Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 9. júna 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 166. riadnej schôdzi a rokovať začala pod vedením svojho predsedu V. Mečiara. Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády J. Kalman (ZPC), minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR V. Tkáč (ZPC), ministerka školstva SR E. Slavkovská (ZPC).

Zmeny v programe:

   Z dnešnej schôdze predkladatelia stiahli nasledujúce body:

   Správu o analýze stavu štátneho podniku Imuna Šarišské Michaľany

   Návrh Programu starostlivosti o Tatranský národný park do roku 2007

   Dodatočne sa zaradili materiály:

   Návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 1997
   Predkladá: minister financií

   Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o medzinárodnej nákladnej doprave
   Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácii
               ministerka zahraničných vecí

   Správa o postupe výstavby diaľnic na území SR
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácii

   Návrh na využitie nehnuteľností z majetku SOCREKREA Košice, štátny podnik v likvidácii
   Predkladajú: minister vnútra
               minister výstavby a verejných prác

   Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach oslobodenia novovzniknutých daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb
   Predkladá: minister financií

   Dodatok k návrhu na obnovu výroby polovodičových súčiastok v areáli Tesly Piešťany, a.s. v konkurze
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o riešení dlhu Vietnamskej socialistickej republiky voči Slovenskej republike
   Predkladajú: minister financií
               ministerka zahraničných vecí

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

   Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 4. pan- európskej konferencii ministrov životného prostredia v dňoch 23.-25. júna 1998 v dánskom meste Aarhuse
   Predkladajú: minister životného prostredia
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na zrušenie poverenia riadením okresných úradov v Medzilaborciach a vo Vranove nad Topľou a na vymenovanie prednostov týchto okresných úradov, na odvolanie prednostov okresných úradov v Považskej Bystrici, Kysuckom Novom Meste a v Tvrdošíne a na poverenie riadením týchto okresných úradov
   Predkladá: minister vnútra

   Návrh na úpravu záväzných limitov a záväzných úloh štátneho rozpočtu na rok 1998 príslušných rozpočtových kapitol v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nariadenia vlády SR č. 157/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister financií

   Odpočet plnenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky za roky 1994 až 1998
   Predkladajú: vedúci Úradu vlády SR,
               podpredsedovia vlády SR,
               ministri vlády SR a vedúci ostatných
               ústredných orgánov štátnej správy SR

   Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na diplomatic- kej konferencii OSN o vytvorení Medzinárodného trestného súdu (Rím 15. jún - 17. júl 1998).
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

* * *

   Vláda prerokovala a schválila Odpočet plnenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky za roky 1994 až 1998.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o otvorení procesu analytického skúmania acquis a návrh ďalšieho postupu Slovenskej republiky v prvej etape analytického skúmania acquis.
   Cieľom procesu analytického skúmania acquis je v plnej miere informovať kandidátske krajiny o právnych normách spoločenstiev a únie a identifikovať problémové okruhy, ktorými sa bude potrebné zaoberať v rámci predvstupovej prípravy a počas samotných rokovaní o vstupe. Samotný proces skúmania acquis bude prebiehať v dvoch fázach, a to informačno-didaktická, ktorá sa bude uskutočňovať kolektívne vo dvoch skupinách kandidátskych krajín a identifikačná fáza bude realizovaná s každou krajinou osobitne. Predpokladá sa, že celý proces skúmania acquis by sa mal ukončiť do decembra 1998.

   Vláda po prerokovaní schválila Územný plán veľkého územného celku Banskobystrického kraja.
   Územný plán veľkého územného celku Banskobystrického kraja je záväzným dokumentom, ktorý rieši základné koncepčné princípy a zásady rozvoja územia tohto kraja. Ide najmä o základné vymedzenie, členenie a usporiadanie plôch a tiež zásady ich funkčného využívania, základné princípy a zásady organizácie územia, spôsob, podmienky a postup realizácie jednotlivých aktivít na území Banskobystrického kraja.
   Koncepčné zásady a princípy územného plánu budú slúžiť ako záväzný podklad na riešenie rozvoja územia Banskobystrického kraja a na spracovanie nadväznej územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov a rozvojových koncepcií územnosprávnych jednotiek, rezortov a odvetví, dotýkajúcich sa problematiky územného rozvoja.
   Vláda zároveň prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Banskobystrického kraja.

   Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR V. Mečiara v Lotyšskej republike 8. a 9. apríla 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Konštatovala, že prvá oficiálna návšteva predsedu vlády SR v Lotyšsku splnila svoj cieľ. Dala zásadný impulz na rozvoj slovensko-lotyšskej spolupráce v bilaterálnej a multilaterálnej oblasti.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zapožičaním štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Jeanovi-Philippovi Douinovi.
   Náčelník štábu armád Ozbrojených síl Francúzskej republiky generál letectva Jean-Philippe Douin sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou vo vojenskej oblasti. Má dôležitý podiel na nadštandardnej úrovni spolupráce medzi Armádou SR a Armádou FR.

   Vláda prerokovala a vyjadrila súhlas so Správou o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 1996. Minister financií SR, v súlade s článkom 64 Európskej dohody o pridružení, predloží správu Komisii Európskej únie.

   Návrh opatrení na zabránenie a odstránenie nepriaznivých skutočností v oblasti rozpočtového hospodárenia a na realizáciu zvýšeného výberu daní na roky 1998 a 1999 vláda po prerokovaní zobrala na vedomie.
   Materiál obsahuje návrh opatrení zameraných na zabezpečenie plnenia schválených rozpočtovaných príjmov a stabilizáciu výdavkov v roku 1998. Osobitný dôraz sa pritom kladie na daňové príjmy, najmä na tie opatrenia, ktoré majú zabrániť rastu daňových nedoplatkov.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Protokolu o zmene prepravy na súčasnom i diaľničnom hraničnom priechode Rusovce - Rajka k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zriadení a vybudovaní diaľničného hraničného priechodu na spoločnej štátnej hranici.
   Vykonávaním protokolu na oboch hraničných priechodoch sa zvýši ich priepustnosť a znížia sa čakacie doby pri prerokovávaní cestujúcich, osobných a nákladných dopravných prostriedkov i dovážaného a vyvážaného tovaru. Súčasne sa zvýši bezpečnosť a rýchlosť premávky na novovybudovanom úseku diaľnice Bratislava Viedenská cesta - Rusovce - Rajka v oboch smeroch.

   S Návrhom Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o leteckých dopravných službách vláda po prerokovaní vyjadrila súhlas.
   Dohoda upravuje prepravné práva slobody vzduchu, ktoré si štáty navzájom poskytujú na základe reciprocity, určuje spôsob a podmienky designácie dopravcov, kapacitu, tarify a letové poriadky, ktoré musia byť vzájomne odsúhlasené.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Kontrolnú správu o realizácii koncepcie vzdelávania vo verejnej správe a jej postupnom uplatňovaní v praxi. Na základe vyhodnotenia konštatovala, že zámery koncepcie vzdelávania vo verejnej správe sa plnia a ministerstvá a ďalšie ústredné orgány štátnej správy koncepciu postupne realizujú. Aj naďalej budú venovať pozornosť realizácii koncepcie vzdelávania vo verejnej správe a postupne uplatňovať jej všetky druhy štúdia.

   Koncepciu kolektívnej ochrany obyvateľstva Slovenskej republiky ukrytím do roku 2010 vláda po prerokovaní schválila.
   V materiáli sú zdôvodnené princípy a navrhnuté konkrétne opatrenia na zabezpečenie kolektívnej ochrany obyvateľstva SR ukrytím v období do roku 2010 po jednotlivých etapách.
   Realizácia opatrení, vychádzajúcich z koncepcie, umožní odstrániť nedostatky súčasného nevyhovujúceho stavu a zladiť nevyhnutné potreby s ekonomickými možnosťami štátu a povinných právnických a fyzických osôb pri zabezpečení kolektívnej ochrany obyvateľstva SR ukrytím do roku 2010.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh úpravy záväzných limitov, záväzných úloh a záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 1998 o finančné prostriedky vo výške 5‚600 tis. Sk na udržiavanie osobitných zásob pre Armádu Slovenskej republiky, ktoré sa presunú z kapitoly Správy štátnych hmotných rezerv SR do kapitoly Ministerstva obrany SR.

   Vláda prerokovala a súhlasí s Návrhom na vyslanie dvoch vojenských pozorovateľov Armády SR do mierovej misie OSN UNTSO na Blízkom východe a jedného príslušníka Armády SR do monitorovacej misie OBSE v Moldavskej republike. Ministra obrany poverila zdôvodniť návrh v orgánoch Národnej rady SR.

