Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 3. novembra 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 2. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu. Na zasadnutí nie je prítomný minister spravodlivosti Ján Čarnogurský (pracovná cesta).

   Vláda SR na dnešnej schôdzi prerokovala a schválila Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 683/1998 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z.z. s tým, že táto problematika sa bude riešiť v súvislosti s návrhom štátneho rozpočtu na rok 1999.

   Vláda po prerokovaní schválila Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 693/1998 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z., uznesenia vlády SR č. 692/1998 k návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z. a uznesenia vlády SR č. 621/1998 k návrhu na voľbu JUDr. Jozefa Liščáka do funkcie sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

   V zmysle zákona č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vláda dnes prerokovala a schválila niektoré návrhy na vymenovanie štátnych tajomníkov a vedúcich úradov ministerstiev.

   Vláda  v y m e n o v a l a

   JUDr. Jána Mazáka do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR,
   Ing. Editu Bauerovú, CSc. do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
   Ing. Ivana Budiaka do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR,
   László Szigetiho do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR;

   Ing. Milana Tancára do funkcie vedúceho úradu Ministerstva zahraničných vecí SR,
   Ing. Borisa Sopiru do funkcie vedúceho úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
   RNDr. Jarmilu Jánošovú do funkcie vedúcej úradu Ministerstva kultúry SR,
   JUDr. Jána Michalku do funkcie vedúceho úradu Ministerstva vnútra SR,
   Ing. Petra Gabču do funkcie vedúceho úradu Ministerstva školstva SR.

   Vláda s účinnosťou od 3. novembra 1998  o d v o l a l a Mgr. Rudolfa Žiaka z funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Do uvedenej funkcie vymenovala JUDr. Vladimíra Mitru.

   Zasadnutie vlády je prerušené do 12.00 h z dôvodu účasti vlády SR na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.

   Vláda Slovenskej republiky dnes popoludní prerokovala a schválila ďalšie personálne návrhy. Na základe § 2 ods. 2 zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov vláda  v y m e n o v a l a

   MUDr. Mariána Kováčika do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR,
   Zdenku Tóthovú do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva životného prostredia SR,
   Ing. Viktora Mészárosa za štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR,
   JUDr. Jaroslava Chlebu do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR,
   Ing. Ľudovíta Macháčka do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,
   Ing. Petra Brňu do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR,
   JUDr. Jána Sabola do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR;

   Ing. Vojtecha Mozgaya do funkcie vedúceho úradu Ministerstva výstavby a verejných prác SR,
   Ing. Jána Varjú do funkcie vedúceho úradu Ministerstva pôdohospodárstva SR,
   Ing. Tibora Brezovského do funkcie vedúceho úradu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na odvolanie Ing. Viktora Špakovského z funkcie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre výstavbu diaľníc.

   Vláda SR prerokovala a schválila Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí 19. decembra 1998.
   Organizačno-technickú prípravu volieb bude zabezpečovať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky spolu s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky. Volebné orgány sa budú pri plnení svojej činnosti opierať o technickú základňu okresných úradov a obcí.
   Spracovanie výsledkov volieb bude zabezpečovať Štatistický úrad Slovenskej republiky.

   Vláda po prerokovaní schválila Návrh účasti Slovenskej republiky na 10. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, ktoré sa bude konať v Káhire 23.-24. novembra 1998. Na programe rokovania sú, okrem iného, aj návrhy na možnosť použitia regulovaných látok vo výrobe inhalátorov pre astmatikov, na laboratórne a analytické použitie a vypracovanie národných stratégií pre halóny. Delegácia SR chce podporiť tieto opatrenia, a tak prispieť k úsiliu svetového spoločenstva zachrániť ozónovú vrstvu.

   Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v inštitúciách EÚ a NATO v Bruseli a v Rakúskej republike 5.-6. novembra 1998 vláda po prerokovaní schválila.

   Návrh na vymenovanie PhDr. Milana Gacíka do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 192/1995 Z.z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov.
   Na obdobie do konca roku 1999 sa navrhuje zaradiť medzi strategicky dôležité akciové spoločnosti aj Všeobecnú úverovú banku, a.s. V akciových spoločnostiach Transpetrol, Slovenské elektrárne Bratislava, Slovenská sporiteľňa, Slovenská poisťovňa a Všeobecná úverová banka sa navrhuje zaviesť rozhodovanie v taxatívne určených prípadoch na rokovaní valného zhromaždenia tzv. jednoduchou väčšinou prítomných akcionárov. Týmto nie je dotknutý prípadný inštitút voľby členov predstavenstva dozornou radou, ani voľba časti členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti, ani spôsob rozhodovania v iných prípadoch, ako to určujú stanovy.
   V záujme zabezpečenia súladu s Ústavou SR a s medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, navrhuje sa zrušenie zákona o revitalizácii.
   Vláda v záujme urýchleného riešenia týchto otázok sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o predloženom návrhu zákona.

   S návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky vláda po prerokovaní vyjadrila súhlas.
   Zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky taxatívne určuje 5 dôvodov, pre ktoré je možné odvolať členov orgánov Eximbanky. Týmito dôvodmi sú porušenie zákona o Eximbanke alebo súvisiacich právnych predpisov, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, strata schopnosti vykonávať funkciu zo zdravotných dôvodov, začatie výkonu funkcie, s ktorou je členstvo v orgáne Eximbanky nezlučiteľné a vzdanie sa funkcie.‡    Vzhľadom na právne postavenie Eximbanky, jej úlohy a vzťah k vláde SR, zakotvené zákonom, sa v praxi môžu vyskytnúť aj iné dôvody, keď v záujme riadneho plnenia úloh tejto inštitúcie bude vhodné aj potrebné vykonať zmeny v orgánoch Eximbanky. Preto sa navrhuje, aby členov orgánov Eximbanky bolo možné odvolať aj z iných dôvodov.
   Návrh novelizácie zákona je v súlade s Ústavou SR.
   Vláda zároveň schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke SR.

   Vláda prerokovala a súhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
   Návrh novely má zabezpečiť zosúladenie novely zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, ktorú schválila Národná rada SR s účinnosťou od 1.8.1998 a ktorá k tomuto termínu nebola uverejnená v Zbierke zákonov, s čl. 1 Ústavy SR a so zákonom Národnej rady SR č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov SR.
   Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
   Vláda schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu skupiny poslancov.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 3. novembra 1998
   TIO Úradu vlády SR