Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 21. júla 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 169. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu V. Mečiara.
   Na zasadnutí nie sú prítomní: ministerka zahraničných vecí SR Z. Kramplová (dovolenka), minister pôdohospodárstva P. Baco (PN), ministerka školstva E. Slavkovská (PN), minister pravodlivosti J. Liščák (ZPC). Na začiatku rokovania vlády odcestovali minister práce, sociálnych vecí a rodiny V. Tkáč, minister životného prostredia J. Zlocha a štátny tajomník ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií na miesta povodní v okresoch Sabinov, Gelnica, Levoča a Spišská Nová Ves v Prešovskom a Košickom kraji.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave plnenia úloh vyplývajúcich z uplatňovania Európskej dohody za rok 1997.
   Správa poskytuje aktuálny prehľad o stave plnenia Európskej dohody. Mala by sa stať podkladovým materiálom pri ďalších rokovaniach predstaviteľov SR so zástupcami EÚ, so zreteľom na základný a spoločný cieľ v oblasti politického dialógu, rozvoja obchodu a ekonomiky, vzájomnej finančnej a technickej pomoci, ktorým je vytváranie podmienok na postupnú integráciu SR do EÚ.

   Správu o riešení usporiadania majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou podľa zákonného opatrenia Predsedníctva SNR č. 211/1990 Zb. vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Podľa príslušnosti cirkví sa riešenie vzťahuje na pravoslávnu prešovskú eparchiu, pravoslávnu michalovskú eparchiu, prešovské gréckokatolícke biskupstvo a košický gréckokatolícky exarchát. Zastúpenie veriacich gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi na tomto území sa formovalo historickými danosťami a geopolitickým priestorom, ktoré vytvárali podmienky na praktizovanie viery vo východnom obrade. Aj keď z hľadiska celého územia štátu nepatria k väčšinovým veriacim, smerodajná je ich koncentrácia do východnej oblasti, kde tvoria takmer pätinu a v niektorých obciach majú takmer výlučné zastúpenie.
   Predmetné vzťahy vláda zahrnula do svojho programu, keď sa prihlásila k záujmu na úspešnom doriešení usporiadania majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou citlivým a spravodlivým prístupom. Realizáciou navrhnutého riešenia vláda v tejto oblasti splnila svoje programové vyhlásenie a obidvom cirkvám vytvorila optimálne podmienky na ich pôsobenie v spoločnosti.

   Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Rady vlády SR pre národnosti predkladateľ dodatočne stiahol z dnešného rokovania.

   Návrh postupu vlády SR v súvislosti s účasťou pozorovateľov OBSE na parlamentných voľbách v Slovenskej republike vláda vrátila na dopracovanie.

* * *

   Dodatočne zaradené materiály:

   Účasť Slovenskej republiky v V. Rámcovom programe Európskej únie pre výskum a technický rozvoj.
   Návrh finančného zabezpečenia rozvoja vysokých škôl v Banskej Bystrici
   Predkladá: ministerka školstva

   Návrh na prevod správy nehnuteľnosti internátu Stredného odborného učilišťa stavebného, Južná trieda č. 50 v Košiciach v prospech Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
   Predkladá: minister vnútra

* * *

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na vymenovanie Júliusa Hausera za predstaviteľa Slovenskej republiky a jeho zástupcov v Dunajskej komisii - v medzinárodnej vládnej organizácii so sídlom v Budapešti.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o odovzdávaní a prijímaní (readmisii) osôb v nezákonnom postavení.
   Dohoda je ďalším krokom pri vytváraní komplexného zmluvného systému Slovenskej republiky so štátmi Európskej únie pri riešení otázok súvisiacich so zabránením prílivu migrantov neoprávnene vstupujúcich na územie štátov zmluvných strán a zdržiavajúcich sa na tomto území.

   Návrh na uvoľnenie Ing. Roberta Nemcsicsa z funkcie vedúceho úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý predložil minister financií, vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zrušením poverenia riadením okresných úradov v Kysuckom Novom Meste a v Považskej Bystrici a na vymenovanie prednostov týchto okresných úradov.
   Podľa § 8 ods. 2 zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zrušila dňom 22. júla 1998 poverenie riadením Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste Ing. Ferdinandovi Kubištovi a poverenie riadením Okresného úradu v Považskej Bystrici Ing. Jánovi Závadskému. Na základe výsledkov výberového konania s účinnosťou od 23. júla 1998 vymenovala Ing. Milana Očku do funkcie prednostu Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste a MUDr. Jozefa Zedníka do funkcie prednostu Okresného úradu v Považskej Bystrici.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o aktivitách na zabezpečenie kandidatúry Slovenskej republiky na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na obdobie rokov 2000 až 2001.

