Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 11. novembra 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 4. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu. Na zasadnutí sú prítomní všetci členovia vlády SR.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch diplomatickej konferencie OSN o vytvorení Medzinárodného trestného súdu, ktorá sa konala v Ríme 15. júna až 17. júla 1998. Vláda zároveň vyslovila súhlas s podpísaním Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu a ministrovi zahraničných vecí uložila zabezpečiť aktívnu účasť Slovenskej republiky na práci Prípravnej komisie Medzinárodného trestného súdu v zmysle Záverečného aktu diplomatickej konferencie.
   Vytvorenie Medzinárodného trestného súdu vytvára predpoklady na efektívne stíhanie a trestanie najzávažnejších zločinov medzinárodného dopadu bez ohľadu na to, kde a kým boli spáchané. Slovenská republika uvítala zriadenie Medzinárodného trestného súdu a bude sa naďalej aktívne zasadzovať za to, aby štatút čo najskôr nadobudol platnosť a aby sa vytvorili všetky potrebné podmienky na jeho riadnu a nezávislú činnosť.

   Vláda prerokovala návrh a zrušila uznesenie vlády SR č. 654 zo 6. októbra 1998 k návrhu dodatku č. 1 k dočasnému organizačnému poriadku Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky z marca 1998 s účinnosťou od 11. novembra 1998 s tým, že dočasný organizačný poriadok KP SR zostáva i naďalej v platnosti.

   Návrh na odvolanie z funkcie predsedu Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky vláda po prerokovaní schválila. Podpredsedovi vlády I. Miklošovi uložila do 15. decembra t.r. predložiť návrh reštrukturalizácie uvedenej inštitúcie.
   Uznesením vlády SR č. 687 z 12. septembra 1995 sa schválil Návrh koncepcie Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky. Podľa článku 5 Štatútu úradu je na čele tejto inštitúcie predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda SR. Vzhľadom na zámery súčasnej vlády, ktoré smerujú k reštrukturalizácii celej činnosti Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR, vláda odvolala z funkcie predsedu úradu Doc. PhDr. Rastislava Tótha, CSc.
   Z dôvodu zabezpečenia chodu úradu až do definitívnej podoby reštrukturalizácie tejto inštitúcie vláda poverila dočasným vedením RNDr. Milana Rajčáka, CSc.

* * *

Materiály, ktoré sa dodatočne zaradili na dnešné rokovanie vlády SR:

   Návrh na zmenu použitia výdavkov štátneho rozpočtu na revitalizáciu vodných tokov v Prešovskom kraji
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Správa o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. - III. štvrťrok 1998
   Predkladá: ministerka financií

   Návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí 18. a 19. decembra 1998
   Predkladá: minister vnútra

   Návrh na odvolanie prednostov krajských úradov a okresných úradov, na zrušenie poverenia riadením okresných úradov a na poverenie riadením krajských úradov a okresných úradov
   Predkladá: minister vnútra

   Návrh na vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
   Návrh na vymenovanie zástupcov do Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne
   Predkladá: minister zdravotníctva

   Návrh na vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
   Predkladá: minister životného prostredia

* * *

   Vláda SR na dnešnej schôdzi prerokovala Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 375/1997 o štátnom rozpočte na rok 1998 a súhlasila s jeho predložením do Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň požiadala o skrátené legislatívne konanie pri jeho prerokúvaní.
   Vláda navrhuje novelizovať zákon o štátnom rozpočte na rok 1998 v tom smere, aby sa zohľadnil očakávaný výpadok príjmov v rozsahu 11,2 mld Sk. Zvýšenie rozpočtovaného schodku o túto úroveň umožní ministerstvu financií emitovať štátne cenné papiere. Vytvoria sa predpoklady, aby rozpočtové kapitoly čerpali prostriedky štátneho rozpočtu v schválených objemoch a zníži sa riziko, že sa prenesú do rozpočtového hospodárenia roku 1999.

   Návrh postupu viazania výdavkov rozpočtových kapitol v roku 1998 vláda po prerokovaní schválila. Súčasne rozhodla o použití výdavkov z viazania.
   Ministerstvo financií viazalo výdavky rozpočtových kapitol počas celého roka, pričom reagovalo najmä na výpadok príjmov štátneho rozpočtu. Návrh na viazanie výdavkov predstavuje 4,3 mld Sk, čo je 2,3 % rozpočtovaných výdakov. Z toho vyplýva, že viazanie by nemalo zásadným spôsobom negatívne ovplyvniť funkčnosť rezortov a plnenie ich základných úloh.
   Prioritne sa navrhuje z takto získaných prostriedkov riešiť najmä výdavky súvisiace s dávkami sociálnej pomoci, dotáciou k cene tepelnej energie dodávanej domácnostiam, s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zdravotným poisťovniam, s voľbami do orgánov samosprávy obcí a s krytím škôd spôsobených povodňami.

