Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 18. augusta 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 171. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu V. Mečiara.
   Na zasadnutí nie sú prítomní: minister obrany SR J. Sitek a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR V. Tkáč.

Z dnešného rokovania vlády sa vypustili materiály:

   Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 3/1998 Z.z., ktorým sa v usmerňovaní miezd v roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie
   Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh implementačných pravidiel pre štátnu pomoc
   Predkladá: minister financií

   Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. Bratislava, odštepný závod Komárno - prevádzkový majetok
   Predkladá: minister pre správu a privatizáciu NM

Dodatočne sa zaradili materiály:
   Návrh organizačno-technického zabezpečenia referenda v dňoch 25. a 26. septembra 1998
   Predkladajú: podpredsedníčka vlády a
               minister vnútra

   Návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 1998

   Návrh rozhodnutia vlády Slovenskej republiky, vykonávajúcej niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky, o vyhlásení referenda z 18. augusta 1998
   Predkladá: podpredsedníčka vlády

   Správa o súčasnom stave zdravotníctva v Slovenskej republike s návrhom opatrení
Predkladá: minister zdravotníctva

   Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na oslavách Národného dňa Slovenskej republiky počas svetovej výstavy EXPO 98 v Lisabone 1. septembra 1998
   Predkladajú: ministerka zahraničných vecí
               minister hospodárstva

   Návrh na odvolanie prednostov Okresných úradov v Banskej Štiavnici a v Dunajskej Strede a na poverenie riadením týchto okresných úradov
   Predkladá: minister vnútra

* * *

   Vláda prerokovala návrh a odvolala Ing. Ľubicu Ďurčovú z funkcie vedúcej úradu Ministerstva zahraničných vecí SR.
   Do funkcie vedúceho úradu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky vymenovala Ing. Ivana Mjartana.

   Návrh na odvolanie MUDr. Milice Suchánkovej, CSc. z funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda súhlasí s Návrhom rozhodnutia vlády Slovenskej republiky, vykonávajúcej niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky, o vyhlásení referenda z 18. augusta 1998.

   Návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 1998 vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a súhlasí s Návrhom organizačno-technického zabezpečenia referenda 25. a 26. septembra 1998

   Návrh postupu vlády SR v súvislosti s účasťou medzinárodných pozorovateľov na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky vláda po prerokovaní schválila. Zároveň prijala opatrenia na zabezpečenie účasti medzinárodných pozorovateľov na voľbách do Národnej rady SR. Vláda SR prostredníctvom MZV SR oficiálne informuje OBSE o termíne volieb do NR SR a pozýva medzinárodných pozorovateľov z OBSE na parlamentné voľby v Slovenskej republike, aby sa bezprostredne presvedčili o ich slobodnom a demokratickom charaktere.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informácie o plnení Programu "Čisté ruky" v podmienkach:
   - Ministerstva vnútra SR
   - Ministerstva zahraničných vecí SR
   - Ministerstva spravodlivosti SR
   - Ministerstva zdravotníctva SR
   - Ministerstva životného prostredia SR
   - Ministerstva školstva SR
   - Štatistického úradu SR
   - Správy Štátnych hmotných rezerv SR
   - Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
   - Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
   - Úradu jadrového dozoru SR
   - Úradu priemyselného vlastníctva SR
.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
   Táto dohoda je jednou z významných ekonomických dohôd, uzatvorených medzi oboma štátmi a predstavuje ďalší krok v rozvoji investičných aktivít a ekonomickej spolupráce oboch krajín.

   Vláda schválila Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávia o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku.
   Cieľom zmluvy je vytvoriť právny priestor na rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Vylúčenie medzinárodného dvojitého zdanenia môže byť riešené len uzatvorením medzinárodnej zmluvy a vzájomnou koordináciou daňových vzťahov. Uzatvorením zmluvy bude právo na daň z jednotlivých zdrojov rozdelené objektívne medzi SR a ZRJ.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s vymenovaním Jána Píša do funkcie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky - generálneho komisára Svetovej výstavy EXPO 2000 v Hannoveri, NSR.

   S Návrhom Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o využívaní chorvátskych prístavov prístupných pre medzinárodnú dopravu vláda vyjadrila súhlas.
   Dohoda zodpovedá princípom Medzinárodnej dohody o voľnom mori, podpísanej v Ženeve v roku 1958, z ktorej záväzky prevzala Slovenská republika sukcesiou, ako i súčasnému hľadisku rámcového zabezpečenia výhodnejších možností prepravy tovaru pre slovenskú ekonomiku.

   Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave vláda po prerokovaní schválila.
   Dohoda upravuje právne vzťahy na rozvíjanie prepravy osôb a nákladov medzi oboma štátmi, ako i tranzitnej dopravy cez ich územia. Jednotlivé články dohody definujú pojmy používané v medzinárodnej cestnej doprave, vymedzujú podmienky prístupu na trh v osobnej i nákladnej doprave, riešia finančné otázky súvisiace s vykonávaním medzinárodnej cestnej dopravy a stanovujú prepravy nevyžadujúce povolenie.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o leteckej doprave.
   Dohoda je v súlade s koncepciou zahraničnej politiky Slovenskej republiky a v súlade so Zásadami vlády SR pre oblasť medzinárodných zmlúv. Tak, ako všetky predchádzajúce dohody o leteckej doprave, aj táto dohoda vychádza z mnohostranného Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorým sú obe zmluvné strany viazané a zodpovedá aj vnútroštátnym predpisom.

   Návrh Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 v znení Dohody z 3. januára 1967 a výmeny nót z 22. decembra 1993 a 14. januára 1994 vláda SR schválila.
   Predloženie dohody si vyžiadala skutočnosť, že 7.1.1999 sa má otvoriť železničný hraničný priechod Bratislava Petržalka - Kittsee pre osobnú prepravu z Bratislavy do Viedne a v tomto zmysle je potrebné upraviť príslušné články pôvodnej dohody.

   Vláda prerokovala a v znení pripomienok schválila návrh Občianskeho zákonníka. Návrh je výsledkom rekodifikácie občianskeho práva, ktorou má byť odstránená jeho roztrieštenosť a neprehľadnosť. Vytvorí sa ním právny rámec na fungovanie trhového mechanizmu a má dôjsť k jeho zosúladeniu s právom Európskej únie. Návrh nového Občianskeho zákonníka je komplexnou kodifikáciou občianskeho práva hmotného - do návrhu je včlenená aj úprava rodinno-právnych vzťahov a jednotná právna úprava záväzkových vzťahov bez ohľadu na to, či ich účastníkmi sú fyzické osoby - nepodnikatelia alebo podnikateľské subjekty.

   Vláda po prerokovaní v znení pripomienok schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov.
   Právna úprava rieši po 31. decembri 1998 prevádzku tých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých sa nevykonajú opatrenia potrebné na dosiahnutie ustanovených emisných limitov.

   Návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vláda po prerokovaní schválila.
   Uvedeným zákonom sa ustanovuje poplatková povinnosť zákonom vymedzeným subjektom, upravuje sa pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, upravuje sa postup a spôsob výpočtu poplatkov a ustanovujú sa ďalšie povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu zameranú na hodnotenie účinnosti realizovaných alebo rozpracovaných projektov v boji proti drogám.
   Správa podáva obraz o projektoch v oblasti prevencie, liečby, ale aj represie vyplývajúce z Opatrení proti vznikajúcej drogovej epidémii v hlavnom meste SR Bratislave, ktoré prijala NR SR uznesením č. 507 z 12. decembra 1996.

   Vláda SR prerokovala a schválila Návrh koncepcie spolupráce Slovenskej republiky s Organizáciou Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) na roky 1998 až 2001.
   Cieľom dohody je skvalitnenie spolupráce Slovenskej republiky s touto medzinárodnou organizáciou a vytvorenie nových možností pre slovenské podnikateľské subjekty v rozvojových krajinách.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s pristúpením Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, vyšetrovaní a potláčaní colných deliktov.
   Pristúpením SR k tomuto dohovoru dôjde k širšej výmene informácií o nezákonnej preprave tovaru, efektívnejšej spolupráci medzi členskými štátmi s cieľom ochrany ich ekonomiky, odovzdávaniu dôkazov a svedectiev nevyhnutných v súdnom konaní, udržaniu osobných a priamych vzťahov medzi colnými správami pri prevencii, vyšetrovaní a potláčaní colných deliktov.

   Vláda vzala na vedomie Návrh stimulov pre zahraničných investorov pre zatraktívnenie investovania podľa strategických zámerov vlády SR.
   Stimuly pre zahraničných investorov pre zatraktívnenie investovania na Slovensku je možné rozdeliť do oblastí: politická, ekonomická, legislatívna, daňová, colná, inštitucionálna a medzinárodná. Opatrenia prijaté v jednotlivých oblastiach vytvárajú priaznivé podmienky pre prílev priamych zahraničných investícií na Slovensko, ktoré vyplývajú zo zámerov vlády SR, ako aj aktuálnej ekonomickej situácie na Slovensku.

   Správu o stave prípravy procesu revitalizácie podnikov vláda po prerokovaní vzala na vedomie a prijala úlohy smerujúce k urýchleniu a skvalitneniu postupu prípravy revitalizácie.

