Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 24. marca 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 159. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu V. Mečiara.
   Na zasadnutí nie sú prítomní: ministerka zahraničných vecí SR Z. Kramplová (ZPC) a minister pre správu a privatizáciu národného majetku SR P. Bisák (dovolenka).

   Zmeny v programe:

   Návrh II. aktualizácie Národného programu prispôsobovania právneho poriadku SR k právu EX/EÚ v oblasti vnútorného trhu
   Predkladá: podpredsedníčka vlády K. Tóthová

   Národný program na prijatie acquis communautaire v SR
   Predkladá: podpredseda vlády J. Kalman

   Návrh na voľbu JUDr. Márie Tóthovej do funkcie sudkyne na štvorročné volebné obdobie
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Informáciu o zabezpečení plnenia úloh Ministerstva hospodárstva SR spojených s dohodami, ktoré uzavreli prednostovia krajských úradov s ruskou stranou o dodávkach investičných zariadení, ktoré sú pripravené na hotovostné platby predkladateľ stiahol z dnešného programu rokovania vlády SR.

*‚*‚*

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona o fonde rozvoja letísk.
   Zákon o fonde rozvoja letísk vytvára predpoklady na financovanie medzinárodných letísk v SR mimo štátneho rozpočtu. Súčasne sa zavádza najjednoduchší regulačný rámec predaja služieb leteckej dopravy. Odvod z cestovného a princípy fondu rozvoja letísk zodpovedajú medzinárodne uznávaným štandardom a sú v súlade so zásadami štátnej dopravnej politiky, ktorá predpokladá vytváranie účelových fondov na financovanie dopravnej infraštruktúry. Fond rozvoja letísk vznikne ako neštátny účelový fond s charakterom verejnoprávnej inštitúcie.

   Návrh na riešenie uspokojovania uplatňovaných nárokov zamestnancov zrušeného zamestnávateľa na náhradu škody pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania z rozpočtovej rezervy vlády SR podľa § 251c zákona Národnej rady SR č. 206/1996 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a menia a dopĺňajú zákony v oblasti zamestnanosti vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda dnes prerokovala a schválila materiál Riziká rozpočtového hospodárenia v roku 1998 a návrh usmerňovania vývoja rozpočtového hospodárenia v priebehu roka.
   Riziká na strane príjmov súvisia najmä s kratším než pôvodne predpokladaným pôsobením dovoznej prirážky. Výpadok z tohto titulu (vrátane výpadku výnosu dane z pridanej hodnoty) sa predbežne kvantifikuje na úrovni do 3 mld Sk. V nadväznosti na túto skutočnosť bude ministerstvo financií analyzovať možnosť krytia uvedeného výpadku príjmov štátneho rozpočtu reguláciou celkových výdavkov, resp. útlmom výdavkov rozpočtovej kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy.
   Na strane výdavkov tlaky na rozpočtové zdroje zvyšuje skutočnosť, že časť neuhradených platieb z roku 1997 v rozsahu 1,3 miliardy Sk sa realizuje na ťarchu rozpočtu roku 1998. V nevyhnutných prípadoch správcovia kapitol utlmia z toho vyplývajúce dôsledky v oblasti kapitálových výdavkov.
   V materiáli sa zároveň naznačila problematika spracovania návrhu štátneho rozpočtu na rok 1999. Tieto poznatky by sa mali zohľadniť najmä pri posudzovaní niektorých návrhov legislatívnych predpisov s výrazným dopadom na výdavky štátneho rozpočtu.

   Vláda vyjadrila súhlas s návrhom Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na dofinancovanie filmového projektu "Ako divé husi" v celkovej sume 22 mil. Sk.

   Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Správu z rokovania Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre otázky národnostných menšín, školských, kultúrnych a vedeckých stykov v Užhorode v dňoch 16.-17. decembra 1997.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vojensko-technickej spolupráci.. Z hľadiska medzinárodno-právnych kritérií ide o štandardnú medzivládnu zmluvu medzi dvoma vládami suverénnych štátov.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na ratifikáciu doplnku Ústavy Medzinárodnej organizácie práce Slovenskou republikou, ktorý Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce prijala na svojom 85. zasadnutí v Ženeve 19. júna 1997 v Listine o doplnení Ústavy Medzinárodnej organizácie práce.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s prehodnotením dotácie na teplo s cielením priamo pre občana podľa dosahovaných príjmov rodiny.
   Za základný systémový nástroj pri riešení dopadov deregulácie cien elektrickej energie, plynu, tepla a postupnej zmeny systému dotácií na sociálne slabé skupiny obyvateľstva sa navrhuje zavedenie príspevku na bývanie. Tento príspevok má byť súčasťou systému štátnej sociálnej podpory.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh II. aktualizácie Národného programu prispôsobovania právneho poriadku SR k právu ES/EÚ v oblasti vnútorného trhu.
   Zo skutočnosti, že v oblasti vnútorného trhu Európska únia permanentne prijíma ďalšie nové nariadenia a smernice, ktoré sa stávajú predmetom aproximácie, vyplýva nevyhnutnosť periodickej aktualizácie národného programu aj v budúcnosti.    Návrh do značnej miery ovplyvnila aj skutočnosť, že vládou schválený národný program pri určovaní termínov účinnosti právnych predpisov Slovenskej republiky, do ktorých sa budú zapracúvať nariadenia a smernice EÚ, vychádzal z predchádzajúceho rokovacieho poriadku Národnej rady SR, ktorý upravoval legislatívny proces z časového hľadiska menej náročne. Národný program je spracovaný podľa metodiky stanovenej v Bielej knihe. Táto metodika je odlišná od metodiky, podľa ktorej sa vypracoval návrh Národného programu pre prijatie acquis communautaire.
   Národný program prispôsobovania právneho poriadku SR k právu ES/EÚ v oblasti vnútorného trhu má vysoký stupeň konkretizácie, ktorý ocenili predstavitelia Európskej únie, ako aj Asociačná rada v marci 1997, odkedy sa uznáva, že Slovenská republika dosiahla významný pokrok v aproximácii práva SR k právu EÚ.

   Vláda prerokovala a schválila Národný program na prijatie acquis communautaire v Slovenskej republike, ktorý predstavuje nový nástroj v rozvoji vzťahov medzi EÚ a SR a je súčasťou tzv. posilnenej predvstupovej stratégie asociovaných krajín pri integrácii do EÚ.
   Svojou povahou nadväzuje na Partnerstvo pre vstup - dokument Európskej komisie stanovujúci prioritné oblasti, ktoré sa premietli do Národného programu v podobe krátkodobých (na rok 1998) a strednodobých (na roky 1999-2002) priorít.
   Plnenie úloh zadefinovaných Slovenskou republikou v Národnom programe sa bude pravidelne monitorovať, z čoho vyplýva, že Národný program je otvoreným dokumentom - bude sa flexibilne a operatívne upravovať podľa každoročnej správy EK Rade EÚ.

   Informáciu o výkone činnosti štátnej expertízy v roku 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie a súhlasí s návrhom na pokračovanie výkonu činnosti expertízy v roku 1998.
   Štátna expertíza je systém posudzovania navrhovaných verejných prác z hľadiska ich technicko-ekonomickej efektívnosti, s prihliadnutím na optimálne využitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, zo štátnych fondov, z Fondu národného majetku SR, z rozpočtov obcí, z prostriedkov získaných na základe záruk poskytnutých štátom na úvery v rôznych kombináciách, od financovania z jedného zdroja a jedného obstarávateľa, až po združenie viacerých finančných zdrojov a viacerých obstarávateľov.
   Cieľom materiálu bolo preukázať opodstatnenosť výkonu činnosti štátnej expertízy a na základe jej záverov pokračovať vo výkone činnosti štátnej expertízy až do 31. decembra 1998 z dôvodov, že od 1. januára 1999 navrhujeme nadobudnutie účinnosti "Návrhu zákona o verejných prácach", ktorý obsahuje aj problematiku výkonu činnosti štátnej expertízy.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s vydaním štátnych dlhopisov vo výške 2,0 mld Sk na krytie výdavkov spojených s bytovou výstavbou pre Štátny fond rozvoja bývania. Ministerstvo financií SR poukáže výnos emisie do kapitoly Ministerstva výstavby a verejných prác a odtiaľ do Štátneho fondu rozvoja bývania na krytie výdavkov spojených s bytovou výstavbou.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh ministra spravodlivosti na voľbu JUDr. Márie Tóthovej do funkcie sudkyne na štvorročné volebné obdobie. Predsedu vlády poverila predložiť návrh Národnej rade Slovenskej republiky.

