Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 28. apríla 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 163. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho podpredsedu S. Kozlíka.
   Na zasadnutí nie sú prítomní: predseda vlády V. Mečiar (ZPC), ministerka zahraničných vecí Z. Kramplová (ZPC), minister spravodlivosti J. Liščák (ZPC), minister dopravy, pôšt a telekomunikácií J. Jasovský (ZPC), minister zdravotníctva Ľ. Javorský (ZPC), ministerka školstva E. Slavkovská (ZPC), minister obrany J. Sitek (ZPC), minister práce, sociálnych vecí a rodiny V. Tkáč (NR SR).

Zmeny v programe:

   Z dnešného programu rokovania sa vypustila Deklarácia vlády Slovenskej republiky na podporu prílevu priamych zahraničných investícií.

Dodatočne zaradené materiály:

   Návrh na zriadenie stálej divadelnej scény v Trenčíne
   Predkladá: minister financií

   Návrh Finančného memoranda Slovenskej republiky programu PHARE na rok 1998
   Predkladá: podpredseda vlády

   Účasť delegácie Slovenskej republiky na IV. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite
   Predkladá: minister životného prostredia

   Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky na stabilizáciu odmeňovania pracovníkov v špičkových inštitúciách - Slovenské národné divadlo a Slovenská filharmónia
   Predkladá: minister kultúry

   Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dopĺňa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu zákona
   Predkladá: minister vnútra

   Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci vo vnútorných záležitostiach
   Predkladajú: minister vnútra a ministerka zahraničných vecí

   Rozdelenie finančných prostriedkov obciam na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby
   Predkladá: ministerka školstva

   Návrh aktualizácie Východiskovej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

* * *

   Vláda prerokovala a vrátila na prepracovanie Návrh rozvojových programov, za ktoré sa navrhuje prevziať štátne záruky za bankové úvery v priebehu roka 1998 so stanovením poradia podľa priorít.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o situácii v zásobovaní slovenských spracovateľov surovým drevom v nadväznosti na jeho vývoz.
   V správe sa konštatuje, že pretrváva nedostatok ihličnatých sortimentov surového dreva, predovšetkým I. až III. akostnej triedy, ktorý ohrozuje výrobné možnosti drevospracujúceho priemyslu.
   Vzhľadom na vážnosť situácie domácich spracovateľov, ako aj s ohľadom na to, že surové drevo predstavuje ťažko obnoviteľný prírodný zdroj, vláda rozhodla zaviesť množstevné obmedzenia vývozu ihličnatých sortimentov surového dreva.

   Systém stimulácie a usmerňovania prílevu zahraničného kapitálu a vývozu kapitálu v súlade s uplatňovaním medzinárodných pravidiel vláda po prerokovaní schválila.
   Prílev kapitálu a osobitne priamych investícií prináša mnohé efekty a výhody, najmä však ďalšiu stimuláciu exportu. Podpora prílevu investícií patrí medzi základné nástroje podpornej politiky štátu, avšak z pohľadu národohospodárskych súvislostí je v Slovenskej republike potrebné zosúladiť opatrenia na podporu odlevu kapitálu so systémom podpory prílevu priamych zahraničných investícií, ako základného faktora zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky a jej reštrukturalizácie.
   Skutočnosť, že relatívny a absolútny prírastok odlevu kapitálu prevýšil v roku 1997 prílev zahraničných investícií, z pohľadu medzinárodného podnikania predstavuje výraznú neúčinnosť hospodárskej politiky štátu v podpore rastu konkurencieschopnosti. V materiáli sa navrhuje, aby Ministerstvo financií SR doplnilo pripravovanú Aktualizáciu stratégie finančnej politiky na roky 1998-2000 o systém zosúladených opatrení pre všeobecné podnikanie domácich a zahraničných podnikateľských subjektov a systém na realizáciu strategických zámerov prilákania zahraničných investícií. V tomto systéme aplikovať zásadu, aby v prípade prílevu zahraničných investícií do existujúcich priemyselných subjektov pri udržaní zamestnanosti a zvyšovaní obratu sa realizoval zvýhodnený daňový režim. Pre realizácii zahraničnej investície formou "na zelenej lúke" dôsledne zvažovať dopady zvýhodneného daňového režimu nového subjektu vo vzťahu na oslabenie konkurencieschopnosti domácich podnikateľských subjektov.

Oprava! Dôvody neprítomnosti:

    - minister obrany SR J. Sitek - pracovná cesta v Trenčíne,
    - minister spravodlivosti J. Liščák - ospravedlnený zo zdravotných dôvodov;
   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení vecného a časového zabezpečenia úloh, ktoré vyplývajú z Aktualizácie Priemyselnej politiky Slovenskej republiky.
   Správa obsahuje vyhodnotenie navrhnutých nástrojov a programov na podmienky realizácie koncepčných zámerov na roky 1998-2005.
   Navrhnuté úlohy majú dlhodobý charakter a ich realizácia je možná len v rámci hospodárskej politiky štátu, ktorá zabezpečí previazanosť jednotlivých politík. Len týmto spôsobom je možné zabezpečiť komplexnosť pôsobenia opatrení na hospodárske a sociálne procesy v priemysle. V súčasnosti sa pripravuje "Aktualizácia stratégie finančnej politiky na roky 1998-2000, s výhľadom do roku 2002".

