Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 7. apríla 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 161. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu V. Mečiara.
   Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredsedníčka vlády SR K. Tóthová, minister vnútra G. Krajči a minister výstavby a verejných prác J. Mráz.

Zmeny v programe:

Z dnešnej schôdze vlády sa vypustili nasledujúce materiály:

   Návrh zákona o zaopatrovacom príspevku

   Návrh zákona o príspevku pri narodení dieťaťa

   Návrh zákona o príspevku na pohreb

   Návrh zákona o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov sa im narodili opakovane dvojčatá a ktorým sa mení Občiansky súdny poriadok a zákon Národnej rady SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

* * *

   Vláda prerokovala a schválila dodatočne zaradený Návrh na späťvzatie návrhu bývalého prezidenta Slovenskej republiky Ústavnému súdu SR na začatie konania podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy SR o výklad čl. 124, čl. 130 ods. 3, čl. 142 ods 1, čl. 144 ods. 1, 3 v spojení čl. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a o výklad čl. 95 Ústavy Slovenskej republiky.

   Vláda SR dnes prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.
   Dohoda upravuje právne vzťahy na rozvíjanie prepravy osôb a nákladov medzi oboma štátmi, ako aj tranzitnej dopravy cez ich územia. Jednotlivé články dohody definujú pojmy používané v medzinárodnej cestnej doprave, vymedzujú podmienky vykonávania pravidelnej prepravy osôb, kyvadlovej dopravy, nepravidelnej prepravy osôb, ako i prepravy nákladov, upravujú udeľovanie povolení, stanovujú prepravy nevyžadujúce povolenie a určujú prepravy vyžadujúce osobitné povolenia. Samostatné články riešia otázky daní, cla a iných poplatkov. V ďalších článkoch je upravená kontrola dodržiavania ustanovení dohody a vnútroštátnych právnych predpisov.
   Dohoda je v súlade s koncepciou zahraničnej politiky Slovenskej republiky.

   Návrh Protokolu o kombinovanej doprave po vnútrozemských vodných cestách k Európskej dohode o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných objektov (AGTC) z roku 1991 vláda po prerokovaní schválila.
   Cieľom protokolu je zvýšenie efektívnosti medzinárodnej kombinovanej dopravy po vnútrozemských vodných cestách a po niektorých pobrežných trasách v Európe. Vytvorením podmienok na rozširovanie kombinovanej dopravy sa dosiahne znižovanie negatívneho účinku dopravy na životné prostredie, spotreby palív a energie, nákladov na údržbu ciest, nárokov na zabratie pôdy a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

   Protokol sa spracoval v priamej nadväznosti na Európsku dohodu o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN), ktorú Slovenská republika podpísala 24. júna 1997 počas III. Paneurópskej konferencie o doprave v Helsinkách.

   Vláda prerokovala a súhlasí s Programom kultúrnej, vzdelávacej, vedeckej a športovej výmeny medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky na roky 1998-2000.
   Podpísaním tohto dokumentu sa vytvorí široký priestor na spoluprácu v oblasti školstva, kultúry a športu medzi oboma štátmi. Umožňuje priamu spoluprácu Slovenskej akadémie vied a TUBIKATU (Turecká rada pre vedecký a technický výskum), výmenu vedcov, stážistov, účasť na spoločných vedeckých programoch a i.

   Správu o priebehu a výsledkoch otváracieho zasadnutia Európskej konferencie v Londýne 12. marca 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Účastnícke krajiny sa zhodli na okruhoch globálnych problémov, ktoré budú v rámci Európskej konferencie riešiť. Pôjde o otázky spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, otázky spolupráce vo vnútorných záležitostiach s dôrazom na organizovaný zločin, cezhraničnú kriminalitu, distribúciu drog, obchod s ľuďmi a terorizmus, konkurencieschopnosť ekonomík, regionálnu spoluprácu a ochranu životného prostredia.
   Prvé rokovania Európskej konferencie sa venovali boju proti organizovanému zločinu a cezhraničnej kriminalite, obchodu s drogami, a tiež ochrane životného prostredia.

