Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 26. mája 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 165. schôdzi‡a rokuje pod vedením svojho predsedu V. Mečiara.
   Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády J. Kalman, minister hospodárstva M. Cagala a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií J. Jasovský.

Z dnešnej schôdze sa vypustil:

   Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 1997.

Dodatočne sa zaradili materiály:

   Rozdelenie finančných prostriedkov obciam na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby
   Predkladá: ministerka školstva

   Správa o príprave návrhu na zriadenie Slovenského výboru pre prípravu Medzinárodného roka starších ľudí vrátane návrhu obsahového zamerania, organizácie a prípravy Medzinárodného roka starších ľudí v roku 1999
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky SR
   Vývoj zahraničného obchodu za január až apríl 1998
   Predkladá: predseda štatistického úradu

   Návrh na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vývoz do Ruskej federácie
   Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad bieleho dvojkríža II. triedy
   Predkladá: vedúci úradu vlády

   Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
   Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
   Predkladá: podpredsedníčka vlády

   Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva (22.9.- 2.10.1998, Montreal)
   Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o preprave osôb pravidelnou autobusovou dopravou
   Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na odvolanie Ing. Juraja Görnera z funkcie vedúceho úradu Ministerstva hospodárstva SR
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach
   Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti
   Predkladajú: minister vnútra a ministerka zahraničných vecí

   Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 20. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN k drogám v New Yorku v dňoch 8.-10. júna 1998
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

* * *

   Vláda prerokovala a schválila upravené nové znenie Návrhu zákona o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň schválila aj Návrh na jeho skrátené legislatívne konanie.
   Cieľom navrhovaného zákona je komplexne upraviť právne vzťahy pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi, ktorý vypovedá ako svedok a svojou výpoveďou, prípadne ďalšími dôkazmi poskytne dôkaz o páchateľovi najzávažnejšej, najmä organizovanej formy trestnej činnosti alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Doterajšia právna úprava totiž predmetnú problematiku rieši iba čiastočne.
   Prijatím navrhovaného zákona sa vytvoria potrebné predpoklady na efektívny boj spoločnosti proti organizovanej kriminalite.

   Návrh zákona o regulovaní prostitúcie predkladateľ dodatočne stiahol z dnešného rokovania.

   Vláda po prerokovaní vyjadrila súhlas so Zabezpečením finančného krytia výstavby varovacieho a vyrozumievacieho systému civilnej ochrany v okolí Jadrovej elektrárne Mochovce a na modernizáciu varovacieho systému v Bratislave v roku 1998. Finančné krytie sa zabezpečí uvoľnením prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády.

   Vláda prerokovala Návrh na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vývoz do Ruskej federácie.
   Z uvedenej funkcie na vlastnú žiadosť odvolala dnešným dňom Ing. Mariána Mojžiša.

   Vláda súhlasí so zapožičaním štátneho vyznamenania Rad bieleho dvojkríža II. triedy Johnovi L. Micovi a Paulovi Girodovi.
   Návrh na zapožičanie vysokého štátneho vyznamenania pánovi Micovi sa predložil na základe iniciatívy veľvyslanca Slovenskej republiky v USA J.E. B. Lichardusa, ktorý ho pozná ako obhajcu slovenských záujmov v Spojených štátoch, človeka úprimného, srdečného a múdreho, ktorý svoj čas a energiu venuje obhajobe záujmov Slovenskej republiky v zahraničí, čoho dôkazom je aj jeho aktívna spolupráca pri návštevách slovenských delegácií v USA, ako aj jeho stretnutia s našimi najvyššími činiteľmi pri návštevách Slovenskej republiky.
   Pán Girod patrí medzi najvýznamnejších predstavitľov Francúzska, ktorý v oblasti politickej, ekonomickej i spoločenskej dôsledne a úspešne obhajuje záujmy Slovenska. Návrh na zapožičanie vysokého štátneho vyznamenia p. Girodovi sa predložil na základe iniciatívy veľvyslanca Slovenskej republiky vo Francúzskej republike J.E. V. Valacha, ktorý ho pozná ako otvoreného, srdečného a rozhľadeného človeka, ktorý svoje znalosti, energiu i postavenie využíva na prospech Slovenskej republiky.

   Návrh priorít financovania rozvojových programov a infraštrukturálnych projektov na roky 1998 až 2000 vláda prerokovala a vzala na vedomie. Cieľom návrhu bolo definovať rozhodujúce priority financovania rozvojových programov a infraštrukturálnych projektov na roky 1998-2000 ako podklad pre zásadné rozhodovanie vlády v prostredí výrazne limitovaných finančných zdrojov.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Návrh Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 1997.
   Návrh Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Prezídiu FNM SR odporučila oba materiály predložiť Národnej rade Slovenskej republiky.