   Návrh koncepcie udeľovania vládnych štipendií zahraničným študentom na roky 1998 - 2001 vláda po prerokovaní schválila.
   Koncepcia zabezpečí priebežne prijímať vládnych štipendistov, tak ako to vyplýva aj z niektorých medzinárodných zmlúv.

   Vláda prerokovala Návrh na finančné krytie nákupu budovy pre Stálu misiu Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli a vzala na vedomie informáciu o riešení finančného krytia výdavkov na jej prevádzku.

   Návrh legislatívneho zámeru k návrhu zákona o Fonde výstavby služobných bytov predkladateľ dodatočne stiahol z rokovania.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody týkajúcej sa prijatia jednotných podmienok pre periodické technické prehliadky kolesových vozidiel.
   Dohoda upravuje predpisy pre pravidelné kontroly technického stavu kolesových vozidiel a recipročné uznávanie kontrol technického stavu vykonaných v súlade s týmito predpismi.
   Dohoda má medzivládny charakter a vyžiada si úpravu vykonávanej vyhlášky MDPT SR č. 327/97 Z.z. o kontrolách technického stavu vozidiel.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 56. zasadnutí Dunajskej komisie, ktoré sa uskutoční v Budapešti 20.-27. apríla 1998.
   Na zasadnutí Dunajskej komisie sa prerokuje široký okruh odborných otázok plavebného, hydrotechnického, hydrometeorologic- kého, právneho a finančného charatkeru. Riešenie týchto problémov smeruje k vytváraniu priaznivých podmienok pre medzinárodnú plavbu na Dunaji.

   Vláda prerokovala a v zmysle pripomienok a návrhov schválila Územný plán veľkého územného celku Nitrianskeho kraja.
   Riešené územie je totožné s územným vymedzením súčasného Nitrianskeho kraja, ktoré tvoria územia okresov Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce.
   Územnoplánovacia dokumentácia bude slúžiť na usmerňovanie využitia územia, jeho funkčné využitie, stanovenie zásad organizácie územia a koordinácii výstavby a iných činností ovplyvňujúcich rozvoj tohto územia.
   Ide o prvý komplexný rozvojový dokument súčasného Nitrianskeho kraja, ktorý sa spracoval v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi.

   V súvislosti s predchádzajúcim materiálom vláda prerokovala a schválila aj Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj.

   Správu o súčasnej úrovni štrukturálnej vybavenosti krajských a okresných miest vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Cieľom úlohy bolo získanie poznatkov o súčasnom stave vybranej štrukturálnej vybavenosti a posúdenie dostupných ukazovateľov o ich úrovni a vzájomné porovnanie jednak za krajské mestá a taktiež osobitne za okresné mestá.

   Vláda prerokovala a vrátila na dopracovanie materiál "Rozdelenie finančných prostriedkov obciam na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby".

   Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov Ministerstvu školstva SR z kapitoly VPS pre SPU Nitra vláda odložila z dnešného rokovania.

   Predkladateľ dodatočne stiahol z programu Správu o analýze stavu využívania domovov mládeže rezortných SOU v sídlach vysokých škôl alebo dostupnom okolí a návrh zoznamu vybraných objektov domovov mládeže SOU na delimitáciu do rezortu školstva.

   Vláda odporučila prerokovať v orgánoch Národnej rady SR a spoločne realizovať Návrh podujatí Národnej rady Slovenskej republiky k oslavám 150. výročia vzniku Slovenskej národnej rady a k oslavám revolučného národnooslobodzovacieho hnutia Slovákov v rokoch 1848 - 1849.

   Návrh stanov Národnej agentúry pre regionálny rozvoj Slovenskej republiky predkladateľ dodatočne stiahol z dnešného programu rokovania vlády.

   Správu o stave aproximácie práva v Slovenskej republike vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a so zásadnými výhradami vrátila Správu o modeli novej organizácie výroby jedál v zariadeniach školského stravovania.

