Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 14. apríla 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 162. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu V. Mečiara.
   Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády S. Kozlík (ZPC) a minister zdravotníctva Ľ. Javorský (dovolenka).

Zmeny v programe:

Z dnešnej schôdze sa vypustili materiály:

   Návrh zákona o zaopatrovacom príspevku

   Návrh zákona o príspevku pri narodení dieťaťa

   Návrh zákona o príspevku na pohreb

   Návrh zákona o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov sa im narodili opakovane dvojčatá a ktorým sa mení Občiansky súdny poriadok a zákon Národnej rady SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

   Návrh zákona o knižniciach

   Rozdelenie finančných prostriedkov obciam na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby

Dodatočne zaradené materiály:

   Návrh zákona o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Návrh na odvolanie prednostu Okresného úradu v Medzilaborciach a prednostu Okresného úradu vo Vranove nad Topľou a na poverenie riadením týchto okresných úradov
   Predkladá: minister vnútra

   Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR
   Predkladá: minister kultúry

* * *

   Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na odvolanie Mgr. Oľgy Keltošovej z funkcie predsedníčky Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov SR a na vymenovanie Doc. JUDr. Vojtecha Tkáča, CSc., ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR do funkcie predsedu Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov SR.
   Uvedená personálna zmena sa uskutočnila v súlade s čl. III ods. 2 Štatútu Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov SR, kde je stanovené, že predsedom tohto výboru je minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého vymenúva a odvoláva vláda SR.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
   Návrh zákona reaguje na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 78/1998 Z.z. tak, že príslušné ustanovenia zákona o prokuratúre, ktoré ústavný súd vyhlásil za nesúladné s ústavou, dáva do súladu s Ústavou Slovenskej republiky.

   Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a vrátila na dopracovanie Návrh zákona o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov.

   Návrh zákona o verejných prácach vláda po prerokovaní schválila.
   Oblasť verejných prác nebola doteraz v našej legislatíve upravená. Pri tvorbe zákona o verejných prácach sa vychádzalo zo skúseností vyspelých štátov.
   Predmetom zákona o verejných prácach je úprava podmienok na prípravu verejných prác, ich posudzovanie, kvalitu, hodnotenie, vykonávanie štátneho dozoru nad verejnými prácami, sankcie a informačný systém.
   Vláda súčasne schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o verejných prácach.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohovoru o zriadení Európskeho telekomunikačného úradu (ETO).
   Všetky úlohy ETO sú zamerané na vytváranie možností pre poskytovateľov telekomunikačných služieb poskytovať tieto služby na európskej úrovni, na zosúladenie postupu podávania žiadostí o národné autorizácie a postupu ich vydávania, a na vzájomné približovanie sa týchto postupov v členských štátoch ETO. Ďalšou oblasťou činnosti ETO je zosúladenie národných číslovacích plánov v rámci Európy.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s podpísaním Európskeho dohovoru o výkone práv dieťaťa z 25. januára 1996.
   Európsky dohovor o výkone práv dieťaťa je dôležitým medzinárodným dohovorom v oblasti ochrany práv dieťaťa a predstavuje transformáciu záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989 do oblasti súdneho konania týkajúceho sa maloletých detí.

   Návrh časového a vecného harmonogramu transformácie zdravotníckych zariadení, štátnych podnikov a akciových spoločností s majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku SR na rok 1998 vláda po prerokovaní vrátila na dopracovanie.

   Správu o situácii v zásobovaní slovenských spracovateľov surovým drevom v nadväznosti na jeho vývoz predkladateľ dodatočne stiahol z dnešného rokovania vlády.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení opatrení, postupe prác a návrhu zavedenia Jednotného automatizovaného systému právnych informácií pre štátne orgány Slovenskej republiky.
   Účelom vybudovania systému JASPI, ako súčasti Štátneho informačného systému Slovenskej republiky, je kvalitatívne podporiť výkon štátnej správy v oblasti riadenia, rozhodovania a legislatívy a zároveň znížiť finančné výdaje zo štátneho rozpočtu.