   Vláda vzala na vedomie informatívny materiál Návrh postupu ďalšieho rozvoja obchodno-hospodárskej spolupráce s Ruskou federáciou na regionálnej úrovni.

   Správu o zabezpečení zásobovania chorých na coeliakiu a fenylketonúriu diétnymi potravinami vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Materiál sa spracoval na základe postupne sa zhoršujúcej situácie v zásobovaní zdravotne postihnutých občanov diétnymi, štátom dotovanými potravinami, s cieľom výrazne zlepšiť existujúcu situáciu.
   Na základe zvýšenia objemu dotácie sa v roku 1999 očakáva výrazné zlepšenie zásobovacej situácie v diétnych dotovaných potravinách pre chorých na coeliakiu a fenylketonúriu, prostredníctvom zvýšenia dodávok jemných cestovín o 37,6 %, ostatných cestovín o 68,3 %, múčnych zmesí o cca 40 %, detskej krupice o 52,6 %. Okrem toho bude do skupiny dotovaných potravín zaradený aj veľmi požadovaný diétny chlieb v počte cca 20 tis. kusov a pre chorých na fenylketonúriu cca 7 tisíc kusov waflí.

   Vláda vzala na vedomie Správu z 12. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného 25. júna 1998 v Prahe. Príslušným ministrom uložila zabezpečiť realizáciu úloh uvedených v materiáli.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Systém nakladania, dozoru a likvidácie zachytených rádioaktívnych materiálov.
   Systém upravuje postup, vzájomnú spoluprácu a koordináciu zainteresovaných orgánov a organizácií pri nakladaní so zachyteným rádioaktívnym materiálom.

   Aktualizáciu koncepcie oživenia elektronickej a rozvoja elektrotechnickej výroby s dôrazom na vytvorenie predpokladov na vstup zahraničného kapitálu vláda prerokovala a vzala na vedomie.
   Zároveň vyjadrila súhlas s podporou prílevu priamych zahraničných investícií podľa rozvojových priorít a profilácie elektronickej a elektrotechnickej výroby, s cieľom reštruk- turalizácie vybraných podnikov a zvýšenia konkurencieschopnosti ich produkcie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o vyhodnotení činnosti Združenia Dunaj vrátane jeho ďalšieho pôsobenia a model viaczdrojového financovania výstavby energetických diel na Slovensku do roku 2010. Príslušným ministrom uložila zabezpečiť uzatvorenie dohody o ukončení činnosti Združenia Dunaj s vykonaním finančno-ekonomického, majetkového a právneho vysporiadania.

   Návrh na vytvorenie účelového zariadenia pre štátnu reprezentáciu v Topoľčiankach vláda vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o realizácii opatrení na zabezpečenie kandidatúry Slovenskej republiky na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na obdobie rokov 2000 až 2001.
   Materiál informuje o realizácii opatrení na zabezpečenie kandidatúry SR na nestále členstvo v BR OSN na obdobie rokov 2000 - 2001. Prvá časť materiálu približuje náležitosti volieb nestálych členov BR OSN. Druhá charakterizuje postavenie kandidatúry SR v relácii s konkurenčnou kandidatúrou Ukrajiny. Tretia časť informuje o samotných opatreniach realizovaných na zabezpečenie kandidatúry SR. Záver je venovaný charakteristike opatrení na zabezpečenie kandidatúry SR z inštitucionálneho hľadiska.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s odvolaním doc. Ing. Ondreja Nemčoka, CSc. z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

   Vyhodnotenie plnenia štátnej zdravotnej politiky podľa Koncepcie štátnej zdravotnej politiky Slovenskej republiky, schválenej uznesením vlády č. 799/1995 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   V materiáli sú vyhodnotené dosiahnuté výsledky v oblasti primárnej prevencie a ochrany zdravia obyvateľstva SR, v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a reštrukturalizácie zdravotníckej sústavy s osobitným prihliadnutím na pokračujúcu transformáciu v zdravotníctve a na zmeny v organizácii, legislatíve a financovaní realizácie štátnej zdravotnej politiky.

   Správu o súčasnom stave zdravotníctva v Slovenskej republike s návrhom opatrení vláda po prerokovaní vrátila na prepracovanie.

