Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 31. októbra 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 1. riadnej schôdzi v budove úradu vlády a rokovala pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu. Na zasadnutí boli prítomní všetci členovia vlády Slovenskej republiky.

   Vláda Slovenskej republiky na dnešnej schôdzi prerokovala Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 a vyjadrila s ním súhlas. Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie tohto ústavného zákona predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády pre legislatívu Ľubomír Fogaš. Vláda zároveň schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu ústavného zákona.
   Uvedený návrh ústavného zákona predlžuje volebné obdobie orgánov samosprávy obcí. Určuje tiež odlišné lehoty pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 1998 od lehôt ustanovených zákonom Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

   Vláda prerokovala Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a vyjadrila s ním súhlas. Vláda zároveň prerokovala a schválila návrh na skrátené legislatívne konanie návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie uvedeného zákona.
   Návrh zákona predovšetkým reaguje na nález ústavného súdu, ktorý sa zverejnil v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 318/1998 Z.z. a ktorým ústavný súd rozhodol, že niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Novela vychádza najmä z právneho stavu volieb do orgánov samosprávy obcí, ktorý bol pred prijatím novely vykonanej zákonom č. 233/1998 Z.z. a zosúlaďuje napadnuté ustanovenia volebného zákona s Ústavou SR.

   Vláda SR prerokovala a súhlasí s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii a zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase. Zároveň vláda prerokovala a schválila návrh na skrátené legislatívne konanie k uvedenému návrhu.
   Cieľom navrhovaného zákona je úprava postavenia Rady Slovenskej televízie a Rozhlasovej rady s tým, aby sa vytvorili predpoklady na zvýraznenie verejnoprávneho charakteru Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu.

   Vláda Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní prerokovala a schválila návrh na odvolanie štátnych tajomníkov ministerstiev a vedúcich úradov ministerstiev.
   Vláda SR s účinnosťou od 31. októbra 1998  o d v o l a l a
   Ing. Tatianu Šilhánkovú z funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva financií SR,
   Ing. Petra Staněka, CSc. z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva financií SR,
   Mgr. Pavla Pánisa z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR,
   Ing. Mariána Lipku, CSc. z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR,
   Doc. MVDr. Ing. Norberta M. Beňušku, CSc. z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR,
   Prof. Ing. Dezidera Szabóa, CSc. z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,
   Ing. Petra Adamca z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a verejných prác SR,
   Jozefa Žeca z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia,
   Ivana Mjartana z funkcie vedúceho úradu Ministerstva zahraničných vecí SR,
   JUDr. Stanislava Bečicu z funkcie vedúceho úradu Ministerstva vnútra SR,
   Doc. JUDr. Jozefa Králika, CSc. z funkcie vedúceho úradu Ministerstva kultúry SR,
   RNDr. Jána Orinčáka z funkcie vedúceho úradu Ministerstva zdravotníctva SR,
   Miroslava Michalca z funkcie vedúceho úradu Ministerstva obrany SR.

   Vláda SR dnes vymenovala Ing. Jána Figeľa do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 31. októbra 1998
   TIO Úradu vlády SR