   Vláda prerokovala a schválila Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja, ktorý komplexne rieši na tomto území problematiku zabezpečenia vyváženého rozvoja regiónu, ako aj druhého najväčšieho mesta východného Slovenska v štátnom i medzinárodnom kontexte a zabezpečuje podmienky na ich trvale udržateľný rozvoj.
   V priebehu obstarávania územného plánu Krajským úradom Prešov sa uskutočnila široká verejná diskusia o rozvojových zámeroch v ňom obsiahnutých. Zúčastnili sa jej orgány štátnej správy na všetkých úrovniach, ale i mimovládne organizácie, zástupcovia obcí a organizácií. Diskusia sa viedla aj cezhranične, najmä kvôli koordinácii slovenských, poľských a ukrajinských záujmov.
   Po zverejnení záväzných regulatívov v Zbierke zákonov bude Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja komplexným územnoplánovacím nástrojom na koordináciu a reguláciu rozvojových zámerov navrhovaných do roku 2015 na území Prešovského kraja a tiež dohodou všetkých zainteresovaných subjektov o využití územia regiónu.

   Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj vláda po prerokovaní schválila.
   Nariadenie vlády SR vyhlasuje tie časti Územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj, ktoré sú navrhované ako záväzné a zároveň ich priestorovo vymedzuje a určuje základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj.
Riešené územie tohto veľkého územného celku je totožné s územným vymedzením súčasného Trnavského kraja, ktoré tvoria územia okresov Skalica, Senica, Piešťany, Hlohovec, Trnava, Galanta a Dunajská Streda.
   Územnoplánovacia dokumentácia bude slúžiť na usmerňovanie využitia tohto územia, jeho funkčné využitie, stanovenie zásad organizácie územia a na koordináciu výstavby a iných činností, ovplyvňujúcich rozvoj územia.
   Ide o prvý komplexný rozvojový dokument súčasného Trnavského kraja, ktorý sa spracoval v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi.

   Návrh Programu starostlivosti o Národný park Nízke Tatry do roku 2007 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Materiál obsahuje hodnotenie súčasného stavu a účinnosť ochrany prírody Národného parku Nízke Tatry, navrhnuté strategické ciele a zásady starostlivosti o prírodu a krajinu národného parku, priestorovú diferenciáciu územia a opatrenia na zabezpečenie Programu starostlivosti o NAPANT do roku 2007.
   Na zachovanie jedinečných hodnôt prírody NAPANT-u je potrebná aktívnejšia starostlivosť o toto územie zo strany štátu, ako aj ostatných subjektov, obcí a občanov.

   Návrh členstva Slovenskej republiky v organizácii Wetlands International (Medzinárodná organizácia pre mokrade) vláda SR odložila z dnešného rokovania.

   Návrh základných prístupov k tvorbe Koncepcie rozvoja ľudských zdrojov vláda prerokovala a vzala na vedomie. Zároveň uložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny predložiť na rokovanie vlády návrh opatrení na zabezpečenie vypracovania Koncepcie rozvoja ľudských zdrojov.

   Vláda po prerokovaní vyjadrila súhlas s Návrhom na zabezpečenie účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2000 v Hannoveri - NSR.
   Svetová výstava EXPO 2000 sa bude konať v čase od 1. júna do 31. októbra 2000. Motto výstavy je Ľudstvo - príroda - technika, s čiastkovými témami: Zdravie a výživa, Bývanie a zamestnanie, Životné prostredie a rozvoj, Komunikácia a informácie, Voľný čas a pohyb, Vzdelanie a kultúra.
   Témy výstavy dávajú možnosť prezentovať, ako sa jednotlivé národy a spoločnosti vyrovnávajú s výzvami budúcnosti. Účastníci môžu dokumentovať politicko-spoločenské opatrenia vlád jednotlivých krajín tak, ako im to odporučila Deklarácia z Rio de Janeiro o životnom prostredí a rozvoji. Dôraz sa kladie na spojenie človek - príroda, príroda - technika, človek - technika. Usporiadatelia svetovej výstavy sa usilujú, aby sa ochrana prírody odrážala vo všetkých faktoroch, spojených s výstavou.