   Správu o kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR (kontrolované obdobie október - december 1997) vláda po pre- rokovaní vzala na vedomie.
   Kontrolu vykonal Úrad vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 30/1998, ktorým sa schválilo "Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na 1. polrok 1998". Cieľom bolo zistiť vecné a časové plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR prijatých od 1.7.1992 a splatných v období október - december 1997 s osobitným zameraním na opodstatnenosť vykonávania zahraničných pracovných ciest, ich prínos pre rezorty a stav v realizácii prijatých úloh vyplývajúcich z týchto ciest v kontrolovanom období od 1.1.1996 do 31.12.1997 tak, aby sa zamedzilo nehospodárnemu čerpaniu finančných prostriedkov na ZPC.
   Podkladom pre výkon kontroly boli štvrťročné hlásenia ústredných orgánov štátnej správy o plnení úloh z uznesení vlády a záväzné informácie od tých 14 ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, v ktorých nebola uskutočnená kontrola.
   Z úrovne Úradu vlády SR bolo kontrolovaných 11 subjektov, a to: MH SR, MDPT SR, MP SR, MŠ SR, MZ SR, MŽP SR, MV SR, MVVP SR, ÚJD SR, ÚSRSVT SR a ŠÚ SR.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov sa im narodili opakovane dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony.
   Príspevok pri narodení dieťaťa bude patriť do skupiny jednorazových príspevkov budúceho systému štátnej sociálnej podpory. Jeho cieľom je prispieť rodine na zabezpečenie základných potrieb novorodenca. Navrhovaný príspevok nahradí doterajšiu dávku nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia - podporu pri narodení dieťaťa. Okrem toho navrhovaná právna úprava nahradí aj dávku sociálnej starostlivosti pre rodiny s deťmi, ktorým sa narodili trojčatá alebo opakovane v priebehu dvoch rokov dvojčatá, ktorá sa doteraz ako jednorazová dávka sociálnej starostlivosti poskytuje v pôsobnosti obcí.

   Návrh zákona o príspevku na pohreb vláda po prerokovaní schválila.
   Príspevok na pohreb je jedným zo skupiny jednorazových príspevkov budúceho systému štátnej sociálnej podpory, cieľom ktorého je prispieť rodine alebo pozostalým na krytie výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu. Uvedený príspevok nahradí doterajšiu dávku nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia - pohrebné.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona o zaopatrovacom príspevku.
   Zaopatrovací príspevok bude patriť do skupiny opakujúcich príspevkov štátnej sociálnej podpory. Jeho cieľom je prispievať osobám výživou odkázaným na vojaka, ktorý vykonáva základnú službu, náhradnú službu, prípravnú službu alebo civilnú službu, na uspokojovanie základných životných potrieb počas obdobia výkonu tejto služby, keď si túto povinnosť nemôže objektívne plniť. Podľa doteraz platných právnych predpisov sa zaopatrovací príspevok zaraďuje do skupiny štátnych dávok.

   Návrh zákona o vodách predkladateľ dodatočne stiahol z dnešného rokovania vlády.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona o správe štátnych hraníc.
   Zákon má nahradiť zastaranú právnu úpravu z roku 1921.‡    V návrhu zákona sa vymedzuje pôsobnosť štátnych orgánov, práva a povinnosti osôb vykonávajúcich úlohy pri správe štátnych hraníc, práva a povinnosti vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti, ako aj sankcie za nedodržanie povinností ustanovených v zákone.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci vo vnútorných záležitostiach.
   Dohoda vytvára priestor na rozsiahlu policajnú spoluprácu, najmä na úseku boja proti organizovanému zločinu. Jej prijatie bude mať okrem praktických aspektov vo vzťahu k Francúzskej republike aj politický dopad, relevantný z hľadiska úsilia Slovenskej republiky získať členstvo v Európskej únii.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh aktualizácie Východiskovej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.

   Vláda prerokovala žiadosť a súhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky na stabilizáciu odmeňovania pracovníkov v špičkových inštitúciách - Slovenské národné divadlo a Slovenská filharmónia.

   Návrh Finančného memoranda Slovenskej republiky programu PHARE na rok 1998 vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a schválila účasť delegácie Slovenskej republiky na IV. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite.
   Vláda znovu poukázala na význam a dôstojné zabezpečenie tohto medzinárodného podujatia práve na Slovensku.

   Návrh na zriadenie stálej divadelnej scény v meste Trenčín vláda prerokovala a schválila.
   Ide o zriadenie stálej divadelnej scény v Trenčíne s vykonaním rekonštrukčných prác dvoch objektov Domu Armády SR 26 a 30 v Trenčíne a s vnútorným vybavením v celkovom objeme 19‚830 tis. Sk, ktoré budú uvoľnené z rezervy vlády SR v roku 1998.

   Informáciu o bilancii zdrojov a potrieb hroznového vína v rokoch 1997 a 1998 s hodnotením účinnosti opatrení Ministerstva pôdohospodárstva SR prijatých na skvalitnenie metodiky a informačného zabezpečenia ich zostavovania vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu stretnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ a asociovaných krajín strednej a východnej Európy a Cypru v rámci otvorenia prístupového procesu v Bruseli 30. marca 1998.

   Informáciu o výsledkoch výskumu mediálneho správania a volebných preferencií obyvateľstva vláda prerokovala a vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie informáciu Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky SR.

   Vláda prerokovala Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dopĺňa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a dopĺňajú ďalšie zákony.
   Vláda zároveň schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu zákona.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 28. apríla 1998
   TIO Úradu vlády SR