   Vláda po prerokovaní návrhu súhlasila s ratifikáciou Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane nárokov pracovníkov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa č. 173 z roku 1992 Slovenskou republikou, ktorý Generálna konferencia MOP prijala na svojom 79. zasadnutí 23. júna 1992 v Ženeve.
   Materiál sa predloží na vyslovenie súhlasu s ratifikáciou Národnej rade SR.

   Návrh územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja vláda po prerokovaní schválila.
   Riešené územie územného plánu veľkého územného celku je totožné s územným vymedzením súčasného Trenčianskeho kraja, ktoré tvoria územia okresov Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenčín.
   Územnoplánovacia dokumentácia bude slúžiť na usmerňovanie využitia územia, jeho funkčné využitie, stanovenie zásad organizácie územia a koordinácii výstavby a iných činností ovplyvňujúcich rozvoj územia.
   Ide o prvý komplexný rozvojový dokument súčasného Trenčianskeho kraja, ktorý sa spracoval v súlade so stavebným zákonom a ostatnými súvisiacimi predpismi.
   Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého zemného celku Trenčiansky kraj vláda prerokovala a schválila.

   Vláda vyjadrila súhlas s Návrhom členov Rady a Dozornej rady Fondu detí a mládeže SR, ktorý bude ešte predmetom rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.

   Správu o postupe prípravy IV. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite, ktoré sa uskutoční 4.-15. mája 1998 v Bratislave, vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Konferenciu organizačne zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia SR v súčinnosti s ostatnými rezortmi.

   Vláda prerokovala a zobrala na vedomie Správu o činnosti Komisie vlády SR pre integráciu a realizáciu informačných systémov.

   Správu o plnení Koncepcie štátneho informačného systému na roky 1997 - 1998 za rok 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Správa obsahuje informácie o stave riešenia úloh a projektov, ktoré sa zahrnuli do predmetnej koncepcie. Všeobecne sa v nej konštatuje, že mieru rozvoja jednotlivých častí štátneho informačného systému v roku 1997 výrazne ovplyvnil nedostatok finančných prostriedkov.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1998 za obdobie od 1. januára do 31. marca 1998.

   Materiál "Deklarácia vlády SR na podporu prílevu priamych zahraničných investícií" vláda dodatočne odložila z dnešného programu rokovania.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na odvolanie prednostu Okresného úradu v Medzilaborciach a prednostu Okresného úradu vo Vranove nad Topľou a na poverenie riadením týchto okresných úradov.
   Vláda dňom 14. apríla 1998 odvolala MUDr. Stanislava Pobijáka z funkcie prednostu Okresného úradu v Medzilaborciach a Ing. Jána Duraníka z funkcie prednostu Okresného úradu vo Vranove nad Topľou.
   Vláda s účinnosťou od 15. apríla 1998 poverila JUDr. Máriu Gajdošovú riadením OÚ v Medzilaborciach a PhDr. Bartolomeja Baka riadením OÚ vo Vranove nad Topľou v rozsahu kompetencií prednostu okresného úradu podľa C 8 ods. 2 zákona Národnej rady SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov do vymenovania prednostov týchto úradov.

   Informáciu o konaní zasadania Rady vlády SR pre informatiku 1/98 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

    Vláda prerokovala a zobrala na vedomie Správu o činnosti Protimonopolného úradu SR za rok 1997.

   Vláda schválila uvoľnenie prostriedkov zo svojej rezervy pre Slovenskú televíziu s účelovým určením na vybudovanie krajského štúdia Slovenskej televízie v Trenčíne.

   Informáciu o stave plnenia medzinárodných zmlúv za rok 1997 vláda zobrala na vedomie.

   Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministerky zahraničných vecí Švédskeho kráľovstva Leny Hjelm-Wallénovej v Bratislave 26. a 27. februára 1998.

   Informáciu o vydaní podmienok poskytovania finančných prostriedkov cirkevným a súkromným školám vláda vzala v znení pripomienok vzala na vedomie.

   Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Informáciu o inštalácii pamätných tabúľ slovenských vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda vo Vatikáne.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 14. apríla 1998
   TIO Úradu vlády SR