   Vláda prerokovala a schválila Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja.
   Riešené územie je totožné s územným vymedzením súčasného Žilinského kraja, ktoré tvoria územia okresov Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Turčianske Teplice a Žilina.
   Územnoplánovacia dokumentácia bude slúžiť na usmerňovanie využitia územia, jeho funkčné využitie, stanovenie zásad organizácie územia a koordinácii výstavby a iných činností ovplyvňujúcich rozvoj územia.
   Ide o prvý komplexný rozvojový dokument súčasného Žilinského kraja, ktorý sa spracoval v súlade so stavebným zákonom a ostatnými súvisiacimi predpismi.

   Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj vláda prerokovala a schválila.

   Vláda súhlasí s úpravou záväzných limitov štátneho rozpočtu na rok 1998 pre kapitolu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
   Podľa metodického pokynu MF SR na zostavenie Registra investícií na rok 1998 pri programovom spracovaní boli prostriedky na obstarávanie nových stavieb, na nákup nehnuteľností, príspevky na združenú investičnú výstavbu a ďalšie výdavky (uvádzané ako rezerva), zahrnuté do rozpočtu ústredného orgánu, t.j do kapitálových výdavkov na obstarávanie kapitálových aktív.
   Aby tieto kapitálové výdavky mohli byť použité pre príspevkové organizácie (Slovenská správa letísk, stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania) a pre nefinančné subjekty (Slovenská pošta, š.p., Slovenské telekomunikácie, š.p., Železnice SR), v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 1998 bolo potrebné vykonať uvedené rozpočtové opatrenie na úpravu záväzných limitov štátneho rozpočtu na rok 1998 pre kapitolu MDPT SR pri dodržaní schválených kapitálových výdavkov.

   S Návrhom na zmenu členov Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu vláda po prerokovaní vyjadrila súhlas.
   Vláda odvolala z funkcií členov Rady vlády SR pre verejnú správu JUDr. Helenu Kožíkovú, Ing. Milana Topoliho, Ing. Juraja Schanera.
   Za nových členov Rady vlády SR pre verejnú správu vymenovala:
   Ing. Elenu Beňovú, vedúcu úradu MPSVR SR
   RNDr. Jána Šandoru, CSc., prednostu Krajského úradu Trenčín
   JUDr. Juraja Krajčoviča, riaditeľa legislatívneho, právneho a personálneho odboru Štatistického úradu SR.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Austrálie o obchodnej a hospodárskej spolupráci.
   Ide o zmenu v návrhu uvedenej dohody, a to požiadavku austrálskej strany, vyradiť bod č.6, ktorý znie: "Každá zo zmluvných strán poskytne v súlade s platným právnym poriadkom príslušnej krajiny výnimku z platenia dovozných ciel a úradných poplatkov týkajúcich sa dovozu alebo vývozu výstavných predmetov pre veľtrhy a výstavy, ako aj vzoriek tovaru na reklamné účely dovezené z druhej krajiny. Týchto predmetov a vzoriek nie je možné sa zbaviť v dovážajúcej krajine bez predchádzajúceho súhlasu dotknutých orgánov danej krajiny a zaplatenia príslušných dovozných poplatkov a daní".
   Keďže vypustenie uvedeného článku z dohody nemá vplyv na jej podstatu a pre nijakú zo signatárskych krajín nevyplývajú z toho nijaké dodatočné práva ani povinnosti, vláda SR požiadavke austrálskej strany vyhovela.

   Vláda po prerokovaní odsúhlasila Návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení.
   Cieľom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov v oblasti sociálneho zabezpečenia. Zmluva sa svojím vecným rozsahom vzťahuje na dávky dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia, ktoré budú priznávané a vyplácané za podmienok a v rozsahu určených právnymi predpismi tej zmluvnej strany, na území ktorej sa zamestnanie vykonáva, resp. na území ktorej je občan nemocensky poistený.

   Vláda súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Rumunsku.
   Dohoda sa vzťahuje na vzájomné uznávanie dokladov o vzdelaní a umožňuje aplikovať nadštandardný prístup v tejto oblasti tým, že zavádza tzv. automatické uznanie dosiahnutého vzdelania.

   Správu o vybavovaní petícií, sťažností, oznámení a podnetov Úradom vlády SR, ministerstvami SR, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR a orgánmi miestnej štátnej správy za rok 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Informáciu o vývoji platobnej bilancie Slovenskej republiky za rok 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a zobrala na vedomie Návrh opatrení na zabezpečenie úloh z uznesení Národnej rady Slovenskej republiky.

   Správu o plnení štátneho rozpočtu SR za I. štvrťrok 1998 vláda po prerokovaní schválila.
   Konštatovala, že celkové príjmy štátneho rozpočtu SR sa dosiahli vo výške 43 938,9 mil. Sk, výdavky dosiahli 42‚835,6 mil. Sk. Rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky k 31. marcu 1998 skončilo prebytkom vo výške 1 103,3 mil. Sk.

   Vláda po prerokovaní schválila Návrh úverových programov Eximbanky Slovenskej republiky. Súčasne vláda schválila Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 1998.

