrh umožňovať väčšiu efektívnosť trestného konania.

   Vláda prerokovala Návrh na obnovu výroby polovodičových súčiastok v areáli Tesly Piešťany, a.s. v konkurze. Konštatovala, že na oživenie elektronickej výroby polovodičových súčiastok v areáli Tesly Piešťany, a.s. v konkurze je nevyhnutná účasť strategického zahraničného investora.
   Vláda vzala na vedomie existenciu starej environmentálnej súťaže v areáli Tesly Piešťany a.s. v konkurze a vyslovila súhlas s prevzatím zodpovednosti za environmentálne škody a ich nápravu, pochádzajúce z činnosti Tesly Piešťany a.s. v konkurze, po predaji areálu v konkurznom konaní zahraničnému investorovi uzatvorením dohody v mene Slovenskej republiky so spoločnosťami Motorola a Slovakia Electronics Industries a.s., ktorú podpíše ministerstvo hospodárstva. Vláda zároveň súhlasila s niektorými požiadavkami pomoci zahraničnej spoločnosti Motorola z oblasti daňových a colných úľav a Národnému úradu práce odporučila prijať ústretový postup k projektom rekvalifikácie a školení zamestnancov, s účelom uľahčenia realizácie jej investičného zámeru. Zmluvu uzatvorí Ministerstvo hospodárstva a Motorola.

   Návrh štatútu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a organizačnú štruktúru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizačný poriadok Ministerstva vnútra Slovenskej republiky) vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na poverenie člena vlády Slovenskej republiky zúčastňovať sa na rokovaní Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Ministra financií M. Maxona poverila zúčastňovať sa na rokovaniach Bankovej rady NBS.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maltskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
   Uzavretím dohody sa vytvorí právny rámec na podporu a ochranu investícií investorov zmluvných strán alokovaných na území štátu druhej zmluvnej strany a tiež priaznivé podmienky na rozvoj hospodárskej a obchodnej spolupráce.

   Vláda prerokovala Návrh na riešenie otázky tzv. židovského depozita. Schválila použitie finančných prostriedkov z rezervy vlády na účely nadácie EZRA so sídlom v Bratislave, zriadenej Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v Slovenskej republike a Federáciou židovských obcí v Českej republike na financovanie sociálnych, charitatívnych a humánnych aktivít, výlučne pre občanov Slovenskej republiky a na udržiavanie, prevádzkovanie a rekonštrukciu náboženských, kultúrnych, výchovných a sociálnych zariadení na Slovensku.

   Vláda prerokovala návrh na úhradu príspevku Slovenskej republiky do Medzinárodnej organizácie pre morské dno so sídlom v Kingstone (Jamajka) a rozhodla o zaplatení príspevku na rok 1998 a v ďalších rokoch.

   V odpoludňajších hodinách prišli na rokovanie vlády podpredseda vlády SR S. Kozlík a minister hospodárstva K. Česnek.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny o zákaze klonovania ľudských bytostí.
   Klonovanie buniek a tkanív je na celom svete považované za cennú techniku biomedicíny, ktorá je z etického hľadiska akceptovateľná. Avšak na etickú akceptovateľnosť klonovania nediferencovaných buniek embryonálneho pôvodu existujú odlišné pohľady. Zámerné klonovanie ľudí je hrozbou ľudskej identite, pretože by porušilo nevyhnutnú ochranu proti predurčeniu ľudskej genetickej stavby treťou stranou. Ďalšie etické zdôvodňovanie zákazu klonovania ľudských bytostí vychádza predovšetkým z ochrany ľudskej dôstojnosti, ktorú ohrozuje manipulácia prostredníctvom umelého klonovania.
   Uvedený dokument nezaujíma konkrétny postoj k prípustnosti klonovania buniek a tkanív na výskumné účely. Obsahuje však jasne definované prekážky proti akémukoľvek pokusu umelého vytvorenia geneticky identických ľudských bytostí. Je dôležitým krokom k vytýčeniu jasných etických a legislatívnych ustanovení v oblasti reprodukčnej medicíny. Spolu s ďalšími ustanoveniami obsahuje dôležité etické princípy, ktoré by mali tvoriť základy ďalšieho rozvoja biológie a medicíny v tejto oblasti nielen dnes, ale aj v budúcnosti.