   Vláda na dnešnej schôdzi prerokovala a schválila Návrh Stanoviska vlády Slovenskej republiky k Pravidelnej správe Európskej komisie na Slovensko, hodnotiacej pokrok dosiahnutý v integračnom procese do Európskej únie.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na vymenovanie vedúcej úradu Ministerstva financií SR. Do uvedenej funkcie vymenovala Mgr. Hanu Laudárovú v súlade so zákonom č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov.

   Návrh na vymenovanie Ing. Drahomíra Miháleka do funkcie vedúceho úradu Ministerstva hospodárstva SR vláda prerokovala a schválila.

   Návrh na vymenovanie do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR vláda po prerokovaní schválila. Štátnym tajomníkom Ministerstva obrany sa stal Ing. Jozef Pivarči.

   Do funkcie vedúceho úradu Ministerstva životného prostredia bol dnes vládou Slovenskej republiky vymenovaný Tamás Dömény.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s Memorandom o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o dvojstranných vojenských vzťahoch. Ministra obrany splnomocnila na jeho podpísanie.
   Materiál zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky, je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a so záväzkami vyplývajúcimi pre Slovenskú republiku z platných medzinárodných zmluvných dokumentov.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na odvolanie prednostov krajských úradov a okresných úradov, na zrušenie poverenia riadením okresných úradov a na poverenie riadením krajských úradov a okresných úradov.
   Podľa § 8 zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov odvolala z funkcie prednostov krajských a okresných úradov a zrušila poverenia riadením okresných úradov dňom 11. novembra 1998. S účinnosťou od 12. novembra 1998 poverila riadením krajských a okresných úradov vedúcich zamestnancov týchto úradov na obdobie do vymenovania prednostov krajských úradov a okresných úradov.
   Z funkcií prednostov krajských úradov boli odvolaní dňom 11. novembra 1998:

Bratislava             Ing. Ladislav Bičár
Trnava               Ing. Ľubomír Antal
Trenčín              RNDr. Ján Šandora, CSc.
Nitra               Ing. Štefan Fašanek
Žilina               Ing. Jozef Grapa
Banská Bystrica          JUDr. Márius Hrmo
Prešov               MUDr. Peter Chudík
Košice               PaedDr. Dušan Cina

    Z funkcií prednostov okresných úradov boli odvolaní dňom 11. novembra 1998:

Bratislavský kraj
Bratislava  I           Ing. Marián Giba
Bratislava II           JUDr. Marián Ševčík, CSc.
Bratislava III           MUDr. Mária Strnisková
Bratislava IV           Sylvia Čobánová
Bratislava  V           PhDr. Milan Čáky, CSc.
Malacky              Ing. Antónia Hrúzová
Pezinok              Mgr. Štefan Rajnoha
Senec               Ing. Ján Chrťan

Trnavský kraj
Galanta              Ing. Viliam Kubányi
Piešťany              Mgr. Ján Giacka
Senica               Mgr. Cecília Knezovičová
Skalica              Mgr. Peter Valla
Trnava               Ing. Eva Zatková

Trenčiansky kraj
Trenčín              Ing. Marta Šajbidorová
Bánovce nad Bebravou        Ing. Roman Melicher
Ilava               Stanislav Kobela
Myjava               Mgr. Emília Maniačková
Nové Mesto nad Váhom        Vladimír Duša
Partizánske            Ing. Vendelín Dvorský
Považská Bystrica         MUDr. Jozef Zedník
Prievidza             Mgr. Miroslav Miklas
Púchov               Ing. Ľuboš Savara

Nitriansky kraj
Nitra               Ing. Ján Kovarčík
Komárno              Ernest Macha
Levice               Ing. Imrich Králik
Nové Zámky             Ing. Jozef Baka
Šaľa                PaedDr. Ladislav Kosztanka
Topoľčany             JUDr. Karol Gerhát
Zlaté Moravce           Ing. Viktor Šima

Žilinský kraj
Žilina               Ing. Miloš Kontra
Bytča               Ing. Miroslav Višňovský
Čadca               Ing. Ján Husár
Dolný Kubín            Ing. Vladimír Pavelka
Kysucké Nové Mesto         Ing. Milan Očka
Liptovský Mikuláš         Emília Grendelová
Martin               Ing. Peter Matis
Námestovo             Elena Sládeková
Ružomberok             Ing. Ján Bella
Turčianske Teplice         PhDr. Nadežda Šugrová