   Vláda SR prerokovala návrh a súhlasí s pristúpením k Opčnému protokolu k Viedenskému dohovoru o diplomatických stykoch týkajúcemu sa záväzného riešenia sporov; Viedeň 18. apríla 1961, k Opčnému protokolu k Viedenskému dohovoru o konzulárnych stykoch týkajúcemu sa záväzného riešenia sporov; Viedeň 24. apríla 1963, k Opčnému protokolu k dohovoru o osobitných misiách týkajúcemu sa záväzného riešenia sporov; New York 8. decembra 1969.
   Návrh sa prerokuje v Národnej rade Slovenskej republiky.

   Vláda po prerokovaní súhlasila s Návrhom na uzavretie II. Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach.
   Uzavretie protokolu Slovenskou republikou je podporou úsilia medzinárodného spoločenstva o zrušenie trestu smrti vo svete a príspevkom Slovenskej republiky do roku 50. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie proexportný rozvojový projekt SES, a.s. Tlmače - elektrárne AFSIN ELBISTAN, Turecká republika a účasť Eximbanky SR na jeho financovaní.

   Návrh finančných a technických podmienok účasti Slovenskej republiky na medzinárodnom projekte pre obnovu krytu havarovanej Černobyľskej jadrovej elektrárne vláda po prerokovaní schválila.
   Finančné prostriedky vo forme grantu budú poskytnuté Ukrajine na obnovu krytu (resp. sarkofágu) havarovanej jadrovej elektrárne Černobyľ, ktorá vyžaduje urýchlenú opravu za účelom zvýšenia jadrovej a radiačnej bezpečnosti.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledkoch činnosti Úradu jadrového dozoru SR a bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike za rok 1997.
   Na základe výsledkov štátneho odborného dozoru vláda konštatovala, že prevádzka jadrových elektrární v Slovenskej republike bola v roku 1997 na požadovanej bezpečnostnej úrovni.
   Vláda uložila predsedovi UJD SR sústrediť pzornosť na dozor nad realizáciou opatrení na zvyšovanie bezpečnosti jadrovej elektrárne V-1 a nad realizáciou opatrení na zvyšovanie bezpečnosti jadrovej elektrárne Mochovce v období dostavby 2. bloku, spúšťania a začiatočnej prevádzky 1. bloku.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zložením licenčnej komisie v súlade so zákonom číslo 179 z 15. mája 1998.

   Návrh nárastu početných stavov Železničnej polície do roku 2005 vláda po prerokovaní schválila s tým, že tento nárast musí byť v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzatvorením Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o ďalšom postupe pri vysporiadaní salda clearingových účtov a vysporiadania zostatkov pohľadávok a záväzkov subjektov oboch republík po skončení platnosti Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou zo 4. februára 1993, podpísanej v Brne 14. decembra 1995.

   Vláda SR prerokovala a schválila návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v kombinovanej doprave.
   Dohoda je v súlade s koncepciou zahraničnej politiky SR, ako zmluvný dokument má právny režim medzivládnej dohody a nevyžaduje súhlas Národnej rady SR.
   Dohoda upravuje právne vzťahy pre spoluprácu v oblasti kombinovanej dopravy medzi oboma štátmi a jej vypracovanie predstavuje cestu smerom k vybudovaniu moderného prepravného systému v záujme vytvorenia prijateľných alternatív k cestnej doprave, s využitím predností železničnej a vodnej dopravy, ako z hľadiska ochrany obyvateľstva, tak aj z ekonomického hľadiska. Vykonávanie dohody bude znamenať možnosť riešenia problémov v medzinárodnej preprave tovarov a prispeje k účelnému využívaniu foriem kombinovanej dopravy pri prekonávaní možných obmedzení v dopravnej infraštruktúre.

