Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 17. marca 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 158. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením podpredsedníčky vlády K. Tóthovej.
   Na zasadnutí nie sú prítomní: predseda vlády SR V. Mečiar, minister výstavby a verejných prác J. Mráz a minister životného prostredia J. Zlocha.

   Dodatočne zaradené materiály:

   Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre
   Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov a návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu zákona
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Správa o úlohách uznesení vlády SR k civilnému letectvu SR
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Ďalšie dodatočne zaradené materiály:

   Správa z 11. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného 24. novembra 1997 v Bratislave.
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Juho- africkou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
   Predkladajú: minister financií a ministerka zahraničných vecí

   Návrh na personálne zmeny členov Rady vlády SR pre spoluprácu s OECD
   Predkladá: minister financií

*‚*‚*

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Návrh opatrení na zabezpečenie úloh z niektorých uznesení Národnej rady Slovenskej republiky. Príslušným ministrom a vedúcemu Úradu vlády SR uložila zabezpečiť plnenie predmetných úloh.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí so skrátením legislatívneho konania o vládnom návrhu zákona o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.
   Zákon o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok je základným zákonom na realizáciu práva každého na pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok; toto právo je jedným zo základných ľudských práv. Z uvedených dôvodov je potrebné podľa C 89 ods. 1 zákona Národnej rady SR č. 350/1996 Z.z o rokovacom poriadku NR SR, v záujme neohrozenia základných ľudských práv, navrhnúť Národnej rade SR, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o tomto vládnom návrhu zákona.

   Správu o stave ústavnosti v Slovenskej republike vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Správa sa zaoberá stavom ústavnosti v oblasti normotvorby, na ktorej sa podieľa vláda, a to od vzniku samostatnej Slovenskej republiky do konca roku 1997. V uplynulých piatich rokoch bolo v Zbierke zákonov SR okrem aktov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy uverejnených 443 zákonov, z ktorých podstatná časť sa prijala na základe vládnych návrhov a 116 nariadení vlády. Len všeobecne záväzné ustanovenia uverejnených zákonov obsahujú 7‚695 paragrafov. Takúto mimoriadnu dynamickosť legislatívy si vyžadovala predovšetkým potreba vytvoriť právne predpoklady vzniku a uplatňovania slovenskej štátnosti, vrátane základov nového územnosprávneho usporiadania a vytvorenia štruktúry miestnej štátnej správy, realizácie ústavou zaručených základných práv a slobôd, dotváranie trhovej ekonomiky a privatizácie, ochrany trhu a spotrebiteľa, ako aj transformácie sociálnej sféry.
   Významným faktorom ovplyvňujúcim početnosť právnych noriem je aj aproximácia práva, v ktorej Slovenská republika dosiahla pozitívne hodnotenie nielen Asociačnou radou, ale aj čelnými predstaviteľmi Európskej únie.
   Popri kvantite legislatívnej aktivity v právnom štáte treba venovať pozornosť aj kvalite legislatívy. V správe sa preto venuje pozornosť nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky uverejneným v Zbierke zákonov SR od roku 1993. Právnych predpisov, t.j. zákonov a vládnych nariadení sa týka 16 nálezov, z toho zákonov v 13 prípadoch, nariadení vlády v 2 prípadoch a vyhlášky ministerstva v 1 prípade.
   Ústavný súd SR ani v jednom prípade nevyslovil nesúlad celého zákona, na ktorom sa uzniesla Národná rada SR na návrh vlády, ani celého nariadenia vlády. V 13 prípadoch bol nálezmi Ústavného súdu SR vyslovený nesúlad len niektorých jednotlivých ustanovení. Išlo o 23 ustanovení zákonov.
   Uvedený stav je plne porovnateľný so stavom v iných krajinách. V uplynulom päťročnom období ústavné súdy vyslovili nesúlad zákonov alebo ich jednotlivých ustanovení v Českej republike v 10 prípadoch, v Poľskej republike v 61 prípadoch, v Maďarskej republike v 90 prípadoch, v Nemeckej spolkovej republike v 27 prípadoch, v Rakúsku v 157 prípadoch a v Taliansku v 20 prípadoch. Tieto objektívne skutočnosti nepotvrdzujú tendenčné obviňovanie vlády z katastrofálneho porušovania Ústavy Slovenskej republiky v normotvornej činnosti.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s rozdelením prostriedkov pre občianske združenia, nadácie a podobné organizácie, účelovo schválených v rozpočte kapitoly Ministerstva školstva SR na rok 1998 v celkovej výške 451 535 tis. Sk.