Banskobystrický kraj
Banská Bystrica          Ing. Peter Očenáš
Brezno               Milan Vojtko
Detva               Ing. Ján Šufliarsky
Krupina              Ing. Gabriel Tonka
Lučenec              Stanislav Jačmeník
Poltár               Ing. Jaroslav Sihelský
Revúca               Ing. Gejza Fabián
Rimavská Sobota          JUDr. Jozef Šimko
Veľký Krtíš            Ing. Katarína Lörincová
Zvolen               Ing. Mária Hanesová
Žarnovica             Miroslav Vlček

Prešovský kraj
Prešov               Ing. Emil Blicha
Humenné              Ing. Alexander Bugyi
Kežmarok              Mgr. Miroslav Beňka
Levoča               Ing. Ján Poláček
Medzilaborce            MUDr. Andrej Bega
Poprad               Mgr. Eva Grossingerová
Sabinov              PaedDr. Dušan Majerčák
Snina               Ľudmila Halamková
Stará Ľubovňa           Ing. Vladimír Šeffer
Stropkov              Július Kočiš
Svidník              Ing. Ľubomír Lacko
Vranov nad Topľou         PhDr. Bartolomej Bako

Košický kraj
Košice  I             Ing. Dionýz Fusek
Košice II             MVDr. Miroslav Machala
Košice III             Ing. Vladimír Potemra
Košice IV             Ing. Gabriela Štesová
Košice - okolie          Ing. Dušan Belobrad
Gelnica              PhDr. Jarmila Michalová
Michalovce             Ing. Milan Matejovič
Rožňava              Ing. Anton Barbierik
Sobrance              Ing. Pavol Džurina
Spišská Nová Ves          Ing. Marián Bubeník
Trebišov              Mgr. Ján Lukáč

Vláda zrušila dňom 11. novembra 1998 poverenie riadením okresných úradov:

Banská Štiavnica          Mgr. Ján Kiripolský
Bardejov              Juraj Remeta
Dunajská Streda          Štefan Murárik
Hlohovec              Mgr. Ľubomír Izrael
Tvrdošín              Ing. Adriana Zelníková
Žiar nad Hronom          Ing. Kamil Gorilák

   Vládou Slovenskej republiky poverení riadiť krajské úrady dňom 12. novembra 1998 v plnom rozsahu kompetencií prednostu krajského úradu podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov do vymenovania prednostov krajských úradov:

Bratislava             Ing. Ester Bystrická
Trnava               Ing. Eva Púčeková
Trenčín              Ing. Vladimír Bánovský
Nitra               Ing. Slavomír Sýkora
Žilina               Ing. Eva Letková
Banská Bystrica          Ing. Ján Kapusta
Prešov               Ing. Ladislav Hrabčák
Košice               Ing. Vladimír Krivjaník

   S účinnosťou od 12. novembra 1998 boli poverení‡ riadením okresných úradov v plnom rozsahu kompetencií prednostu okresného úradu podľa § 8 ods. 2 zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov do vymenovania prednostov okresných úradov:

Bratislavský kraj
Bratislava  I           Ing. Judita Lilová
Bratislava II           Ing. Dušan Hulin
Bratislava III           Ing. Eva Tancíková
Bratislava IV           Ing. Jana Kauzalová
Bratislava  V           Ing. Milan Chovanček
Malacky              Ing. Ladislav Kučera
Pezinok              Ing. Juraj Pátek
Senec               Ing. Štefánia Remková

Trnavský kraj
Dunajská Streda          Ing. Berta Šútovská
Galanta              Ing. Ivan Knapp
Hlohovec              Ing. Emília Poláčková
Piešťany              Ing. Desanka Peťková
Senica               Ing. Mária Trnková
Skalica              Ing. Peter Chorvátik
Trnava               Ing. Mária Drličková

Trenčiansky kraj
Bánovce nad Bebravou        Ing. Ľubomír Botka
Ilava               Ing. Anna Krupičková
Myjava               Ing. Viera Čmelová
Nové Mesto nad Váhom        Ing. Karla Surmanová
Partizánske            Ing. Eva Cintavá
Považská Bystrica         Ing. Mária Hupanová
Prievidza             Ing. Ľudmila Richterová
Púchov               Ing. Eva Hajdová
Trenčín              Ing. Viera Mandincová

