Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 6. októbra 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 174. schôdzi a rokovať začala pod vedením svojho predsedu Vladimíra Mečiara.‡ Na zasadnutí nie je prítomný podpredseda vlády S. Kozlík (ZPC).    Z dnešného programu rokovania vlády SR predkladateľ stiahol Návrh správy o spôsobe zmeny formy riadenia letísk vytváraním obchodných akciových spoločností a účasť štátu v týchto akciových spoločnostiach.

Dodatočne sa zaradili materiály:

   Návrh na úpravu záväzných limitov, záväzných úloh a záväzných ukazovateľov schválených zákonom č. 375/1997 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1998 rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky
   Predkladá: minister financií SR

   Návrh na uvoľnenie z funkcie vedúcej úradu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky
   Predkladá: minister pre správu a privatizáciu národného majetku

   Návrh na odvolanie prednostu Okresného úradu v Bardejove, na zrušenie poverenia riadením Okresného úradu v Banskej Štiavnici a na poverenie riadením týchto okresných úradov
   Predkladá: minister vnútra

*‚*‚*

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na zvolanie ustanovujúcej schôdze Národnej rady SR.
   Vláda SR vykonávajúca niektoré funkcie prezidenta Slovenskej republiky na dnešnom zasadnutí podľa ustanovení čl. 102 písm. c) a čl. 82 ods. 2 Ústavy SR zvolala na 29. október 1998 ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej vo voľbách 25. a 26. septembra 1998.

   Vláda po prerokovaní schválila výnimku podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátny podnik: Západoslovenské energetické závody, š.p. Bratislava. Ministrovi hospodárstva uložila zabezpečiť realizáciu predmetnej výnimky.

   Vláda SR prerokovala návrh a súhlasila s podpísaním Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a pristúpení k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.
   Podpísaním dohovoru sa Slovenská republika stane jeho signatárskym štátom. Dohovor zabezpečuje prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí, stanovuje podmienky účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch, týkajúcich sa životného prostredia a podmienky pristúpenia verejnosti k spravodlivosti vo veciach týkajúcich sa životného prostredia.

   S Návrhom na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na pokračovanie druhej časti štvrtého zasadnutia Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno, ktoré sa bude konať 12.-16. októbra 1998 v New Yorku, vláda po prerokovaní súhlasila.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1998 za obdobie od 1. januára 1998 do 30. septembra 1998.
   Legislatívna rada vlády SR venovala v uvedenom období mimoriadnu pozornosť všetkým návrhom právnych predpisov predložených na jej rokovanie ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
   Na základe plánu legislatívnych úloh vlády malo byť k uvedenému termínu vláde predložených spolu 94 návrhov právnych predpisov, a to 79 návrhov zákonov a 15 návrhov nariadení vlády. Mimo plánu (iniciatívne návrhy) ústredné orgány štátnej správy predložili 32 návrhov právnych predpisov, a to 25 návrhov zákonov a 7 návrhov nariadení vlády.

   Návrh účasti Slovenskej republiky na 4. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá sa uskutoční 2. - 13. novembra 1998 v Buenos Aires, vláda po prerokovaní schválila.
   Ťažiskom konferencie bude rokovanie o mechanizmoch plnenia záväzkov protokolu prijatého k uvedenému dohovoru v Kjóte v decembri 1997. Tento protokol, po nadobudnutí účinnosti, bude Slovensko zaväzovať k zníženiu emisií skleníkových plynov v rokoch 2008-2012 o 8 % oproti roku 1990.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s úpravou záväzných limitov, záväzných úloh a záväzných ukazovateľov schválených zákonom č. 375/1997 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1998 rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
   Rozpočtové prostriedky vo výške 25 411 tis. Sk minister financií uvoľní z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na riešenie dopadov nových zákonných úprav.

   S Návrhom na uvoľnenie Mgr. Anny Talčíkovej z funkcie vedúcej úradu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky vláda súhlasila.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na odvolanie prednostu Okresného úradu v Bardejove, na zrušenie poverenia riadením Okresného úradu v Banskej Štiavnici a na poverenie riadením týchto okresných úradov.
   Podľa § 8, ods. 2 zákona Národnej rady SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vláda odvolala JUDr. Daniela Švirka z funkcie prednostu Okresného úradu v Bardejove dňom 7. októbra 1998 a týmto dňom zrušila poverenie riadením Okresného úradu v Banskej Štiavnici RNDr. Emilovi Mázikovi. S účinnosťou od 8. októbra 1998 poverila riadením OÚ v Bardejove Juraja Remetu a OÚ v Banskej Štiavnici Mgr. Jána Kiripolského na obdobie do vymenovania prednostov týchto okresných úradov na základe výberového konania.

   Informáciu o účinnosti prijatých opatrení v boji proti organizovanej trestnej činnosti v Slovenskej republike za I. polrok 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Konštatovala, že prijatými opatreniami došlo k zvýšeniu objasňovania organizovanej trestnej činnosti a k zníženiu prípadov organizovanej trestnej činnosti.
   Vláda SR bude aj naďalej venovať mimoriadnu pozornosť účinnosti prijatých opatrení v boji proti organizovanej trestnej činnosti v Slovenskej republike.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky SR.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 6. októbra 1998
   TIO Úradu vlády SR