Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 10. marca 1998

   BRATISLAVA - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 157. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Vladimíra Mečiara.
   Na zasadnutí nie sú prítomní:podpredseda vlády Sergej Kozlík a ministerka zahraničných vecí Zdenka Kramplová, obidvaja čerpajú dovolenku. Ministerku ZV zastupuje štátny tajomník.

   Vypustil sa materiál:

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správnom konaní (správny poriadok)

   Dodatočne zaradené materiály:

   Návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1999 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
   Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1999 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom na otvorení Európskej konferencie v Londýne v dňoch 11.-12.marca 1998
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Návrh na vydanie štátnych dlhopisov v roku 1998
   Predkladá: minister financií

   Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o sociálnej pomoci
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákon č.61/1997 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Vývoj produkcie a zamestnanosti vo vybraných odvetviach hospodárstva SR v januári 1998
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

* * *

   Vláda súhlasí s Návrhom na zriadenie Komisie pre prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Ústavy Slovenskej republiky, ktorý na rokovanie dodatočne predložila podpredsedníčka vlády SR.

   Vláda po prerokovaní súhlasí so Správou o priebehu a výsledkoch 52. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a návrh zahranično-politických aktivít Slovenskej republiky vo vzťahu k Organizácii Spojených národov na ďalšie obdobie.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci vo veciach predchádzania, preverovania a postihovania colných podvodov.
   Dohoda je zameraná na nadviazanie užšej spolupráce colných správ obidvoch štátov, obzvlášť v oblasti pomoci pri predchádzaní, preverovaní a postihovaní colných podvodov v súvislosti s nedovoleným obchodom s omamnými a psychotropnými látkami.
   Uzavretie tejto dohody je aktuálne po otvorení štátnych hraníc, prechodom na trhové hospodárstvo, ale aj z dôvodu zabránenia porušovaniu colných predpisov a zabezpečenia správneho vymeriavania a vyberania cla, daní a iných platieb. Významná je aj skutočnosť, že sa Slovenská republika, vzhľadom na svoju geografickú polohu v strede Európy, využíva nielen ako tranzitná krajina na nedovolený obchod s omamnými a psychotropnými látkami, ale aj ako krajina spotreby. Tieto skutočnosti viedli k nevyhnutnosti vytvoriť legislatívny základ pre vzájomnú spoluprácu.

   Vláda po prerokovaní schválila Analýzu súčasného stavu výkonu služby v polícii, prokuratúre a súdnictve najmä z hľadiska ich pripravenosti na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z opatrení prijatých vládou, Národnou radou SR a z medzinárodných dokumentov proti organizovanému zločinu.
   Vláda konštatovala, že tak policajné ako aj justičné zložky sú v zásade pripravené zabezpečovať úlohy vyplývajúce z opatrení prijatých vládou SR, Národnou radou SR a z medzinárodných dokumentov v boji proti organizovanému zločinu. Vláda odporučila predložiť správu na rokovanie plenárnej schôdze Národnej rady SR.

   Návrh štatútu a organizačného poriadku Ministerstva financií Slovenskej republiky vláda po prerokovaní s pripomienkami schválila.

   Vláda prerokovala a s pripomienkami schválila návrh Štatútu a Organizačného poriadku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

   Vláda schválila Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 1998 a v zmysle pripomienok vznesených počas rokovania schválila Návrh zásad hospodárenia s majetkom a so zdrojmi financovania, ktorý takisto predkladal guvernér Exoprtno-importnej banky.

   Vláda na dnešnom zasadnutí prerokovala a v znení zmien a doplnkov schválila Návrh zákona o sociálnej pomoci.
   Účelom návrhu zákona je upraviť vzťahy pri poskytovaní sociálnej pomoci a vytvoriť tak právne podmienky na fungovanie jednej z troch súčastí sociálneho zabezpečenia, popri sociálnom poistení a štátnej sociálnej podpore.
   Sociálnou pomocou je sociálna prevencia a riešenie hmotnej núdze a sociálnej núdze, v dôsledku ktorých si občan nemôže sám ani s pomocou rodiny zabezpečiť základné životné podmienky, vrátane kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

   Vláda po prerokovaní súhlasí s Návrhom na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o sociálnej pomoci.

   Návrh zákona o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti vláda so zmenami schválila.
   Účelom navrhovaného zákona je komplexne upraviť podmienky zverenia dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti formou pestúnskej starostlivosti a poskytovanie príspevkov pestúnskej starostlivosti ako štátnych sociálnych dávok.

   Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti predkladateľ dodatočne stiahol z dnešného rokovania.

   Vláda po prerokovaní akceptovala Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.
   Schválený návrh zákona sprísňuje dispozičné oprávnenia štátnych podnikov pri nakladaní so zvereným majetkom z hľadiska zriaďovania záložného práva a súčasne vytvára právny rámec pre zriaďovanie dozorných rád v štátnych podnikoch na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov.
   V časti schváleného návrhu obsahujúcej novelu zákona č.61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov je zakotvený prechod kompetencií Ministerstva pôdohospodárstva SR pri udeľovaní súhlasov na scudzovanie lesného majetku štátu na Slovenský pozemkový fond.

   Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a mení zákon č.61/1977 Zb.o lesoch v znení neskorších predpisov vláda schválila.

   Vláda prerokovala a schválila návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov.
   Dohoda umožňuje pracovníkom diplomatických a konzulárnych úradov, oficiálnych zastúpení a medzinárodných organizácií so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických a služobných pasov, bezvízový pobyt po dobu ich služobného pridelenia. Dohoda neobmedzuje právo oboch zmluvných strán zakázať vstup alebo pobyt na území svojho štátu občanom druhej zmluvnej strany, ak je ich prítomnosť na území štátu nežiadúca.

   Návrh zákona o štátnej službe colníkov, o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov vláda po prerokovaní vrátila na dopracovanie.

   Návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1999 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia vláda prerokovala a schválila.
   Účelom návrhu zákona je zvýšenie dôchodkov v roku 1998, ktoré podliehajú zvýšeniu podľa zákona č.46/1991 Zb., úprava dôchodkov priznaných v roku 1999, zvýšenie maximálnej sumy priemernej čistej dennej mzdy na určenie nemocenského, peňažnej pomoci v materstve a podpory pri ošetrovaní člena rodiny zamestnanca, zvýšenie maximálnej dennej sumy vymeriavacieho základu na určenie dávok nemocenského poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby a spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo činných osôb a úprava podmienok nároku na výplatu čiastočného invalidného dôchodku.

   Vláda schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1999 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.

   Návrh na vydanie štátnych dlhopisov v roku 1998 vláda vrátila na dopracovanie.

   Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Vladimírom Mečiarom na otvorení Európskej konferencie v Londýne v dňoch 11.-12.marca 1998 vláda schválila.

   Vláda prerokovala Informáciu o vyhodnotení účinnosti opatrení na znižovanie deficitu obchodnej bilancie v roku 1997, ktorú predložil minister hospodárstva SR.
Vláda vzala materiál na vedomie a konštatovala, že v roku 1997 došlo k poklesu deficitu obchodnej bilancie o 20,8 mld Sk, bol zastavený prepad deficitu bežného účtu platobnej bilancie a znížil sa jeho podiel na vytvorenom HDP na úrovni 7,1% v b.c. Zlepšený výsledok vo vývoji deficitu zahraničného obchodu možno pripísať realizovaným opatreniam na strane podpory vývozu a obmedzenia nežiadúceho dovozu. Dôležitú úlohu zohrala tiež cieľavedomá menová a fiškálna politika a v neposlenom rade podnikateľské exportné aktivity.

   Vláda zobrala na vedomie Informáciu o zabezpečení prípravného procesu účasti Slovenskej republiky na Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN k drogám (New York 8.-10. júna 1998), o usporiadaní ktorého rozhodlo 51.Valné zhromaždenie OSN rezolúciou č.51/64.
   Vkladom do prípravy Osobitného zasadnutia VZ OSN k drogám je realizácia projektu celoslovenskej výtvarnej súťaže stredoškolskej mládeže s protidrogovým zámerom "Vlak bez staníc" na medzinárodnej úrovni formou výstav počas marcového zasadnutia Prípravného výboru vo Viedni, ako aj počas samotného Osobitného zasadnutia VZ OSN k drogám v New Yorku.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o organizačnom zabezpečení podujatí zameraných na prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí v roku 1998, ktorú predložila ministerka zahraničných vecí SR.

   Vláda zobrala na vedomie štatistickú informáciu "Vývoj produkcie a zamestnanosti vo vybratých odvetviach hospodárstva SR v januári 1998".

   KONIEC KOMUNIKE
   Bratislava 10. marca 1998
   TIO Úradu vlády SR

Dátum a čas poslednej aktualizácie: 10. 3. 1998, 21:05 hod.