Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 4. augusta 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 170. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu V. Mečiara.
   Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády J. Kalman (dovolenka), minister hospodárstva J. Cagala (ZPC), minister pôdohospodárstva P. Baco (zdravotná dovolenka), minister spravodlivosti J. Liščák (dovolenka), minister výstavby a verejných prác J. Mráz (dovolenka).

   Z dnešného programu rokovania vlády sa vypustili body:

   Návrh na doplnenie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre spoluprácu s OECD,
   Návrh koncepcie finančnej politiky v oblasti životného prostredia a
   Návrh štatútu a organizačnej štruktúry Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

*‚*‚*

   Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave ústavnosti v Slovenskej republike v porovnaní so stavom v niektorých krajinách. Súčasťou správy je porovnanie počtu nálezov Ústavného súdu SR s nálezmi vydanými v niektorých asociovaných krajinách a niektorých krajinách EÚ. Z tohto porovnania vyplynulo, že Slovenská republika je krajinou s najnižším počtom nálezov Ústavného súdu, ktoré konštatujú nesúlad s ústavou.

   Vláda po prerokovaní schválila Správu o stave prístupového procesu Slovenskej republiky do organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
   Vstup do OECD je jedným z prioritných cieľov zahranično- ekonomickej politiky Slovenskej republiky definovaných v Programovom vyhlásení vlády SR.
   V súčasnom období sa SR nachádza v záverečnej fáze technickej časti prístupového procesu, ktorú je nevyhnutné ukončiť v čo najkratšom čase príjatím príslušnej legislatívy. Uvedená legislatíva by mala reflektovať na požiadavky OECD uvedené v Záveroch predsedu spoločného zasadnutia výborov CIME/CMIT a SR z 2.-3. júla 1996.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zrušením úlohy č. 1 v časti "Vytvoriť priestor na riadne fungovanie bankového sektora", uvedenej v prílohe uznesenia vlády č. 541/1997 - prehodnotiť spôsob riešenia programov reštrukturalizácie bánk z titulu dopadov delimitácií rizikových aktív zo ŠBČS a možnosti ich ozdravenia.
   Ministerstvo financií podľa plánu práce vlády na rok 1998 vypracovalo v spolupráci s Národnou bankou Slovenska "Návrh programu ozdravenia vybraných bánk", ktorý sa predloží vláde SR. Obsahová náplň tohto materiálu vecne nahrádza úlohu z uvedeného uznesenia.

   Návrh legislatívneho zámeru zákona o lesoch vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Predkladateľovi uložila vypracovať v spolupráci s ministrom životného prostredia a ministrom obrany nový návrh zákona o lesoch, ktorý bude komplexne upravovať vzťahy v lesníctve a nahradí existujúcu právnu úpravu z roku 1977.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Návrh legislatívneho zámeru zákona o poľovníctve. Predkladateľovi uložila vypracovať návrh zákona, ktorý nahradí existujúcu právnu úpravu z roku 1962.

   Vláda vzala na vedomie prevod odborového domu kultúry ISTROPOLIS do vlastníctva štátu - Správy kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry SR a prevodom pozemkov pod objektami Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR vo vlastníctve štátu na Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR.
   Materiál rieši usporiadanie majetkových vzťahov pre súčasných priamych užívateľov bez nároku na finančné prostriedky.

   Vláda prerokovala a s pripomienkami schválila Akčný plán na implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku na roky 1998 až 2010.
   Na príprave akčného plánu sa podieľali takmer všetky rezorty, ktoré prispeli konkrétnymi návrhmi a úlohami zameranými na ochranu biologickej diverzity v rámci svojich rezortných kompetencií a prispejú k celospoločenskému efektu ich ďalšieho využívania v intenciách trvalo udržateľného rozvoja Slovenska.‡    Plnenie a zabezpečovanie akčného plánu sa bude priebežne sledovať a v pravidelných dvojročných intervaloch sa budú spracovávať hodnotiace správy.

   Správu o plnení Akčného programu Slovenskej republiky na postupné vylúčenie používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Dôsledné plnenie akčného programu zabezpečí bezproblémové plnenie medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany ozónovej vrstvy.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zmenou účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu vyčlenených na základe uznesenia vlády č. 397/1998 na dobudovanie infraštruktúry v osade Sidónia.
   Dôvodom je najmä skutočnosť, že v rámci vyčlenených prostriedkov má byť v osade vybudovaná kanalizácia, vrátane čistiarne odpadových vôd a odvedenie dažďových vôd s nákladom 7.0 mil. Sk. Výstavba rozvodu vody je potrebná pre obyvateľov osady a nadväzujúcu bezpečnú prevádzku kanalizácie a ČOV. Jej výstavba sa bude realizovať súbežne s výstavbou kanalizácie, čím dôjde k úspore nákladov.