   Vyhodnotenie cvičenia Komisie vlády Slovenskej republiky pre radiačné havárie "OKTÓBER ´97" vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Cvičenie, ktoré riadil minister životného prostredia SR, predstavovalo previerku a súčinnosť činností Komisie vlády SR pre radiačné havárie a zapojených zložiek. Pri hodnotení cvičenia sa konštatovalo, že jeho ciele sa splnili a závery, ktoré z neho vyplynuli, sú smerované na zlepšenie činnosti komisie.

   Vláda prerokovala a schválila Štatút, organizačnú štruktúru a organizačný poriadok Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

   Návrh na stimuláciu spájania finančných zdrojov na aplikačné programy a prehodnotenie účinnosti grantového systému vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Materiál sa zaoberá súčasnými možnosťami spájania finančných zdrojov na aplikačné programy, prehodnocuje stav grantového systému, navrhuje jeho doplnenie a vytvorenie Nadrezortnej grantovej agentúry pre vedu a techniku pri ústrednom orgáne štátnej správy s prierezovými kompetenciami v oblasti vedy a techniky. Návrh je v súlade s koncepčnými a programovými zámermi vlády v oblasti podpory vedy a techniky.

   Informatívnu správu o výsledkoch rokovaní k združeniu finančných prostriedkov na vybudovanie Registra obyvateľov Slovenskej republiky vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Súhlasila s termínom účinnosti zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky od 1. januára 2000.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o realizácii podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za IV. štvrťrok 1997.
   Otázka prístupu k finančným a úverovým mechanizmom má podstatný význam pre rozvoj malého a stredného podnikania.
   Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania spolu s vybranými komerčnými bankami realizuje Podporný úverový program a Malú pôžičkovú schému. Skúsenosti s realizáciou Podporného úverového programu sú mimoriadne pozitívne. Na kapitálovom zabezpečení tohto programu sa v dvoch ročníkoch rovnakým dielom podieľali štátny rozpočet, Program PHARE Európskej únie a vybrané komerčné banky. Slovenská záručná a rozvojová banka, š.p.ú., ktorá realizuje záručné a podporné programy pre malých a stredných podnikateľov má rozšírené svoje aktivity o podporný program "Podpora".
   Finančné programy pre malých a stredných podnikateľov okrem uvedených inštitúcií realizuje aj Slovensko-americký podnikateľský fond a Považsko-kysucký podnikateľský fond.
   Celkovo bola za IV. štvrťrok 1997 realizovaná podpora malého a stredného podnikania v poskytnutých úveroch vo výške 4,546 mld Sk, v poskytnutí záruk vo výške 68,227 mil. Sk, v poskytnutí nenávratných príspevkov na úhradu časti úrokov vo výške 35,003 mil. Sk a v objeme kapitálového vstupu do spoločností vo výške 3,5 mil. Sk.

   Informáciu o priebehu a výsledkoch 7. konferencie OSN o štandardizácii geografických názvov a 19. rokovania Skupiny expertov OSN pre geografické názvy vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   KONIEC KOMUNIKÉ.
   Bratislava 24. marca 1998
   TIO Úradu vlády SR

Dátum a čas poslednej aktualizácie: 24. 3. 1998, 16:59 hod.