   Správu o priebehu a výsledkoch 7. zasadnutia generálnej konferencie UNIDO, ktorá sa konala vo Viedni 1.-5.12.1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Slovenskú republiku zvolili za člena Programového a rozpoč- tového výboru UNIDO na obdobie rokov 1998-1999, čím získala možnosť aktívne sa podieľať na rozhodovacích procesoch v kľúčových oblastiach celkového smerovania organizácie.
   Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR prerokujú so Sekretariátom UNIDO zameranie a formu ďalšej spolupráce Slovenskej republiky s touto organizáciou a vypracujú návrh koncepcie spolupráce SR s UNIDO na ďalšie obdobie.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh "Informatívnej správy" o priebežnom plnení opatrení vyplývajúcich zo Záverečnej správy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského, či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT), z Odpovede vlády na záverečnú správu CPT, ako aj Následnej správy vlády Slovenskej republiky.

   Správu o plnení opatrení, o postupe prác a návrhu zavedenia Jednotného automatizovaného systému právnych informácií pre štátne orgány Slovenskej republiky predkladateľ dodatočne stiahol z rokovania.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh štatútu, organizačnej štruktúry a organizačného poriadku Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

   Návrh zákona o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín vláda po prerokovaní schválila.
   Návrh zákona upravuje podmienky vykonávania ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín s dôrazom na úpravu práv a povinností ekologických výrobcov, ako aj na ustanovenie všeobecných pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby a pravidiel výkonu odbornej kontroly uplatňovanej v tejto výrobe a výrobe biopotravín.
   Schválená právna úprava ekologického poľnohospodárstva bude po jej prijatí zlučiteľná s právnou úpravou tejto oblasti, platnou v Európskej únii.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001. Jeho účelom je vytvoriť legislatívne podmienky na získanie vybraných sociálno- ekonomických informácií o obyvateľoch, domoch a bytoch, ktoré umožnia analyzovať demografický vývoj a úroveň bývania v pred- chádzajúcom období a prognózovanie vývoja spoločnosti v ďalšom období.
   Návrh zákona ustanovuje obsah, rozsah, spôsob vykonania, rozhodujúci okamih sčítania obyvateľov, domov a bytov, povinnosti obyvateľov. Upravuje úlohy vybraných ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy a obcí, súvisiace so sčítaním.
   Návrh zákona sa predloží na ďalšie ústavné prerokovanie v or- gánoch Národnej rady SR.

   Vláda po prerokovaní schválila Rozvojový program podpory bytovej výstavby na rok 1998. Program je navrhnutý s celkovou výškou finančného príspevku 1 500 mil. Sk z prostriedkov Fondu národného majetku SR a vytvára podmienky na podporu výstavby cca 4 640 bytov, ako aj potrebnej technickej vybavenosti, so zámerom čiastočne zabezpečiť i rozostavanosť na ďalšie roky.

   Správu o stave ústavnosti v Slovenskej republike predkladateľka dodatočne stiahla z rokovania vlády SR.

   Vláda dodatočne vypustila z dnešného programu aj Návrh na zmenu predsedu Komisie vlády SR na dokončenie vysporiadania majetku po bývalej ČSFR.

   Návrh zákona o sťažnostiach vláda po prerokovaní schválila.
   Nová právna úprava rieši postup vybavovania sťažností so zreteľom na účinnú ochranu práv a právom chránených záujmov fyzických alebo právnických osôb. Návrh zákona sa predloží na ďalšie ústavné prerokovanie.

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady SR č. 151/1995 Z.z. vláda vrátila na dopracovanie o týždeň.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie dodatočne zaradený materiál Spôsob poistenia projektu "Výstavba vodovodu Budva v Republike Čierna Hora", ktorý na dnešné rokovanie vlády predložili minister hospodárstva SR a guvernér EXIMBANKY SR.

   Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy ministerky zahraničných vecí Slovenskej republiky Z. Kramplovej v Budapešti 22. januára 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vplyve zákonnej úpravy zmeny kupónovej privatizácie na dlhopisovú metódu na činnosť súdov v Slovenskej republike.

   Informáciu o konaní zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre informatiku - 2/97 vláda vzala na vedomie.

   Vláda vzala na vedomie informáciu Štatistického úradu SR "Vývoj cien vo vybranej sfére v januári 1998".

     KONIEC KOMUNIKÉ.
     Bratislava 24. februára 1998
     TIO Úradu vlády SR

Dátum a čas poslednej aktualizácie: 24. 2. 1998, 21:15 hod.