   Správu o plnení vládou prijatých opatrení pre úsek požiarnej ochrany s návrhom vyplývajúcich úloh predkladateľ dodatočne stiahol z dnešného rokovania.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie návrh postupu zabezpečenia implementácie prijatých materiálov konferencie členských štátov EHK - OSN o doprave a životnom prostredí. Vytvárajú sa tak podmienky vecného a procesného charakteru na národnej úrovni. Riešia sa aj záväzky SR, ktoré bude treba realizovať na nadnárodnej úrovni, čím sa vytvoria možnosti pre zapojenie SR do procesu medzinárodnej spolupráce v oblasti vzájomných vzťahov dopravy a životného prostredia.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o realizácii Koncepcie štátnej rodinnej politiky, ktorá je druhou súhrnnou správou o plnení úloh ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, zameraných na podporu rodiny a plnenie jej funkcií.
   Správa hodnotí stav plnenia úloh za obdobie roku 1997 do 30. apríla 1998.
   Vláda uložila ústredným orgánom štátnej správy naďalej dôsledne plniť opatrenia na realizáciu štátnej rodinnej politiky, s osobitným zreteľom na opatrenia zamerané na zlepšovanie sociálno-ekonomických podmienok života rodín, ktoré v súčasnosti patria medzi významné faktory ovplyvňujúce rozhodovanie o vstupe do manželstva, o počte a čase príchodu detí do rodiny.

   Správu o činnosti Centra pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže za rok 1997 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže zriadilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako svoju priamo riadenú rozpočtovú organizáciu na zabezpečovanie a poskytovanie právnej ochrany detí a mládeže vo vzťahu k cudzine s pôsobnosťou pre celé územie SR s účinnosťou od 1. februára 1993.
   V roku 1997 centrum evidovalo 7 696 podaní a sprostredkovalo prevod platieb výživného v prepočte v celkovej hodnote 7 459 608 Sk.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na vymenovanie predsedu, podpredsedov Slovenskej akadémie vied.
   Vláda SR podľa § 13 zákona SNR č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona SNR č. 43/1970 Zb. zákona SNR č. 92/1977 Zb., zákona SNR č. 7/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva SNR č. 291/1992 Zb., zákona NR SR č. 11/1993 Z.z. a čl. IV zákona NR SR č. 74/1995 Z.z. vymenovala
   Prof Ing. Štefana Lubyho, DrSc. za predsedu Slovenskej akadémie vied, Prof. MUDr. Jána Slezáka, DrSc. za I. podpredsedu SAV, RNDr. Karola Karoviča, DrSc., Prof. Ing. Jozefa Tiňu, DrSc. a PhDr. Dušana Čaploviča, CSc. za podpredsedov SAV.

   Vláda SR odvolala Ing. Eduarda Matáka z funkcie námestníka predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a zároveň ho vymenovala do funkcie podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.

   Návrh koncepcie samofinancovania činnosti výkonov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Návrh koncepcie informuje o vykonaných organizačných zmenách v priebehu rokov 1994 až 1996, ktorých cieľom bolo zabezpečiť plnenie úloh rezortu a znížiť potrebu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Obsahuje charakteristiku výkonov v kompetencii ÚNMS SR, spôsoby ich financovania, zabezpečenie a financovanie medzinárodnej spolupráce a návrh opatrení vrátane návrhu transformácie štátnych organizácií.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o zabezpečovaní normalizačnej, metrologickej a skúšobníckej činnosti v SR.
   Správa uvádza dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach činnosti a člení sa na časti - normalizácia, metrológia, skúšobníctvo, akreditácia, výchova a vzdelávanie, medzinárodná spolupráca, hospodárska a investičná činnosť.

   Návrh štatútu a organizačného poriadku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vláda po prerokovaní s pripomienkami schválila.

   Vláda prerokovala a schválila Štatút a organizačný poriadok Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

   Správu o konkretizácii úloh na zabezpečenie realizácie záverov ministerskej konferencie "Globálne informačné siete - využitie potenciálu" vláda po prerokovaní vzala na vedomie s tým, že predkladateľ dopracuje uznesenie v ukladacej časti.

   Vláda prerokovala a schválila účasť delegácie Slovenskej republiky na 53. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ktoré sa začne 9. septembra 1998 v New Yorku.

   Správu o prerokovaní Východiskovej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach vo Výbore pre ľudské práva vláda schválila.