   Návrh štatútu, organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Štatistického úradu SR vláda po prerokovaní schválila.
   Materiál vymedzuje postavenie, hlavné úlohy, zásady činnosti, organizácie a riadenia Štatistického úradu SR a jeho vzťahy k ostatným ústredným orgánom štátnej správy a k iným inštitúciám.

   Stanovisko k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR so šírením programov Slovenskej televízie prostredníctvom družice - nové znenie II predkladateľ dodatočne stiahol z rokovania.

   Vláda prerokovala a vrátila na dopracovanie Výhľadový harmonogram priebehu a ukončenia prác na usporiadaní pozemkového vlastníctva podľa krajov a súhrnne za Slovenskú republiku s návrhom kapacitného a finančného zabezpečenia prác v zmysle koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike.

   Informáciu o zabezpečení účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO ´98 v Lisabone vláda prerokovala a vzala na vedomie.
   Účasť Slovenska na medzinárodnom fóre tejto dimenzie je mimo- riadnou príležitosťou prezentovať sa medzi krajinami, ktoré vyvíjajú aktívnu činnosť vo sfére životného prostredia a pripájajú sa svojimi iniciatívami k zodpovednosti za ekologický vývoj planéty. Účasť na EXPO ´98 je pre Slovenskú republiku dôležitá z hľadiska zviditeľňovania sa a zlepšenia infor- movanosti. Slovensko sa predstaví ako vyvinutá a moderná krajina, ktorá má svoje miesto v Európe i vo svete. Pri príležitosti "Národného dňa" Slovenskej republiky, ktorý bude 1. septembra 1998, sa predstavia slovenské kultúrne telesá, čo otvára ďalšie možnosti prezentácie SR v zahraničí.

   Vláda po prerokovaní zobrala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 5. konferencie Východ-Západ (Münsterský proces) uskutočnenej v dňoch 15. a 16. januára 1998 v Prahe.

   Informáciu z výjazdového rokovania Koordinačného výboru pre problematiku žien v dňoch 29. a 30. januára 1998 v Častej - Papierničke vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Predmetom rokovania boli konkrétne návrhy projektov v rámci riešenia problému zamestnanosti žien, otázka komplexnej domácej starostlivosti - ošetrovateľstvo, s cieľom návrhu konkrétnej spolupráce s členmi KVPŽ, rozpracovanie Národného akčného plánu pre ženy v SR jednotlivými mimovládnymi organizáciami zastúpenými v KVPŽ, ako aj problém zahraničnej spjolupráce KVPŽ s podobnými útvarmi v iných krajinách.

   Vláda prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o výsledkoch štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou technických zariadení, bezpečnosťou práce a dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok v jadrovej energetike za rok 1997. Dozor vykonával Úrad bezpečnosti práce SR v zmysle príslušných právnych zmocnení a uznesenia vlády SR. Prevádzka jadrových elektrární JE V-1, JE V-2 bola v sledovanom období spoľahlivá a bezpečná.
   Informácia obsahuje výsledky štátneho odborného dozoru pri výstavbe jadrovej elektrárne v Mochovciach. Poukazuje aj na to, že vysoká kvalita zariadení je závislá na vykonávaní kontrol, skúšok, revízií, repasií, konzervovania a skladovania ešte neprevádzkovaných zariadení.

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky SR vláda vzala na vedomie.
   Materiál obsahuje "Základné tendencie vývoja vo vybraných úsekoch hospodárstva SR vo februári a za dva mesiace roku 1998", "Indikátory ekonomického vývoja SR" a "Vývoj spotrebiteľských cien v marci 1998".

   Koniec komuniké
   Bratislava 7. apríla 1998
   TIO Úradu vlády SR