Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 3. marca 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 156. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu V. Mečiara.

   Vláda dnes v súvislosti s vymenovaním za ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, odvolala Ing. Vojtecha Tkáča z funkcie štátneho tajomníka.
   Vláda ďalej schválila návrh na odvolanie MUDr. Milice Suchánkovej, poverenej vedením Úradu vlády SR. Zároveň ju vymenovala do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
   Do funkcie vedúceho Úradu vlády SR vláda vymenovala Ing. Milana Topoliho po tom, ako ho odvolala z funkcie prednostu Krajského úradu Trenčín. Vedením KÚ Trenčín poverila Dr. Jána Šandora.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na zabezpečenie prezentácie Slovenskej republiky na práci Dunajskej komisie pri príležitosti osláv 50. výročia podpísania Dohovoru o režime plavby na Dunaji.
   Aktívna účasť Slovenskej republiky na oslavách 50. výročia podpísania Dohovoru o režime plavby na Dunaji má za cieľ zdôrazniť jej doterajšie aktívne pôsobenie v Dunajskej komisii osobitne v tomto období, keď vykonáva funkciu predsedu tejto medzinárodnej vládnej organizácie.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s Programom vojenských aktivít súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády Slovenskej republiky do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území Slovenskej republiky v rámci bilaterálnej spolupráce na rok 1998.
   Rozhodla Program vojenských aktivít súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády Slovenskej republiky do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území Slovenskej republiky v rámci bilaterálnej spolupráce na rok 1998 predložiť na vyslovenie súhlasu Národnej rade Slovenskej republiky.

   Návrh na vyslanie ženijnej jednotky a 5 vojenských pozorovateľov Armády Slovenskej republiky do mierovej misie OSN v Západnej Sahare vláda po prerokovaní schválila a rozhodla ho postúpiť na vyslovenie súhlasu Národnej rade SR.

   Vláda po prerokovaní schválila Návrh potrebných legislatívnych opatrení na zabezpečenie vykonávania Dohovoru o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, ktorý za Slovenskú republiku 17. decembra 1997 v Paríži podpísal minister spravodlivosti.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh štatútu, organizačnej štruktúry a organizačného poriadku Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

   Návrh štatútu a systemizácie Ministerstva spravodlivosti SR vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda ďalej prerokovala a schválila Návrh štatútu, organizačného poriadku a systemizáciu zamestnancov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

   Správu o priebehu a výsledkoch pracovného trilaterálneho stretnutia predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara so spolkovým kancelárom Rakúskej republiky Viktorom Klimom a ministerským predsedom Maďarskej republiky Gyulom Hornom vo Viedni 15. decembra 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Účastníci stretnutia potvrdili svoj záujem pokračovať v in- tenzívnej regionálnej spolupráci s dôrazom na prípravu a realizáciu konkrétnych a reálnych projektov. Zhodli sa v názore, že vzájomná podpora a spoločné aktivity účastníckych krajín v duchu dobrých susedských vzťahov, podpory ekonomického rozvoja, stability a bezpečnosti, prispejú k pokroku v integračných procesoch.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o tlačových útvaroch rezortov (vzor personálneho a technického zabezpečenia tlačových útvarov ministerstiev).
   Správa mapuje vývoj a súčasný stav personálneho a technického zabezpečenia činnosti tlačových útvarov ministerstiev.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
   Návrh zákona novým spôsobom a komplexne upravuje podmienky výkonu veterinárnej starostlivosti a veterinárnej správy v Slovenskej republike. Potreba prijať novú právnu úpravy veterinárnej starostlivosti vyplýva jednak zo zmien podnikateľskej štruktúry, v ktorej sa výkon veterinárnej starostlivosti realizuje, jednak z dynamického rozvoja vedy, ktorý sa nevyhnutne premieta vo výkone veterinárnej starostlivosti.
   Nová právna úprava bude po jej prijatí zlučiteľná s právnou úpravou tejto oblasti platnou v Európskej únii.

   Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu obce Maršová a o zmene nariadenia vlády SR č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády SR č. 180/1997 Z.z. vláda po prerokovaní schválila.
   Okrem zmeny názvu obce Maršová na Maršová-Rašov tu dochádza k rozdeleniu obce Šahy na obec Šahy a obec Hrkovce, obce Bytča na obec Bytča a obec Hlbké nad Váhom a obce Poltár na obec Poltár a obec Zlatno.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
   Cieľom novelizácie je zosúladenie zákona o petičnom práve s Ústavou Slovenskej republiky, ale aj s pripraveným návrhom zákona o sťažnostiach. Ďalej spresnenie podmienok podávania petícií po stránke vecnej a formálnej.
   Nová právna úprava v osobitných ustanoveniach je orientovaná na dôslednejšie zostavenie petície, náležitostí petície, ich podávanie, vybavovanie a tiež rieši otázky sporov o vecnú príslušnosť, o trovách súvisiacich s prešetrovaním petícií, ako aj vecnú a miestnu príslušnosť štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady SR č. 151/1995 Z.z..
   Návrh zákona upravuje práva a povinnosti nájomcov bytov a vlastníkov domov.

   V súvislosti s predchádzajúcim materiálom vláda prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady SR č. 151/1995 Z.z..

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných odzbrojovacích zmlúv a dohôd.
   Cieľom materiálu je poskytnúť informácie o stave plnenia prijatých záväzkov a naznačiť ďalší možný vývoj v oblasti kontroly zbrojenia a odzbrojenia.

   Informáciu o 58. zasadnutí Výboru pre ľudské sídla EHK OSN vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Slovenská republika sa aktívne podieľa na činnosti výboru. Spoluprácu v rámci výboru považujeme za partnerskú a osobitne dôležitú a prospešnú v tom, že umožňuje vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií a skúseností s krajinami regiónu EHK a ich oboznámenie sa so slovenskými špecifikami a prínosmi v oblasti osídlenia a bývania, vrátane uplatňovania princípu trvaloudržateľného života.

   Vláda vzala na vedomie Informáciu o uskutočnenom pätnástom rokovaní Výkonného orgánu Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov. Rokovanie sa uskutočnilo v termíne 13.-19. decembra 1997 v Ženeve. Na programe boli otázky prípravy nových protokolov, zameraných na redukciu emisií ťažkých kovov, perzistentných organických látok a oxidov dusíka, ako aj plán činnosti na ďalší rok a finančné a organizačné záležitosti.

   Informáciu o Roku slovenskej literatúry 1998 vláda zobrala na vedomie. Materiál obsahuje zoznam inštitúcií, ktoré sa budú podieľať na realizácii tohto náročného projektu, podrobnú informáciu o podujatiach a aktivitách v Roku slovenskej literatúry vrátane finančného zabezpečenia.

   Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Informáciu o organizácii konferencie ministrov kultúry európskych krajín, ktorá sa uskutočnila 19.-20. februára 1998 v Bratislave pod názvom "Kultúrne dedičstvo krajín Európy ako fenomén európskej integrácie".

   Informáciu o dôvere verejnosti k vybraným inštitúciám SR, hodnotenie uplynulých piatich rokov vývoja Slovenskej republiky a očakávania občanov od roku 1998 vláda vzala na vedomie.

   Vláda zobrala na vedomie Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky.

     KONIEC KOMUNIKÉ.
     Bratislava 3. marca 1998
     TIO Úradu vlády SR

Dátum a čas poslednej aktualizácie: 3. 3. 1998, 16:15 hod.