   Vláda SR na dnešnej schôdzi prerokovala a schválila dodatočne zaradené personálne návrhy:

   Návrh na odvolanie prednostu Krajského úradu v Banskej Bystrici a prednostu Okresného úradu v Žiari nad Hronom a na vymenovanie prednostu Krajského úradu v Banskej Bystrici a poverenie riadením Okresného úradu v Žiari nad Hronom.
   Vláda odvolala:
   Ing. Jozefa Pinku z funkcie prednostu KÚ v Banskej Bystrici a
   JUDr. Máriusa Hrmu z funkcie prednostu OÚ v Žiari nad Hronom
dňom 31. mája 1998, z dôvodu poverenia inými funkciami.

   Vláda vymenovala:
   JUDr. Máriusa Hrmu do funkcie prednostu Krajského úradu v Banskej Bystrici dňom 1. júna 1998.

   Vláda poverila:
   Ing. Kamila Goriláka riadením Okresného úradu v Žiari nad Hronom dňom 1. júna 1998.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na odvolanie Ing. Juraja Görnera z funkcie vedúceho úradu Ministerstva hospodárstva SR.
   Do uvedenej funkcie vymenovala Ing. Jozefa Pinku.

   Vláda dnes prerokovala materiál Dokončenie reštitúcie menového zlata na základe Parížskej dohody z roku 1945 a použitie zostatku tohto zlata patriaceho Slovenskej republike na odškodnenie slovenských obetí nacistickej perzekúcie.
   V tejto súvislosti vláda vzala na vedomie, že Tripartitná komisia vráti Slovenskej republike 5 312,108 uncí zlata v hodnote cca 1,6 mil. USD a súhlasila s tým, že toto zlato bude použité na zmiernenie následkov nacistickej perzekúcie občanov Slovenskej republiky, ako aj s tým, že SR prispeje do medzinárodného fondu na pomoc obetiam nacistickej perzekúcie.

   Vláda zobrala na vedomie Vyhodnotenie nástupu absolventov vysokých škôl a univerzít na 1-ročné stáže na ústredné orgány štátnej správy v roku 1997 a schválila organizačné zabezpečenie nástupu v roku 1998.

   Vláda prerokovala a súhlasí s Návrhom rozvojových programov, za ktoré sa navrhuje prevziať štátne záruky za bankové úvery v priebehu roka 1998 so stanovením poradia podľa priorít.
   Návrhy žiadostí o udelenie štátnych záruk a ich zdôvodnenie - kmeňové listy investičných projektov sa posúdili podľa stupňa ich spracovania, investičného a finančného krytia, ako aj ich celospoločenskej naliehavosti.

   Informáciu o prevzatých štátnych zárukách za bankové úvery vrátane možných rizík z nich vyplývajúcich vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Cieľom materiálu bolo informovať o využívaní štátnych záruk za bankové úvery ako jedného z významných nástrojov finančnej politiky, ako aj o doterajších aktivitách a vykonaných postupoch v oblasti uspokojovania pohľadávok štátneho rozpočtu za realizované štátne záruky.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Návrh rámcového postupu pre prijímanie vládnych úverov a štátnych záruk v nadväznosti na problematiku zadlženosti Slovenska a faktory podmieňujúce jej vývoj.

   Vláda schválila uvoľnenie finančných prostriedkov zo svojej rezervy na úhradu DPH za projekty PHARE realizované Centrálnou finančnou a kontraktačnou jednotkou pri Úrade vlády SR.

   Vláda prerokovala a schválila Rozdelenie finančných prostriedkov vo výške 130,0 mil. Sk obciam na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby.

   Správu o príprave návrhu na zriadenie Slovenského výboru pre prípravu Medzinárodného roka starších ľudí vrátane návrhu obsahového zamerania, organizácie a prípravy Medzinárodného roka starších ľudí v roku 1999 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 20. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN k drogám, ktoré sa uskutoční v New Yorku 8.-10. júna 1998.

   Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach vláda vrátila na dopracovanie.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti.

   Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva (22.9.-2.10.1998, Montreal) vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda súhlasí s Návrhom Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o preprave osôb pravidelnou autobusovou dopravou. Dohoda určuje podmienky vykonávania osobnej autobusovej dopravy medzi Slovenskom a Rakúskom, ako aj podmienky udeľovania licencií. Stanovuje tiež podmienky ich odobratia. Ďalšie ustanovenia riešia otázky súvisiace s prevádzkovaním pravidelných autobusových liniek a dodržiavaním vnútroštátnych právnych predpisov. Dohoda tiež obsahuje ustanovenia týkajúce sa vykonávania tranzitnej autobusovej dopravy cez územia štátov zmluvných strán.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky SR a o vývoji zahraničného obchodu za január až apríl 1998.

   Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. ako aj návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu vláda schválila v zmysle koaličných dohôd.

   Vláda na svojom dnešnom zasadnutí dôkladne prerokovala známe rakúske dokumenty vo veci JE Mochovce a schválila odpoveď predovšetkým na aide - memoire zo dňa 18. mája 1998. Ministerku zahraničných vecí Zdenku Kramplovú poverila odovzdať túto odpoveď nótou ešte dnes rakúskej strane.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 26. mája 1998
   TIO Úradu vlády SR