Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 20. októbra 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 176. riadnej schôdzi a rokovala pod vedením svojho predsedu Vladimíra Mečiara.

   Vláda prerokovala a v znení zmien a doplnkov schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z.z.
   Touto novelou zákona sa navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na 4000 Sk mesačne, teda 23,50 Sk/h. Úprava výšky minimálnej mzdy ovplyvní výšku minimálnych mzdových taríf, maximálne a minimálne výšky príspevkov na poistné (zdravotné, nemocenské, v nezamestnanosti...), ako aj maximálnu výšku podpory v nezamestnanosti.

   Správu zo stretnutia predsedov vlád krajín Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode v Prahe v dňoch 11.-12. septembra 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Predsedovia vlád krajín CEFTA sa v Prahe dohodli pokračovať vo vzájomnej spolupráci pri rozvoji fungovania CEFTA, vrátane inter alia ďalšieho úsilia dosiahnuť spoločný výklad ustanovení niektorých článkov Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode a prípravy novej verzie Procedurálnych pravidiel Spoločného výboru CEFTA. Zintenzívnia bilaterálne rokovania týkajúce sa certifikácie priemyselných výrobkov a poľnohospodárskych produktov, zahrňujúc vzájomné uznávanie výsledkov skúšok a certifikátov s cieľom ukončiť bilaterálne dohody, pokiaľ možno do konca roku 1999. Pokračovať budú v poskytovaní podpory pre organizovanie konferencií o investičných možnostiach v krajinách CEFTA a pre ostatné podporné aktivity.
   Dohodli sa tiež doplniť Protokol č. 7 k CEFTA, ktorý sa bude týkať pravidiel pôvodu tovaru, v súlade s príslušnými výsledkami rokovaní medzi zúčastnenými krajinami v pan-európskej kumulácii.
   Predsedovia vlád podporili myšlienku vytvorenia Podvýboru pre poľnohospodársky obchod Spoločného výboru CEFTA. Potvrdili, že rozširovanie CEFTA zostáva otvorené pre kandidátske krajiny, ktoré spĺňajú vopred dohodnuté podmienky.
   Predsedovia vlád sa dohodli, že ich ďalšie stretnutie sa uskutoční v Maďarskej republike na jeseň v roku 1999.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 20. októbra 1998
   TIO Úradu vlády SR