   Návrh na zriadenie Národného kontaktného miesta OECD pre nadnárodné podniky v Slovenskej republike vláda po prerokovaní schválila. Prezidentovi Fondu národného majetku SR v spolupráci s generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry pre zahraničné investície a rozvoj odporučila zriadiť Národné kontaktné miesto pre nadnárodné podniky v Slovenskej republike.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o vecnom a časovom plnení prác na vyraďovaní Jadrovej elektrárne A-1 Jaslovské Bohunice za rok 1997. Súhlasila s aktualizovaným harmonogramom vyraďovania JE A-1 I. etapa.

   Správu o plnení zámerov koncepcie štátnej bytovej politiky predkladateľ dodatočne stiahol z dnešného rokovania vlády SR.

   Návrh legislatívneho zámeru zákona o prechode lesných ciest vo vlastníctve štátu na vlastníkov lesných pozemkov vláda vrátila na dopracovanie.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 4. paneurópskej konferencii ministrov životného prostredia v dňoch 23.-25. júna 1998 v dánskom meste Aarhuse.
   Ťažisko rokovania bude spočívať v zhodnotení výsledkov práce procesu Životné prostredie pre Európu počas uplynulého obdobia v rámci Európskej hospodárskej komisie a podpísanie dokumentov prispievajúcich k zlepšeniu stavu životného prostredia v Európe: Dohovoru o prístupe k informáciám a účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, Protokolu o perzistentných organických látkach a Protokolu o ťažkých kovoch v rámci Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.

   Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Správa hodnotí vývoj v sociálnej sfére v období realizácie zásadných transformačných krokov a prípravy transformácie a v období po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Výsledky porovnáva s obdobím roku 1989, čo dáva prehľad o vyrovnávaní oboch úrovní a o správnosti realizovaných transformačných zmien po prechode na trhovú ekonomiku a v období po roku 1993 postupným vyrovnávaním poklesu životnej úrovne na predtransformačnú úroveň.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na odvolanie Mgr. Oľgy Keltošovej z funkcie predsedníčky Koordinačného výboru pre problematiku žien a do uvedenej funkcie vymenovala MUDr. Milicu Suchánkovú, CSc., štátnu tajomníčku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

   Vláda súhlasí s Programom spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky v oblasti kultúry, vzdelania a vedy na obdobie rokov 1998, 1999 a 2000.
   Program spolupráce poskytne základ pre nadviazanie stykov medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou v oblasti kultúry, vzdelania a vedy, ktoré budú týmto prvýkrát obojstranne zmluvne potvrdené.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Návrh stratégie regionálneho rozvoja Slovenska, ktorá sa odvíja z hodnotenia sociálno-ekonomickej úrovne a typológie okresov a krajov SR a korešponduje s cieľmi a postupmi štrukturálnej politiky definovanými a uplatňovanými v krajinách EÚ na obdobie rokov 1994 - 1999.
   Stratégia regionálneho rozvoja Slovenska bude základným dokumentom, ktorého princípy sa budú uplatňovať v strednodobom a krátkodobom programovaní regionálneho rozvoja na celoštátnej úrovni, ale najmä v jednotlivých okresoch a krajoch Slovenskej republiky.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 1997, ktorý vykazuje príjmy 180 825 598 tis. Sk, výdavky 217 824 658 tis. Sk, celkový schodok 36 999 060 tis. Sk a fiškálny schodok 12 021 769 tis. Sk.

   Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o medzinárodnej nákladnej doprave vláda po prerokovaní schválila.
   Účelom dohody je usporiadanie nákladnej dopravy medzi štátmi zmluvných strán tak, aby sa zabezpečila čo najväčšia ochrana kvality života obyvateľstva a životného prostredia príslušných oblastí Slovenska a Rakúska a čo najrýchlejšie kvantitatívne a kvalitatívne zníženie zaťaženia spôsobeného cestnou nákladnou dopravou.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o postupe výstavby diaľnic na území Slovenskej republiky.
   Správa sa ťažiskovo orientuje na vyhodnotenie postupu prác v rozpočtovom roku 1997. Vláda vyhodnotila plnenie harmonogramu začatia a dokončenia diaľničných stavieb v roku 1997 ako úspešné. Podobne aj investorská a projektová príprava diaľničných stavieb na ďalšie roky výstavby prebieha v súlade so schváleným harmonogramom prípravy.
   Výdavky na prípravu a výstavbu v roku 1997 dosiahli celkom 10,347 mld Sk. Výdavky na dlhovú službu 2,107 mld Sk.
   V oblasti prípravy a dodávateľského zabezpečenia sú vytvorené reálne podmienky na úspešné plnenie harmonogramu začatia a dokončenia diaľničných stavieb aj v roku 1998.
   V roku 1998 pribudne do užívania celkom 73,3 km nových diaľnic a 24,6 km diaľničných privádzačov. Dĺžka novozačínaných diaľničných úsekov dosiahne 70 km.
   Vláda schválila úsporné opatrenia v príprave a výstavbe diaľnic, ktoré smerujú najmä do etapizácie vybraných úsekov diaľnic s nižšou intenzitou dopravy. V týchto úsekoch sa v I. etape vybuduje len jeden dopravný pás pre obojsmernú premávku. Takáto etapizácia sa uplatní aj vo výstavbe diaľničných tunelov.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na využitie nehnuteľností z majetku SOCREKREA Košice, štátny podnik v likvidácii.

   Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach oslobodenia novo- vzniknutých daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb vláda po prerokovaní schválila. Nariadením vlády sa vymedzujú podmienky, za ktorých novovzniknutým daňovým subjektom budú poskytnuté daňové prázdniny.

   Vláda ďalej prerokovala a schválila Dodatok k návrhu na obnovu výroby polovodičových súčiastok v areáli Tesly Piešťany, a.s. v konkurze.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o riešení dlhu Vietnamskej socialistickej republiky voči Slovenskej republike.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na úpravu záväzných limitov a záväzných úloh štátneho rozpočtu na rok 1998 príslušných rozpočtových kapitol v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nariadenia vlády SR č. 157/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

   Návrh na zrušenie poverenia riadením okresných úradov v Medzilaborciach a vo Vranove nad Topľou a na vymenovanie prednostov týchto okresných úradov, na odvolanie prednostov okresných úradov v Považskej Bystrici, Kysuckom Novom Meste a v Tvrdošíne a na poverenie riadením týchto okresných úradov vláda po prerokovaní schválila.

   Podľa § 8 ods. 2 zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zrušila dňom 10. júna 1998 poverenie riadením Okresného úradu v Medzilaborciach JUDr. Márii Gajdošovej a poverenie riadením Okresného úradu vo Vranove nad Topľou PhDr. Bartolomejovi Bakovi.
   Týmto dňom tiež odvolala Ing. Jaroslava Fecku na základe jeho vlastnej žiadosti z funkcie prednostu Okresného úradu v Považskej Bystrici, Ing. Alojza Šusteka z funkcie prednostu Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste a PaedDr. Miroslava Gandiho z funkcie prednostu Okresného úradu v Tvrdošíne.
   S účinnosťou od 11. júna 1998 vláda vymenovala MUDr. Andreja Begu do funkcie prednostu OÚ v Medzilaborciach a PhDr. Bartolomeja Baka do funkcie prednostu OÚ vo Vranove nad Topľou. Týmto dňom poverila Ing. Jána Závadského riadením OÚ v Považskej Bystrici, Ing. Ferdinanda Kubištu riadením OÚ v Kysuckom Novom Meste a Ing. Adrianu Zelníkovú riadením OÚ v Tvrdošíne na obdobie do vymenovania prednostov týchto okresných úradov.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na diplomatickej konferencii OSN o vytvorení Medzinárodného trestného súdu (Rím 15. jún - 17. júl 1998).

   Informáciu o účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej ministerkou zahraničných vecí Z. Kramplovou na 4. zasadaní Asociačnej rady SR - EÚ v Luxemburgu 27. a 28. apríla 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch rozpočtového hospodárenia kapitol krajských úradov za rok 1997.

   Informáciu o plnení uznesenia vlády SR č. 820/1997 o návrhu možnosti spojenia autobusovej dopravy a poštovej dopravy do koncových obcí vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda vzala na vedomie Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky.
   Informáciu o stave a vývoji medzipodnikovej platobnej neschopnosti s návrhom opatrení na jej zníženie a upevnenie finančnej disciplíny vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Informáciu o zasadnutí Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 23. februára 1998 vláda vzala na vedomie.

   Vláda zobrala na vedomie Informáciu o výsledkoch výskumu volebných preferencií a ich vzťahu k sledovanosti médií.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 9. júna 1998
   TIO Úradu vlády SR