   Návrh na prijatie Protokolu o rovnako platnom päťjazyčnom texte Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Chicago 1944) vláda po prerokovaní schválila.
   Protokol zabezpečuje, že text dohovoru a zmeny k nemu v arabskom jazyku spolu s textom v anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku tvoria text rovnako platný v piatich jazykoch. Protokol je otvorený na podpísanie vo Washingtone, D.C., nakoľko depozitárom Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve je vláda USA. Platnosť nadobudne 30 dní po tom, ako 12 štátov podpíše tento protokol bez výhrady prijatia.

   Vláda prerokovala návrh a odsúhlasila uzavretie Protokolu o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaného v Montreale 29. septembra 1995.
   Protokol mení a dopĺňa text záverečného ustanovenia Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Chicago, 1944). Zmena záverečného ustanovenia zabezpečuje rovnocennosť 5 jazykových verzií dohovoru (anglickej, arabskej, francúzskej, ruskej a španielskej).

   Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov vláda po prerokovaní schválila.
   Dohoda je výhodná tak pre Slovenskú republiku, ako aj pre Alžírsku demokratickú a ľudovú republiku. Umožňuje na území štátu druhej zmluvnej strany bezvízový pobyt počas 90 dní držiteľom platných diplomatických alebo služobných pasov, rovnako to platí aj pre pracovníkov diplomatických a konzulárnych úradov, oficiálnych zastúpení a medzinárodných organizácií so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany.
   Dohoda zodpovedá záujmom vízovej politiky Slovenskej republiky, je vypracovaná v súlade s právnym poriadkom SR a všeobecnými zásadami medzinárodného práva, ako aj záväzkami SR vyplývajúcimi z iných medzinárodných dokumentov.

   Vláda prerokovala a schválila štatút, organizačnú štruktúru a organizačný poriadok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

   Správu o riešení a financovaní programu rozvoja a využívania biotechnológií v pôdohospodárstve vláda dodatočne vypustila z dnešného programu rokovania.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohovoru o vzájomnom uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne, ktorý je spoločnou právnou úpravou Rady Európy a UNESCO.
   Možno očakávať, že po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru, ktorého účelom je zefektívnenie a sprehľadnenie procesu uznávania dokladov o vzdelaní medzi členskými štátmi, sa výrazne zlepšia podmienky akademickej a pracovnej mobility občanov Slovenskej republiky.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s vykonaním vojenského cvičenia ozbrojených síl Francúzskej republiky na území Slovenskej republiky. Návrh zodpovedá záujmom zahraničnej politiky SR, je v súlade s právnym poriadkom SR a so záväzkami vyplývajúcimi pre Slovenskú republiku z platných medzinárodných zmluvných dokumentov.

   Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Vyhodnotenie pôsobenia príslušníkov Armády Slovenskej republiky v mierových operáciách Organizácie Spojených národov na území bývalej Juhoslávie v rokoch 1993 až 1998. V tejto súvislosti vláda uložila ministrovi obrany uplatniť skúsenosti, získané v misiách UNPROFOR a UNTAES, pri zdokonaľovaní prípravy príslušníkov a jednotiek Armády SR na vyslanie do mierových misií OSN a do ďalších medzinárodných organizácií.

   Návrh Národného programu rozvoja a využitia biotechnológií v Slovenskej republike vláda po prerokovaní vzala na vedomie s tým, že materiál sa do 30. októbra 1998 spresní a dopracuje.

   Vláda odložila prerokovanie materiálu Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR "Vytvorenie celoštátneho informačného systému vedecko-výskumného potenciálu a systému akreditácie organizácií a pracovísk výskumu a vývoja".

   Vláda prerokovala a schválila Koncepciu štátnej vednej a technickej politiky. V súlade so svojím programovým vyhlásením tak stanovila orientáciu vedy a techniky do roku 2005.
   Koncepcia štátnej vednej a technickej politiky nepredstavuje jednorazový dokument, ale je súčasťou trvalého procesu podpory a programovania rozvoja vedy a techniky. Zaraďuje vedu a techniku medzi národné priority a ich rozvoj považuje za jeden zo základov celkového rozvoja Slovenska.
   Realizácia cieľov a zámerov koncepcie zabezpečí komplexný a systematický prístup k podpore rozvoja vedy a techniky v Slovenskej republike.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o výbere a financovaní nových úloh rozvoja vedy a techniky v rámci medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce a návrh na rozdelenie účelových prostriedkov rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školstva SR v roku 1998 v sume 11,0 mil. Sk.
   Výber projektov a určenie rozsahu ich financovania sa uskutočnil pod gestorstvom MŠ SR za účasti všetkých zainteresovaných orgánov štátnej správy.
   Financovanie nových úloh rozvoja vedy a techniky v rámci medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce sa týka projektov v rámci programov INCO - COPERNICUS, EUREKA, COST, CERN, BRITE, programov VV NATO a niektorých programov dvojstrannej spolupráce.