   Súhrnnú správu o realizácii Národného programu boja proti drogám (NPBD) a návrhy na jeho aktualizáciu vláda po prerokovaní schválila.
   Materiál poskytuje objektívny obraz vyhnodnotenia aktivít rezortov v boji proti drogám od prijatia NPBD spolu s rozborom finančných prostriedkov použitých na protidrogové aktivity. Je uceleným obrazom o činnosti rezortov v boji proti šíriacemu sa fenoménu drogových závislostí a s tým súvisiacich problémov v celej rovine redukcie ponuky a dopytu po droge. Zároveň obsahuje nové záväzné úlohy ministerstiev na rok 1998.
   Súhrnná správa o realizácii NPBD spolu s návrhmi na jeho aktualizáciu sa podľa uznesenia NR SR č. 230/1995 predloží orgánom Národnej rady Slovenskej republiky.

   Návrh projektu Komisie pre rozvoj hospodárskej politiky zo strednodobého hľadiska predkladateľ dodatočne stiahol z rokovania.

   Vláda vyjadrila súhlas s dovozom traťových mechanizmov pre Železnice Slovenskej republiky na účet čiastočného zníženia zadlženosti bývalého ZSSR a Ruskej federácie voči Slovenskej republike.
   Dovozom, ktorý sa uskutočnil v celkovej hodnote 15 mil. USD, získajú Železnice Slovenskej republiky výkonné traťové mechanizmy na modernizáciu hlavných medzinárodných železničných koridorov, ako aj na ich údržbu.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.
   Dohoda upravuje právne vzťahy pre spoluprácu v oblasti kombinovanej dopravy medzi oboma štátmi a jej vypracovanie predstavuje cestu smerom k vybudovaniu moderného dopravného systému v záujme vytvorenia prijateľných alternatív pre cestnú dopravu, či už z hľadiska ochrany obyvateľstva alebo z ekonomického hľadiska. Vykonávanie dohody bude znamenať možnosť riešenia problémov v medzinárodnej preprave tovaru a prispeje k účelnému využívaniu foriem kombinovanej dopravy pri prekonávaní možných obmedzení v dopravnej infraštruktúre.

   Vláda súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vnútrozemskej plavbe.
   Dohoda vytvorí podmienky na prepravu tovaru a osôb medzi zmluvnými stranami a bude riešiť aj otázky treťozemných prepráv.

   Program výmeny medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy na roky 1998-2000 vláda prerokovala a schválila. Vychádza z doterajšej spolupráce medzi Slovenskom a Izraelom a dáva priestor na ďalší rozvoj vzájomných stykov, o ktoré obidve strany prejavujú trvalý záujem.

   Vláda prerokovala návrh a schválila prijatie najúspešnejších športových reprezentantov Slovenskej republiky v roku 1997 predsedom a členmi vlády SR.
   Prijatie športovcov Slovenska je každoročné a stretáva sa s obojstranným záujmom. Vláda SR prostredníctvom Štátneho fondu telesnej kultúry oceňuje najúspešnejších športových reprezentantov Slovenska aj finančne. Na prijatí sa zúčastní 111 športovcov, z toho 14 majstrov sveta, 28 majstrov Európy, 1 juniorský majster sveta a 18 juniorských majstrov Európy, z ktorých niektorí sú viacnásobní držitelia uvedených titulov. Prijatí a ocenení budú tiež niektorí ďalší športovci za výnimočné výkony v roku 1997. Zúčastnia sa aj najúspešnejší športoví reprezentanti SR zo Zimných olympijských hier a Zimných paralympijských hier 1998 v Nagane.

