Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 31. marca 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 160. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu V. Mečiara.
   Na zasadnutí nie je prítomná ministerka zahraničných vecí SR Z. Kramplová (ZPC).

   Zmeny v programe:

   Z dnešného rokovania sa vypustili materiály:

   Návrh na zriadenie špecializovaného demografického pracoviska

   Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj

*‚*‚*

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na zmenu člena Rady vlády SR pre integráciu Slovenskej republiky do Európskej únie za Úrad vlády SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zmena sa uskutočnila na základe vymenovania nového vedúceho Úradu vlády SR a novej štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vládou SR.
   V súlade so Štatútom Rady vlády SR pre integráciu SR do EÚ vláda SR schválila vymenovanie Milana Topoliho za Úrad vlády SR a Milice Suchánkovej za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny za členov Rady vlády SR pre integráciu SR do EÚ.

   Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva financií SR Tatiany Šilhánkovej za vedúcu delegácie na výročnom zasadnutí Rady guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj v dňoch 11.‚-‚12. mája 1998 v Kyjeve, vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a schválila dodatočne zaradený Návrh na vymenovanie prednostu Krajského úradu v Trenčíne.
   Podľa C 8 ods. 2 zákona Národnej rady SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vláda vymenovala s účinnosťou od 1. apríla 1998 RNDr. Jána Šandoru, CSc. do funkcie prednostu Krajského úradu v Trenčíne a súčasne dnešným dňom zrušila jeho dočasné poverenie riadením tohto úradu.

   Ďalšie dodatočne zaradené materiály:

   Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedu vlády SR V. Mečiara v Lotyšskej republike v dňoch 8.-9. apríla 1998, ktorý predkladá ministerka zahraničných vecí a

   Návrh ministra financií na vstup Slovenskej republiky do Fondu sociálneho rozvoja Rady Európy

   Vláda prerokovala návrh a schválila Územný plán veľkého územného celku Trnavského kraja.
   Riešené územie je totožné s územným vymedzením súčasného Trnavského kraja, ktoré tvoria územia okresov Skalica, Senica, Piešťany, Hlohovec, Trnava, Galanta a Dunajská Streda.
   Schválená územnoplánovacia dokumentácia bude slúžiť na usmerňovanie využitia územia, jeho funkčného využitia, zásady organizácie územia a na koordináciu výstavby a iných činností ovplyvňujúcich rozvoj tohto územia.
   Ide o prvý komplexný rozvojový dokument súčasného Trnavského kraja, ktorý sa spracoval v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi.

   Návrh štatútu a organizačného poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o činnosti Slovenského strediska OSN za rok 1997.
   Činnosť strediska má veľký vplyv na rozširovanie medzinárodnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a špecializovanými organizáciami OSN.

   Správu o plnení opatrení na riešenie problémov občanov, ktorí potrebovali osobitnú pomoc v roku 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Zároveň schválila návrh opatrení na riešenie problémov občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc v roku 1998.
   Vyhodnotenie plnenia opatrení potvrdilo správnosť orientácie vládou schváleného materiálu, ktorý sa prijal v opatreniach na rok 1997. Z uvedeného dôvodu, ale i pre naliehavosť situácie sa bude pokračovať v plnení úloh aj v roku 1998, niektoré úlohy sa budú aktualizovať aj na tento rok. Tak sa zabezpečí kontinuita plnenia závažných opatrení pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, v zmysle uznesenia vlády SR č. 310/1996.

   Stanovisko k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR so šírením programov Slovenskej televízie prostredníctvom družice predkladateľ dodatočne stiahol z rokovania s tým, že ho dopracuje.

   Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Správu medzirezortnej komisie na záchranu lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva za rok 1997 (Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad a pamiatky okolia a Vlkolínec).
   Správa obsahuje vyhodnotenie plnenia deviatich úloh na multi- rezortnej úrovni zameraných na záchranu a rozvoj slovenských lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva. Tieto úlohy sa stanovili v zmysle odporúčaní všeobecného charakteru a zameriavajú sa na zachovanie historických hodnôt uvedených lokalít, ako aj ich revitalizáciu. Na základe predloženého vyhodnotenia vláda konštatovala, že stanovené úlohy sa plnia podľa plánovaných termínov.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o účasti delegácie Slovenskej republiky na 20. zasadnutí Valného zhromaždenia Medzinárodnej námornej organizácie, ktoré sa konalo 17.-28. novembra 1997 v Londýne. Slovenská republika je členom tejto organizácie od roku 1993 a ako členský štát delegovala na toto výročné zasadnutie svoju delegáciu, ktorá reprezentovala Slovensko pri prijímaní významných medzinárodných inštrumentov v oblasti námornej dopravy.

   Informácie o plnení Programu "Čisté ruky" rozpracovaného a aktualizovaného na podmienky Ministerstva financií SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstva výstavby a verejných prác SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR a Protimonopolného úradu SR za rok 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie informatívne správy o plnení konkrétnych opatrení na riešenie regionálnych problémov v Banskobystrickom kraji, Prešovskom kraji a v Košickom kraji.
   Vypracovanie informatívnych správ o plnení konkrétnych opatrení na riešenie regionálnych problémov vyplynulo z uznesenia vlády SR č. 577/1997, kde sa ukladá predsedovi Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR v spolupráci s príslušnými ministrami a prednostami krajských úradov v Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove kontrolovať postup realizácie úloh, problematikou ktorých sa zaoberala vláda v rokoch 1995 až 1997, a o výsledku predložiť súhrnné informatívne správy v rámci pôsobnosti uvedených krajov.

   Vláda prerokovala návrh a vyjadrila vôľu na vstup Slovenskej republiky do Fondu sociálneho rozvoja Rady Európy. Návrh sa vypracoval na základe ponuky zástupcov Fondu, ktorý má záujem diverzifikovať svoju činnosť aj v krajinách strednej a východnej Európy. Fond funguje na princípoch banky a financuje projekty v oblasti sociálneho rozvoja.

   Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Vladimíra Mečiara v Lotyšskej republike v dňoch 8.-9. apríla 1998 vláda prerokovala a schválila.

   Vláda prerokovala a v znení zmien a doplnkov schválila návrh na zriadenie Národnej agentúry pre regionálny rozvoj Slovenskej republiky.
   Zriadenie NARR SR vychádza z koncepcie štátnej regionálnej politiky a umožní spájať záujmy štátnej správy a samosprávy, vytvárať priaznivé prostredie na realizáciu spoločných rozvojových zámerov v regiónoch Slovenska.
   Zriadenie NARR SR vytvorí podmienky na efektívne čerpanie finančných prostriedkov z PHARE na regionálne projekty a neskôr zo štrukturálnych fondov EÚ určených na regionálnu politiku.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s úpravou záväzných limitov a záväzných úloh štátneho rozpočtu na rok 1998 dotknutých rozpočtových kapitol v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
   Materiál sa predložil na rokovanie vlády SR mimo plánu práce vlády, v nadväznosti na C 4 ods. 1 zákona č. 375/1997 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1998, ktorým sa špecifikuje spôsob schvaľovania úpravy záväzných limitov, záväzných úloh a záväzných ukazovateľov ministerstiev, do pôsobnosti ktorých patrí riadenie ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a Slovenskej informačnej služby.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 31. marca 1998
   TIO Úradu vlády SR

Dátum a čas poslednej aktualizácie: 31. 3. 1998, 18:45 hod.