Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 5. novembra 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 3. schôdzi a rokovala pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu. Na zasadnutí nebol prítomný minister vnútra L. Pittner (pracovná cesta) a na rokovaní ho zastupoval štátny tajomník pán Budiak.

   Vláda Slovenskej republiky na dnešnej schôdzi prerokovala a schválila ďalšie personálne návrhy, týkajúce sa vymenovania štátnych tajomníkov a vedúcich úradov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Na základe § 2 ods. 3 zákona SNR č. 453/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov vláda vymenovala

   Ing. Viliama Vaškoviča, CSc. a Ing. Vladimila Podstránskeho do funkcií štátnych tajomníkov Ministerstva financií SR,

   Ing. Romana Šipoša a Ing. Petra Mattoša do funkcií štátnych tajomníkov Ministerstva výstavby a verejných prác SR,

   doc. Mgr. Martina Fronca, CSc. do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR,

   PhDr. Vladimíra Drozdu, CSc. do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR,

   Prof. MVDr. Ivana Rosivala, CSc. za štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR;

   Do funkcie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky s účinnosťou od 5.11.1998 bol dnes vymenovaný Ing. Tibor Tóth.

   Ing. Peter Klučka bol dnes vládou SR vymenovaný do funkcie vedúceho úradu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

   Vláda na dnešnom zasadnutí zrušila poverenie PhDr. Jána Dlhopolčeka riadiť Správu štátnych hmotných rezerv. Dočasným riadením tejto inštitúcie poverila jeho súčasného podpredsedu, Ing. Františka Goliana.

   Vláda prerokovala návrh a zrušila Radu vlády Slovenskej republiky pre výstavbu diaľnic na území Slovenskej republiky a zrušila tiež štatút splnomocnenca vlády pre výstavbu diaľnic na území Slovenskej republiky.

   Návrh na zrušenie Útvaru splnomocnenca vlády SR pre rozvoj leteckej dopravy Slovenskej republiky a na zrušenie štatútu splnomocnenca vlády pre rozvoj leteckej dopravy SR vláda po prerokovaní schválila.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 5. novembra 1998
   TIO Úradu vlády SR