Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 13. októbra 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 175. riadnej schôdzi a rokovala pod vedením svojho predsedu Vladimíra Mečiara.
   Na zasadnutí neboli prítomní: minister práce, sociálnych vecí a rodiny V. Tkáč (ZPC), minister zdravotníctva Ľ. Javorský (dovolenka), minister dopravy, pôšt a telekomunikácií J. Jasovský (ZPC) a minister financií M. Maxon (PN).

   Z dnešného programu predkladateľ stiahol Správu o plnení útlmového programu rudného baníctva.

   Dodatočne sa zaradil Návrh na odvolanie J. Šestáka z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR. Vláda uvedený návrh po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala návrh a určila Rozsah a obsah informácií uvádzaných v ročnej správe o výsledku hospodárenia Eximbanky Slovenskej republiky a obsah a rozsah údajov z účtovníctva a z účtovnej závierky uvedených vo výročnej správe Eximbanky SR.
   Uvedený rozsah a obsah informácií uvádzaných v ročnej správe o výsledku hospodárenia Eximbanky SR obsah a rozsah údajov z účtovníctva a účtovnej závierky uvedených vo výročnej správe Eximbanky SR, vláda určuje na základe § 32 ods. 5 a § 34 ods. 4 zákona č. 80 zo 6. februára 1997 o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.

   Správu o stave daňových a colných pohľadávok k 30. júnu 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Celkové daňové a colné pohľadávky za obdobie od 1.1.1993 do 30.6.1998 dosiahli sumu 34,2 mld Sk, z čoho daňové pohľadávky tvoria sumu 30,4 mld Sk a colné pohľadávky 3,8 mld Sk. Za rovnaké obdobie skutočné daňové a colné príjmy dosiahli sumu 735,2 mld Sk. Podiel daňových a colných pohľadávok na daňových a colných príjmoch predstavuje 4,6 %.
   Ministerstvo financií v spolupráci s daňovou a colnou správou venuje sústavnú pozornosť plateniu a vymáhaniu daní a cla, osobitne u skupiny subjektov, u ktorých by vymáhanie alebo vyberanie dane mohlo byť spojené s určitými ťažkosťami, alebo u ktorých je podozrenie, že vyberanie a vymáhanie dane je ohrozené.
   Aj napriek úsiliu, ktoré daňové a colné úrady vyvíjajú v oblasti vymáhania daňových a colných pohľadávok treba uviesť, že pozitívny obrat v tomto smere možno dosiahnuť iba za predpokladu komplexného riešenia, ktoré spočíva predovšetkým v sprísnení podmienok a pravidiel samotného podnikania tak, aby sa zabránilo vzniku nedoplatkov.

   Vláda prerokovala návrh a vyhlásila Národný program kvality do roku 2003.
   Medzi ťažiskové oblasti programu patrí posilňovanie povedomia kvality, zavádzanie komplexného manažérstva kvality do výrobných a nevýrobných procesov, harmonizácia technických noriem s technickými predpismi a podobnými dokumentami Európskej únie, zvyšovanie exportnej výkonnosti a konkurenčnej schopnosti firiem prostredníctvom kvality.

   Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Správu o priebehu konzultácií medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou k zavedeniu ochranného opatrenia na dovoz pšenice. Ministrovi hospodárstva uložila zrušiť rozhodnutie č. 49/1998 v časti týkajúcej sa dovozu pšenice z MR a vydať rozhodnutie na poločku HS 1001 90 - ostatná psenica o suspendovaní koncesie podľa CEFTA. Ďalej uložila ministrovi hospodárstva v spolupráci s ministrom pôdohospodárstva pokračovať v rokovaniach pri dovoze citlivých poľnohospodárskych položiek s Maďarskou republikou podľa článku 14 CEFTA a monitorovaní dovozu.

   Správu o rozpracovaní princípov Národného akčného plánu pre ženy v Slovenskej republike a o doterajších výsledkoch jeho realizácie vláda prerokovala a vzala na vedomie.
   Správa obsahuje konkrétne výsledky realizácie, ako aj hodnotenie plnenia úloh s navrhovanými odporúčaniami.

   Predkladateľ dodatočne stiahol z dnešného programu rokovania vlády materiál "Priebeh a problémy konštituovania neštátneho sektora v lesnom hospodárstve".

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s prijatím nových dodatkov Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní Slovenskou republikou.
   Ide o významný medzinárodný dokument, ktorý prispieva k ochrane životného prostredia obmedzovaním pohybu nebezpečných odpadov, hlavne ich vývozu z priemyselne vyspelých štátov do krajín, ktoré nemajú zodpovedajúce podmienky na ich zneškodňovanie spôsobom neohrozujúcim životné prostredie. Úlohy prijaté na IV. konferencii členských štátov vo februári 1998 upresňujú definíciu nebezpečných odpadov, na ktoré sa dohovor vzťahuje, a preto prispievajú k jeho lepšej implementácii do praxe.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o prerušení vykonávania ods. 2 Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zrušení vízovej povinnosti z 18. septembra 1990. V prijatom uznesení schválila zavedenie recipročných opatrení a následné začatie rokovaní s britskou stranou.

   Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Správu o kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR /kontrolované obdobie apríl - jún 1998/.

   Správu o priebehu a výsledkoch transformácie majetku štátu v roku 1998 vláda prerokovala a vzala na vedomie.
   Na MSPNM SR bolo do 30.9.1998 prerokovaných 106 základných privatizačných projektov s 230 výstupmi na priamy predaj a 54 výstupmi na bezodplatný prevod na obce. Všetky návrhy na privatizáciu sa prerokovali v Komisii MSPNM SR pre výber nadobúdateľa privatizovaného majetku, ktorá odporučila nadobúdateľa. Minister pre správu a privatizáciu národného majetku SR predložil doteraz na Úrad vlády SR 176 návrhov na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom.
   Vláda SR doteraz neprerokovala a neschválila nijaký návrh na privatizáciu zdravotníckych zariadení priamym predajom.
   Celkom bolo vydaných na MSPNM SR 41 rozhodnutí ministra o privatizácii, z toho 23 na bezodplatný prevod na obce, 17 rozhodnutí na verejnú súťaž a 1 na vklad majetku do akciovej spoločnosti.

   Vláda po prerokovaní zobrala na vedomie Informáciu o prístupe Slovenskej republiky k Deklarácii o schválení stratégie predvstupovej prípravy pre daňovú a colnú správu na Slovensku.

   Informáciu o vývoji miezd a produktivity práce za I. štvrťrok 1998 vláda vzala na vedomie.

   Vláda prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o realizácii podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za II. štvrťrok 1998.

   Informáciu o vývoji spotrebiteľských cien v septembri 1998 vláda zobrala na vedomie.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 13. októbra 1998
   TIO Úradu vlády SR