   Vláda po prerokovaní s pripomienkami schválila Návrh na zefektívnenie siete zastúpenia Slovenskej republiky v zahraničí.
   Slovenská republika má v súčasnosti otvorených 62 zastupiteľských úradov v 59 krajinách, generálne konzuláty v 5 krajinách. Ďalej mala SR svoje zastúpenie vo forme SM pre NATO a pri EÚ v Bruseli, pri OSN a OBSE vo Viedni, pri OSN a WTO v Ženeve, pri OSN v New Yorku a pri RE v Štrasburgu.
   Cieľom materiálu je reagovať na meniace sa geopolitické reality, ktoré sú určujúce z pohľadu determinovania optimálneho presadzovania národno-štátnych záujmov SR aj prostredníctvom optimalizácie siete diplomatického zastúpenia SR v zahraničí.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s poskytnutím vládnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky Kórejskej ľudovo- demokratickej republike v roku 1998.

   Programy úverového poistenia EXIMBANKY SR vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa vláda stiahla z dnešného programu rokovania.

   Vláda prerokovala a schválila dodatočne zaradený návrh na finančné zabezpečenie zmeny sídla Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity zo Zvolena do Banskej Štiavnice.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy vládnej delegácie vedenej podpredsedom vlády J. Kalmanom v Grécku 1. - 2. júla 1998.
   Témou rokovaní boli otázky rozvíjania bilaterálnej spolupráce v oblasti európskej integrácie, ale aj v politickej a hospodárskej oblasti a na pôde medzinárodných organizácií.

   Informáciu z rokovania Rady vlády SR pre národnosti vláda po prerokovaní zobrala na vedomie.

   Vláda prerokovala Informácia o priebehu a výsledkoch schôdzky ministrov zahraničných vecí štátov Stredoeurópskej iniciatívy, ktorá sa uskutočníla na Brioni (Chorvátsko) 5.-6. júna 1998) a zobrala ju na vedomie.

   Národnú správu o stave a ochrane biologickej diverzity na Slovensku na roky 1998 - 2010 vláda vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o činnosti odbornej pracovnej skupiny pre usporiadanie územia Pracovného spoločenstva podunajských krajín (ARGE Donauländer).

   Vláda po prerokovaní zobrala na vedomie Informáciu o postupe realizácie monitorovacieho systému životného prostredia a integrovaného informačného systému o životnom prostredí územia Slovenskej republiky za rok 1997.
   Informácia popisuje stav realizácie monitorovacieho a informačného systému o životnom prostredí v roku 1997 a hodnotí plnenie úloh zainteresovaných rezortov ako garantov jednotlivých čiastkových monitorovacích systémov v súvislosti s Návrhom na realizácáiu monitorovacieho systému životného prostredia a integrovaného informačného systému o životnom prostredí územia Slovenskej republiky.

   Informáciu o realizácii Národného programu obnovy a revitalizácie kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o komplexnej pomoci a starostlivosti o Slovákov v Maďarsku v oblasti kultúry v rokoch 1996-1997.
   Materiál vo vecnej a časovej polohe poskytuje informácie o oblastiach, v ktorých Ministerstvo kultúry SR, ale i ďalšie ústredné orgány štátnej správy, neštátne organizácie a verejnoprávne inštitúcie poskytujú konkrétnu starostlivosť a pomoc Slovenskej republiky pre Slovákov v Maďarsku v rokoch 1996 a 1997.

   Informáciu o III. zasadnutí Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu vláda vzala na vedomie.

   Vláda zobrala na vedomie Informáciu o vyhodnotení financovania projektov podporujúcich regionálny rozvoj.

   Informáciu o konaní zasadania Rady vlády SR pre informatiku vláda vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledku slovensko-maďarského monitorovania vplyvu vodného diela Gabčíkovo na životné prostredie v r. 1997. Súhlasila s pokračovaním monitorovania vplyvu vodného diela Gabčíkovo na životné prostredie podľa "Dohody o niektorých dočasných technických opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja z 19. apríla 1995" v zmysle uznesenia vlády SR z 30.9.1997 č. 689.
   Obidve strany v spoločnej výročnej správe za rok 1997 konštatujú, že prevádzkou vodného diela Gabčíkovo sa kvalita v Dunaji nemení. Vďaka opatreniam, vykonaným podľa medzivládnej dohody z roku 1995, došlo na maďarskej strane k podstatnému zvýšeniu prietokov v ramenách Dunaja. To vyvolalo výrazné zvýšenie hladín podzemných vôd s pozitívnym vplyvom na pôdnu vlhkosť, les a väčšinu zložiek bioty. V sledovaných zdrojoch pitnej vody neboli na oboch stranách zaznamenané nijaké významné zmeny. Na podklade výsledkov pozorovaní musela maďarská strana priznať, že opatrenia v dotácii vody majú konkrétny pozitívny vplyv na prírodné prostredie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Štatistické informácie o základných tendenciách vývoja ekonomiky SR vo vybraných úsekoch hospodárstva SR v júni a 1. polroku 1998 a očakávanej úrode vybraných plodín k 15. júlu 1998.

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky SR vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 4. augusta 1998
   TIO Úradu vlády SR