   Vláda vzala na vedomie Návrh na zabezpečenie realizácie schváleného projektu Komplexného automatizovaného systému Rady obrany štátu a dátového komunikačného podsystému.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh štatútu, organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

   Návrh štatútu, organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Úradu bezpečnosti práce SR vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave a vývoji bezpečnosti práce, pracovnej úrazovosti, pracovných podmienkach a ochoreniach podmienených prácou v Slovenskej republike.
   Správa hodnotí stav a vývoj bezpečnosti práce, pracovnej úrazovosti a pracovné podmienky na základe poznatkov orgánov štátneho odborného dozoru rezortu ÚBP SR a Hlavného banského úradu Ministerstva hospodárstva SR, ako aj na základe údajov publikovaných za Slovenskú republiku Štatistickým úradom SR. Hodnotenie pracovných podmienok a ochorení podmienených prácou bolo v správe vypracované na základe poznatkov orgánov štátneho zdravotného dozoru Ministerstva zdravotníctva SR.
   Stav a vývoj bezpečnosti práce, napriek čiastočnému zníženiu pracovnej úrazovosti, nemožno, ako vyplýva zo správy, hodnotiť pozitívne. Oblasť pracovných podmienok a stav a vývoj ochorení podmienených prácou, napriek niektorým pozitívnym trendom vyplývajúcim z medziročného hodnotenia štatistických údajov za rok 1996 a 1997, je potrebné hodnotiť v kontexte poznatkov orgánov štátneho zdravotného dozoru. Nepriaznivý dopad v tejto oblasti majú niektoré dôsledky ekonomickej a spoločenskej transformácie, ale aj výskyt nových zdravotných rizík v pracovných procesoch a opätovné rozširovanie infekčných chorôb, ako je napr. tuberkulóza, ktoré sa v ostatných rokoch v populácii vďaka systémovým opatreniam už nevyskytovali.
   Z hodnotení obsiahnutých v správe vyplývajú nedostatky, na ktoré sa kompetentné rezorty zameriavajú a hľadajú najúčinnejšie formy ich riešenia a prevencie. Nepriaznivo sa prejavuje nedostatočné právne vedomie zamestnávateľov i zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podceňovanie úrazových a zdravotných rizík a obmedzovanie nevyhnutných výdajov na zabezpečenie ochrany a podpory zdravia pracovníkov.
   Pomocou pri riešení naznačených problémov by mali byť právne normy pripravované alebo v súčasnosti prebiehajúce záverečnými fázami legislatívneho procesu.

   Návrh na vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže SR vláda vrátila na dopracovanie.

   Vláda nesúhlasí s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na schválenie uznesenia Národnej rady SR k nezákonnej privatizácii Slovenskej poisťovne, a.s. a na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Miroslavovi Maxonovi poverenému riadením Ministerstva financií SR.

   Vláda vzala na vedomie Správu o povodniach v Prešovskom a Košickom kraji v júli 1998 a súhlasí s návrhom komplexných opatrení na revitalizáciu postihnutého územia vrátane sociálnych opatrení.
   Materiál obsahuje kvantifikáciu nákladov a škôd spôsobených živelnou pohromou na území uvedených krajov vrátane nákladov na obnovu a revitalizáciu postihnutého územia. Vláda schválila tiež zásady na určovanie a verifikáciu škôd, ktoré vznikli následkom povodní v roku 1998. Ministrom a prednostom príslušných krajských a okresných úradov uložila zabezpečiť plnenie viacerých konkrétnych úloh týkajúcich sa obnovy a revitalizácie postihnutých území.
   Celkovo bolo v Prešovskom kraji lokálnymi povodňami v júli 1998 postihnutých 67 obcí najmä v okresoch Levoča (17), Prešov (18), Sabinov (13). V Košickom kraji povodne postihli 8 obcí najmä v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice - okolie.
   Výška škôd pri povodniach v uvedených krajoch dosiahla výšku 850 mil. Sk. Celkové náklady na záchranné práce boli vyčíslené vo výške 116 mil. Sk a náklady na zabezpečovacie práce vo výške 19,6 mil. Sk. Náklady na obnovu a revitalizáciu postihnutého územia v tomto a nasledujúcich rokoch sa odhadujú na 2,8 mld Sk.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh záruk vlády SR nad ekonomickým zabezpečením prípravy a konania Zimných olympijských hier 2006 Poprad - Tatry.

   Návrh účasti delegácie SR na oslavách Národného dňa Slovenskej republiky počas svetovej výstavy EXPO ´98 v Lisabone 1. septembra 1998 vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda vzala na vedomie Informáciu o vývoji spotrebiteľských cien v júli 1998.

   Vláda SR schválila súbor opatrení zameraných na riešenie situácie, ktorá vznikla v súvislosti s emigráciou občanov SR rómskej národnosti do Veľkej Británie.

   Vláda odvolala Ing. Mariána Lásla z funkcie prednostu Okresného úradu v Banskej Štiavnici a RNDr. Ladislava Pošvanca z funkcie prednostu Okresného úradu v Dunajskej Strede.
   Vláda poverila RNDr. Emila Mrázika riadením OÚ v Banskej Štiavnici a Štefana Murárika riadením OÚ v Dunajskej Strede.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 18. augusta 1998
   TIO Úradu vlády SR