Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 12. mája 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 164. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Vladimíra Mečiara.
   Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredsedníčka vlády SR Katarína Tóthová (ZPC), ministerka zahraničných vecí Zdenka Kramplová (ZPC), minister práce, sociálnych vecí a rodiny Vojtech Tkáč (ZPC) a minister obrany Ján Sitek (ZPC).

Z dnešného programu rokovania vlády sa vypustili body:

   Návrh Trestného poriadku a Informácia o vývoji platobnej bilancie SR za rok 1997

Zaradili sa nové materiály:

   Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nemeckej spolkovej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
   Predkladajú: minister vnútra a ministerka zahraničných vecí

   Návrh účasti delegácie SR na 5. mimoriadnom zasadnutí Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie 20.-22.5.1998 v Nairobi
   Predkladajú: minister životného prostredia
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na úpravu záväzných limitov štátneho rozpočtu na rok 1998 pre kapitolu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií na zabezpečenie rezortného programu obnovy vozového parku v š.p. SAD
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 86. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v dňoch 2.-18. júna 1998 v Ženeve
   Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na úpravu záväzných limitov, úloh a ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti na r. 1998
   Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
   Predkladajú: minister hospodárstva a ministerka zahraničných vecí

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

* * *

   Vláda prerokovala a schválila Územný plán veľkého územného celku Košického kraja spolu s Návrhom nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.
   Riešené územie územného plánu veľkého územného celku je totožné s územným vymedzením Košického kraja, ktoré tvoria územia okresov Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice I-IV, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a Gelnica.
   Schválená územnoplánovacia dokumentácia bude slúžiť na koordináciu územného rozvoja riešeného územia s celoštátnymi rozvojovými koncepciami so zameraním na riešenie zložitých územnotechnických väzieb a ekologických problémov kraja, ako aj formulovanie územnotechnických zásad jeho racionálneho a rovnovážneho socioekonomického rozvoja.
   Ide o prvý komplexný rozvojový dokument Košického kraja, spracovaný v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a jeho súvisiacimi predpismi.
   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o úvodnom projekte náhrady fosílnych palív biomasou v zmysle spoločného plnenia záväzkov podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.
   Tieto projekty budú predmetom spolupráce Slovenska s Nórskom podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, s využitím mechanizmu tzv. spoločného plnenia záväzkov.
   Podpísanie dohody sa predpokladá pri príležitosti účasti ministrov životného prostredia Slovenska a Nórska na konferencii strán Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v transhraničnom kontexte v Oslo 18.-20. mája 1998.

   Návrh vecných a systémových priorít Dlhodobej koncepcie zahranično-obchodnej politiky Slovenskej republiky na obdobie do roku 1999 vláda po prerokovaní schválila.
   V materiáli sú konkretizované vecné a systémové priority jednotlivých rezortov na roky 1998 a 1999 pre oblasť zahraničného obchodu, ktoré vychádzajú z hlavných priorít Dlhodobej koncepcie zahranično-obchodnej politiky do roku 2005. Ich cieľom je zvýšenie celkového štandardu zahranično-obchodnej činnosti a jej výsledkov.

   Vláda po prerokovaní vrátila na dopracovanie Návrh aktualizácie stratégie finančnej politiky na roky 1998 až 2000 s výhľadom do roku 2002.

   Priebežnú správu za rok 1997 o dosiahnutých cieľoch a plnení úloh stanovených v Koncepcii rozvoja kapitálového trhu v Slovenskej republike a návrh na zmenu uznesenia vlády č. 212/1997 vláda prerokovala a vzala na vedomie.
   Správa obsahuje vyhodnotenie plnenia úloh z uvedeného uznesenia vlády stanovených na rok 1997, trvalých úloh a úloh predčasne splnených, ako aj hodnotenie plnenia zámerov koncepcie z pohľadu účinnosti opatrení v oblasti kapitálového trhu.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o súčasnom stave prípravy systému štátnej pokladnice v Slovenskej republike v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 488/1997.
   Správa stručne informuje o súčasnom stave prác na príprave realizácie projektu štátnej pokladnice.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s vyčlenením finančných prostriedkov Ministerstvu školstva SR s účelovým určením pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu Nitra na rok 1998 na dobudovanie Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v Nitre.

   Návrh na odvolanie a vymenovanie stáleho člena slovenskej časti Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko- technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou vláda prerokovala a schválila.
   Vláda odvolala Jána Rajňáka z funkcie stáleho člena slovenskej časti komisie. Do uvedenej funkcie vymenovala Jozefa Ďuricu, generálneho riaditeľa Všeobecnej sekcie Ministerstva vnútra SR.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s poverením veľvyslanca Slovenskej republiky v Holandskom kráľovstve Ľubomíra Kopaja výkonom funkcie stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW).
   V súčasnosti má táto organizácia 106 členských krajín, ktoré ratifikovali Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení.
   Slovenská republika je od začiatku existencie OPCW jej aktívnym členom. Túto skutočnosť potvrdzuje aj zvolenie SR do Výkonnej rady na dvojročné funkčné obdobie. Tento úspech slovenskej diplomacie odzrkadľuje úsilie, ktoré SR dôsledne uplatňovala od začiatku svojho vstupu do procesu odzbrojovania v oblasti chemických zbraní. Menovanie stáleho predstaviteľa SR je predpokladom ďalšieho zintenzívnenia aktivít Slovenskej republiky v budúcnosti.