   Kritériá na poskytnutie finančných prostriedkov obciam na dobudovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby na rok 1998 vláda po prerokovaní schválila.
   Podľa týchto kritérií sa vybratým obciam Slovenskej republiky rozdelia finančné prostriedky vo výške 130 mil. Sk, ktoré sa vyčlenili v štátnom rozpočte SR na rok 1998 na dokončovanie stavieb základných škôl v rámci bývalej KBV.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na voľbu 34 sudcov Slovenskej republiky a predsedu vlády poverila predložiť návrh Národnej rade Slovenskej republiky.
   Navrhnutí sú kandidátmi na funkciu sudcu po prvýkrát. Národná rada SR ich bude voliť na štvorročné funkčné obdobie.

   Analýzu ekonomického vývoja v zdravotných poisťovniach, zdravotníckych zariadeniach, príčin nepriaznivého vývoja v zdravotníctve a kvantifikáciu problémov financovania zdravotnej starostlivosti s návrhom opatrení na ich riešenie vláda po prerokovaní schválila. Ministrovi zdravotníctva uložila jej zdôvodnenie v Národnej rade Slovenskej republiky.
   Aktuálnou otázkou súčasného slovenského zdravotníctva je narastajúci rozpor medzi existujúcimi zdrojmi zo systému zdravotného poistenia a požiadavkami na tieto zdroje, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje v insolventnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s možným dopadom na samotného pacienta.
   V rámci riešenia straty z predchádzajúcich rokov, ktorá predstavuje cca 4,5 mld Sk a deficitu v zdravotnom poistení, ktorý vyplýva aj z nedostatočného výberu poistného, je potrebné realizovať navrhnuté opatrenia v úzkej spolupráci zainteresovaných strán, a to najmä ministerstva zdravotníctva, ministerstva financií, zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

   Vláda prerokovala a vrátila na dopracovanie Správu o plnení uznesenia vlády č. 434/1996 k projektu budovania Cyklotrónového laboratória v rámci Slovenského metrologického ústavu.

   Návrh štatútu a organizačného poriadku Úradu vlády Slovenskej republiky vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu z 11. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného 24. novembra 1997 v Bratislave. Ministrom financií, hospodárstva a pôdohospodárstva uložila zabezpečiť realizáciu úloh uvedených v predmetnom rozhodnutí.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na vymenovanie člena Rady colnej únie.
   Na základe článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o štatútoch Rady colnej únie a Stáleho sekretariátu RCÚ, v súlade s článkom 2 štatútu Rady colnej únie, ktorý stanovuje, že členmi Rady za SR sú: minister hospodárstva, minister zahraničných vecí, minister financií, minister pôdohospodárstva, vláda SR odvolala Karola Česneka z funkcie člena Rady colnej únie a za jej nového člena vymenovala Milana Cagalu, ministra hospodárstva.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady SR č. 272/1996 Z.z.
   Navrhované riešenie upravuje metódy tvorby cien, ktoré využije správca dane pri daňovej kontrole u ekonomicky alebo personálne prepojených osôb v prípadoch, ak sa ceny, ktoré boli dohodnuté medzi uvedenými subjektami výrazne líšia od cien, ktoré platia medzi nezávislými subjektami. Prijatie navrhovanej úpravy bude znamenať minimalizovanie možností daňových únikov.
   Návrh zákona rešpektuje zásady zdanenia, ktoré sa uplatňujú v mnohých vyspelých krajinách s požiadavkami na aproximáciu vyplývajúcu z integračných snáh SR do EÚ, čo predstavuje ďalšie priblíženie sa slovenského daňového systému s daňovým poriadkom, upatňujúcim sa v krajinách Európskej únie.

   V súvislosti s predchádzajúcim materiálom vláda schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady SR č. 272/1996 Z.z.