   Účasť Slovenskej republiky v V. Rámcovom programe Európskej únie pre výskum a technický rozvoj vláda po prerokovaní schválila.
   Vstupom Slovenskej republiky do V. Rámcového programu EÚ sa otvorí pre slovenskú vedecko-výskumnú základňu priestor na širšie zapojenie do jedného z najvýznamnejších programov Európskeho spoločenstva, zameraného na konsolidáciu Európy v tejto oblasti na začiatku 21. storočia. Účasť prispeje aj k priemyselnej a výrobnej inovácii, a tým k zvýšeniu konkurencieschopnosti našich výrobkov na svetových trhoch.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s prevodom správy nehnuteľnosti internátu Stredného odborného učilišťa stavebného, Južná trieda č. 50 v Košiciach v prospech Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

   Návrh akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku na roky 1998 - 2010 a Návrh postupu zabezpečenia implementácie prijatých materiálov konferencie členských štátov EHK - OSN o doprave a životnom prostredí vláda odložila z dnešného rokovania.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o realizácii zámerov a plnení opatrení vyplývajúcich zo správ o poľnohospodárstve a potravinárstve, lesnom hospodárstve a vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 1997.
   V pôsobnosti vlády sa zabezpečuje 25 opatrení, z nich 14 legislatívneho charakteru a v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR 93 opatrení. Hodnotenie doterajšieho plnenia v obidvoch skupinách je v podstate pozitívne.
   Prevažná časť opatrení je zameraná na riešenie ekonomických problémov, najmä v oblasti financovania a dôchodkovosti, problémov spojených s pričlenením rezortu pôdohospodárstva k EÚ, agropotravinového trhu a legislatívy.
   Možno konštatovať, že plnením zámerov a opatrení vyplývajúcich zo zelených správ na roky 1995, 1996, 1997 a 1998 sa darí postupne uvádzať do života rozhodujúce koncepčné zámery vlády a napĺňať strategické ciele, ktoré tvoria aj obsah Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti pôdohospodárstva.

   Informáciu o zrušení príspevkovej organizácie SIA vláda vzala na vedomie.
   Počas činnosti SIA sa v jej hospodárení vyskytli závažné nedostatky. Sekcia kontroly ÚV SR vykonala počas existencie SIA ako samostatnej príspevkovej organizácie tri kontroly, ktoré preukázali nehospodárne a neoprávnené použitie prostriedkov štátneho rozpočtu. Dôsledkom kontroly bol vždy finančný postih pre organizáciu a odvolanie jej riaditeľa. Úrad vlády SR preto dospel k záveru, že činnosť SIA včlení do ÚV SR s tým, že SIA sa stane organizačnou zložkou Úradu vlády SR. Cieľom tejto zmeny je hospodárnejšie vynakladanie rozpočtových prostriedkov na zabezpečenie činností, pre ktoré bola SIA zriadená. SIA bude touto organizačnou zmenou odbremenená od ekonomickej, administratívnej agendy a obslužných činností, ktoré vykonávala ako samostatná organizácia.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vývoji spotrebiteľských cien v júni 1998.

   Informáciu o realizácii opatrení prijatých na zvýšenie dynamiky vývozu do Ruskej federácie vláda po prerokovaní zobrala na vedomie.
   Informácia obsahuje hodnotenie plnenia opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 711/1997 v krátkodobom a strednodobom horizonte, uložených splnomocnencom vlády SR pre hospodársku spoluprácu s Ruskou federáciou.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o nepriamych vývozoch v nadväznosti na riešenie nepriaznivej obchodnej bilancie s Ruskou federáciou.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 21. júla 1998
   TIO Úradu vlády SR