   Návrh účasti delegácie a návrh zásad na rokovanie Slovenskej republiky na ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie a na oslavách 50. výročia GATT v dňoch 18. až 20. mája 1998 v Ženeve vláda prerokovala a schválila.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s ratifikáciou Dohovoru o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzi- národných obchodných transakciách, ktorý za Slovenskú republiku 17.‚decembra‚1997‚v‚Paríži podpísal minister spravodlivosti.
   Dohovor určuje štandardy pre účinné vnútroštátne zákonodarstvo na kriminalizáciu úplatkárstva zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, pričom postihuje aktívne poskytovanie úplatkov zo strany fyzických a právnických osôb (nie prijímanie úplatkov zahraničnými verejnými činiteľmi) a súčasne je základom pre medzištátnu justičnú spoluprácu v tejto oblasti.

   Harmonogram realizačných projektov Národného programu podpory zdravia na roky 1998 až 2000 vláda po prerokovaní schválila.
   Na riešení projektov Národného programu podpory zdravia v rámci tohto harmonogramu sa zúčastňujú rezorty vlády SR a ústredné orgány štátnej správy. Cieľom riešenia týchto projektov je prispieť k zlepšeniu zdravia obyvateľstva tak, ako ich definuje v jednotlivých prioritách Aktualizovaný národný program podpory zdravia.

   Vláda prerokovala a schválila Účtovnú závierku k 31. decembru 1997, návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 1997 a návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na rok 1998.
   Slovenský pozemkový fond v roku 1997 dosiahol pozitívne výsledky pri plnení úloh, vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov na úseku privatizácie štátnych poľnohospodárskych podnikov, správy poľnohospodárskych a lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, resp. vlastnícky nedoložených, pri plnení reštitučných povinností na úseku poľnohospodárstva, kde povinnou osobou je štát. Vo finančnom vyjadrení možno vyzdvihnúť najmä skutočnosť, že fond podľa platných právnych predpisov v priebehu uplynulého roka odviedol do Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva finančný objem 38 934 tis. Sk a pre oprávnené osoby v rámci plnenia reštitučných nárokov bola v priebehu roka poskytnutá finančná náhrada v objeme 52 471 tis. Sk.
   Popri uvedených finančných ukazovateľoch fond dosiahol koncoročný výsledok hospodárenia v objeme 140 777 tis. Sk, z ktorého odvádza do účelových fondov Ministerstva pôdohospodárstva SR finančné prostriedky v celkovom objeme 80 000 tis. Sk podľa vládou SR schváleného rozdelenia hospodárskeho výsledku SPF za rok 1997.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh postupu delegácie Slovenskej republiky na 25. plenárnom zasadnutí Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní - CIP, ktoré sa bude konať 8.-14. júna 1998 v Moskve.

   Vláda po prerokovaní schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nemeckej spolkovej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
   Dohoda zabezpečuje ochranu všetkých utajovaných skutočností vymieňaných medzi oboma zmluvnými stranami a upravuje postupy pri zaobchádzaní s nimi.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh účasti delegácie SR na 5. mimoriadnom zasadnutí Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie 20.-22.5.1998 v Nairobi.
   K najdôležitejším okruhom rokovania budú patriť: diskusia k otázkam riadenia UNEP, revízia výsledkov a rozhodnutí osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN k problematike trvalo udržateľného rozvoja, problematika reformy UNEP v kontexte reformy systému OSN a programové otázky.

   Vláda po prerokovaní schválila Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 86. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 2.-18. júna 1998 v Ženeve, so stanoviskom vlády k programu a k navrhovaným záverom konferencie a s postupom vládnej časti delegácie SR na zasadnutí konferencie.
   Slovenská republika sa svojou účasťou na konferencii má možnosť vyjadriť k bodom programu a navrhovaným záverom konferencie, a tak aktívne prispieť k rozvoju a zlepšovaniu kultúry pracovných a sociálnych vzťahov.

   Vláda prerokovala a súhlasí s Návrhom na zvolenie 44 sudcov Slovenskej republiky do funkcií sudcov bez časového obmedzenia. Ministra spravodlivosti splnomocnila zdôvodniť návrh v Národnej rade Slovenskej republiky.
   Ide o sudcov, ktorí boli zvolení Národnou radou SR 27. apríla 1994 do funkcií sudcov na štvorročné volebné obdobie.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti cestovného ruchu. Dohoda je v súlade so slovenským právnym poriadkom a so všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva. Vytvorí legislatívny rámec pre rozširovanie spolupráce v oblasti cestovného ruchu medzi SR a RF, umožní lepšiu vzájomnú informovanosť, upevní existujúce pracovné kontakty a návštevnosť.

   Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Vladimíra Mečiara v Ruskej federácii 27.-28. mája 1998 vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na úpravu záväzných limitov štátneho rozpočtu na rok 1998 pre kapitolu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií na zabezpečenie rezortného programu obnovy vozového parku v š.p. SAD.
   Cieľom úpravy ukazovateľov rozpočtovej kapitoly je zabezpečiť finančné prostriedky pre Program obnovy vozového parku Slovenskej autobusovej dopravy, ktorý bude vyhlásený MDPT v spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a bude zameraný na podporu tvorby zdrojov na nákup autobusov štátnych podnikov SAD, ktoré zabezpečujú mestskú a prímestskú dopravu obyvateľstva.

   Návrh na úpravu záväzných limitov, úloh a ukazovateľov štátneho rozpočtu v civilnej časti kapitoly Ministerstva spravodlivosti na rok 1998 vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vstupe Slovenskej republiky do Ázijskej rozvojovej banky a Africkej rozvojovej banky.

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky vláda zobrala na vedomie.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 12. mája 1998
   TIO Úradu vlády SR