   Návrh zákona o štátnej službe colníkov, o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov vláda po prerokovaní schválila.
   Zároveň schválila aj Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o štátnej službe colníkov, o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
   Zavedenie služobného pomeru colníkov nie je možné chápať len ako snahu o získanie určitého zvýhodnenia v oblasti sociálnych istôt. Predovšetkým pôjde o sprísnenie vzťahov vo všetkých oblastiach služobnej disciplíny. Štátna služba kladie vysoké nároky na odbornosť, morálku, duševné a fyzické vypätie colníkov a častokrát je spojená s ohrozením ich života.

   Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre vláda po prerokovaní schválila. Zároveň schválila aj Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov a návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu zákona.
   Návrh zákona bezprostredne nadväzuje na návrh zákona o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok, od ktorých sa budú odvodzovať koeficienty na určovanie výšky príspevku na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti, odmeny pestúna, rodičovského príspevku a prídavkov na deti, ako aj hranice príjmu na posúdenie nároku na prídavky na deti.

   Správu o úlohách z uznesení vlády SR k civilnému letectvu SR vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Zároveň schválila štatút splnomocnenca vlády SR pre rozvoj leteckej dopravy v SR a prijala organizačné, materiálne a finančné opatrenia, ktoré majú podporiť zabezpečenie úloh v najbližšom období v tejto prioritnej oblasti činnosti štátu.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Juhoafrickou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
   Cieľom zmluvy je vytvoriť právny priestor na rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Vylúčenie medzinárodného dvojakého zdanenia môže byť riešené len uzatvorením medzinárodnej zmluvy a vzájomnou koordináciou daňových vzťahov. Uzatvorením zmluvy bude právo na daň z jednotlivých zdrojov rozdelené objektívne medzi SR a JR.
   Uzatvorenie zmluvy a jej vykonávanie prispeje k prehĺbeniu hospodárskej spolupráce s Juhoafrickou republikou a rozvoju vzájomných obchodných vzťahov, ktoré zodpovedajú novým ekonomickým podmienkam.

   Návrh na personálne zmeny členov Rady vlády SR pre spoluprácu s OECD vláda prerokovala a schválila.
   Vláda odvolala podpredsedu vlády SR S. Kozlíka z funkcie predsedu Rady vlády SR pre spoluprácu s OECD. Ďalej odvolala ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR V. Tkáča z funkcie člena Rady vlády SR pre spoluprácu s OECD.
   Vláda vymenovala ministra financií SR M. Maxona za predsedu Rady vlády SR pre spoluprácu s OECD a štátnu tajomníčku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR M. Suchánkovú vymenovala za členku uvedenej rady.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady a niektorých ďalších zákonov.
   Navrhovaná novela volebného zákona ustanovuje povinnosť obcí viesť stály zoznam voličov, a tým predovšetkým reaguje na nedostatky konštatované pri ostatných voľbách, pri zachovaní doterajšieho pomerného volebného systému zavádza jeden volebný obvod, registráciu kandidátnych listín zveruje Ústrednej volebnej komisii a umožňuje proti rozhodnutiu tejto komisie podať opravný prostriedkok na Najvyšší súd SR. Konanie na tomto súde upravuje čl. II návrhu. Ďalšie zmeny sa dotýkajú určenia minimálnej hranice 5 % získaných hlasov na prideľovanie mandátov, a to aj pre každú stranu zúčastnenú v koalícii. Články III a IV sa dotýkajú osobitných zákonov, ktorými sa navrhuje zaviesť sankciu za porušenie povinností prevádzkovateľov rozhlasového a televízneho vysielania a vydavateľov periodickej tlače pri volebnej kampani.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie štatistické informácie Vývoj spotrebiteľských cien vo februári 1998 a Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 1997 a prognóza vývoja na 1. polrok 1998.

   KONIEC KOMUNIKÉ.
   Bratislava 17. marca 1998
   TIO Úradu vlády SR

Dátum a čas poslednej aktualizácie: 17. 3. 1998, 18:05 hod.