Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 27. októbra 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na poslednej, 177. riadnej schôdzi a rokovala pod vedením svojho predsedu Vladimíra Mečiara. Na zasadnutí neboli prítomní: minister práce, sociálnych vecí a rodiny Vojtech Tkáč a minister výstavby a verejných prác Ján Mráz.

   Vláda SR v zmysle čl. 3 ods. 2 ústavného zákona Národnej rady SR č. 119/1995 Z.z., § 2 ods. 2 a § 20a ods. 5 zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odvolala dňom 28. októbra 1998 Ing. Milana Topoliho z funkcie vedúceho Úradu vlády SR, Ing. Jozefa Brhela z funkcie a štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR, JUDr. Stanislava Husára z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR, PhDr. Martu Aibekovú z funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ing. Jozefa Gajdoša z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR, MUDr. Štefana Zelníka z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR a JUDr. Ladislava Polku z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR.

   Vláda prerokovala a schválila návrhy na zapožičanie štátnych vyznamenaní.
   Podľa zákona Národnej rady SR č. 37/1994 Z.z. oceňuje Slovenská republika mimoriadne zásluhy o vznik a budovanie demokratickej spoločnosti a výsledky práce zapožičaním štátnych vyznamenaní.
   Vyznamenania "Rad Ľudovíta Štúra" a "Rad Andreja Hlinku" sa zapožičiavajú občanom Slovenskej republiky okrem iného za mimoriadne významné zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, rozvoja národného hospodárstva, vedy a techniky, kultúry, umenia, školstva, športu a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí a mimoriadne zásluhy na vzniku Slovenskej republiky. Osobnosti navrhované na zapožičanie týchto štátnych vyznamenaní spĺňajú tieto požiadavky.

   Personálne otázky vo vedení Exportno-importnej banky SR vláda po prerokovaní schválila.
   Vláda odvolala Ing. Františka Orolína z funkcie guvernéra Exportno-importnej banky SR na základe jeho vlastnej žiadosti. Do uvedenej funkcie vymenovala Ing. Vladimíra Kozubíka.

   Vláda prerokovala a schválila návrh na odvolanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby. V zmysle § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 72/1995 Z.z., ktorým sa mení zákon NR SR č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe, vláda odvolala Ing. Ivana Lexu z funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby a do uvedenej funkcie vymenovala Mgr. Rudolfa Žiaka.

   Vláda prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 390/1997 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.
   V návrhu nariadenia vlády SR sa uplatňuje dočasné ochranné opatrenie na dovoz ostatnej pšenice (HS 1001 90) v colnom sadzobníku s účinnosťou od 9. novembra 1998.

   Návrh na úpravu záväzných limitov a záväzných úloh štátneho rozpočtu na rok 1998 rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vláda po prerokovaní schválila.
   Úprava záväzných limitov a úloh rieši presun rozpočtových prostriedkov v rámci celkových schválených výdavkov kapitoly MDPT SR na rok 1998 za organizácie: Železničná polícia, Slovenská správa ciest, ŠFCH, Telekomunikačný úrad SR, Štátna plavebná správa a Letecký úrad SR, Železničný zdravotný ústav, Železničné vojsko SR a za oblasť správy MDPT SR.

   Vláda prerokovala Správu o prerušení vykonávania ods. 2 Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Írska o zrušení víz z 12. apríla 1991 Írskom. V prijatom uznesení schválila zavedenie recipročných opatrení a následné začatie rokovaní s írskou stranou.

   Vláda SR dnes prerokovala a vzala na vedomie návrh realizácie uznesenia vlády SR č. 454 zo 7. júla 1998. Uvedeným uznesením vláda odsúhlasila realizáciu navrhovaných rozvojových projektov automobilovej výroby v ZTS TEES Martinské strojárne, a.s. Martin, ktoré nadväzujú na schválenú koncepciu vlády SR k stratégii rozvoja automobilovej výroby na Slovensku. Účelom materiálu je zabezpečiť investičné prostriedky pre spoločnosť AUTO, a.s. Martin, ako vklad slovenskej strany do realizácie projektov.
   Projekty sú postavené na filozofii vysokej dynamiky rozvoja výroby osobných automobilov, ich komponentov a príslušenstva, ktoré sú na Slovensku spájané s rozvojom najmä firmy Volkswagen, s.r.o. Bratislava.
   Rozvojové projekty automobilovej výroby v Martine sú zamerané na výrobu lisárskeho náradia pre automobilový priemysel, na výrobu dielcov z plechu pre automobilový priemysel a na výstavbu závodu na výrobu automobilových komponentov.
   Projekty bude realizovať spoločnosť AUTO, a.s. Martin, založená DMD holding, a.s. Trenčín a ZTS TEES Martinské strojárne a.s. Martin. Prínosy z realizovaných projektov budú vo zvýšení zamestnanosti o 1450 ľudí v regióne, objem výroby dosiahne 12 260 mil. Sk za rok.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 27. októbra 1998
   TIO Úradu vlády SR