Nitriansky kraj
Nitra               Ing. František Pintér
Komárno              Ing. Katarína Bočkayová
Levice               Ing. Dušan Mesároš
Nové Zámky             Ing. Vlasta Kelemenová
Šaľa                Anna Boťanská
Topoľčany             Ing. Ján Haľama
Zlaté Moravce           Ing. Marián Koprda

Žilinský kraj
Bytča               Ing. Drahomíra Múdra
Čadca               Jozef Šupola
Dolný Kubín            Ing. Anton Maruniak
Kysucké Nové Mesto         Ing. Božena Čelková
Liptovský Mikuláš         Ing. Iveta Jurečková
Martin               Ivana Kubíková
Námestovo             Ing. Mária Florková
Ružomberok             Ing. Mária Hyžová
Turčianske Teplice         Ing. Viera Kubíková
Tvrdošín              Ing. Antónia Moresová
Žilina               Ing. Marta Mangová

Banskobystrický kraj
Banská Bystrica          Ján Pecník
Banská Štiavnica          Peter Pitek
Brezno               Ing. Anton Kováčik
Detva               Ing. Mária Rosiarová
Krupina              Mária Šulcová
Lučenec              Helena Ambróšová
Poltár               Alžbeta Kuviková
Revúca               Emil Polyak
Rimavská Sobota          Barnabáš Magdem
Veľký Krtíš            Ing. Otília Dufeková
Zvolen               Ing. Zita Hudobová
Žarnovica             Ing. Marta Búryová
Žiar nad Hronom          Ing. Daniela Krivá

Prešovský kraj
Bardejov              Ing. Mária Klimeková
Humenné              Ing. Mária Repčíková
Kežmarok              Ing. Jana Perignátová
Levoča               Mária Garčárová
Medzilaborce            Ing. Andrej Dribňák
Poprad               Ing. Jarmila Netíková
Prešov               Ing. Oľga Markušová
Sabinov              Ing. Jozef Škovrán
Snina               Ján Štutika
Stará Ľubovňa           Ing. Štefan Gerjak
Stropkov              Ing. Elena Blanárová
Svidník              Jozef Fejko
Vranov nad Topľou         Ing. Mária Holíková

Košický kraj
Gelnica              Erika Ledvinská
Košice  I             Marta Kmeťová
Košice II             Viera Paraničová
Košice III             Ing. Jaroslav Hospodár
Košice IV             Ing. Zoltán Ferjenčík
Košice - okolie          Ing. Silvia Slimáková
Michalovce             Ing. Alica Kožuchová
Rožňava              Ing. Vladimír Ujházi
Sobrance              Ing. Juraj Pichonský
Spišská Nová Ves          Ing. Katarína Smotrilová
Trebišov              Ing. Katarína Kováčová

   Vláda SR prerokovala návrh a súhlasí s účasťou Slovenskej republiky v Kosovskej overovateľskej misii Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Slovenská republika ako účastnícky štát OBSE si aj v tomto prípade splní svoje záväzky. V záujme plnenia podpísaných dohôd sa Slovenská republika aktívne zapojí do akcií medzinárodného spoločenstva v Kosove.

   Vláda prerokovala Návrh na zmenu použitia výdavkov štátneho rozpočtu určených na revitalizáciu vodných tokov v Prešovskom kraji. Súhlasila s použitím finančných prostriedkov, ktoré boli uznesením vlády SR č. 578/1998 určené na revitalizáciu vodných tokov, na dotáciu pre Štátny fond trhovej regulácie s určením na exportnú dotáciu vývozu sladu a sušeného mlieka, ako aj na dotáciu do Fondu rozvoja vidieka.

   Vláda Slovenskej republiky v nadväznosti na ústavný zákon č. 332/1998 Z.z. o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 prerokovala a schválila Organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí 18. a 19. decembra 1998.
   Organizačno-technickú prípravu volieb bude zabezpečovať Ministerstvo vnútra SR spolu s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy SR. Volebné orgány sa budú pri plnení svojej činnosti opierať o technickú základňu okresných úradov a obcí.
   Spracovanie výsledkov volieb bude zabezpečovať Štatistický úrad Slovenskej republiky.

   Návrh na vymenovanie zástupcov do Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne predkladateľ stiahol z rokovania.

   Vláda prerokovala návrh a rozhodla o aktívnej účasti Slovenskej republiky na cvičeniach krízového manažmentu NATO a ZEÚ "CMX" a "CRISEX".
   Aktívne zapojenie Slovenskej republiky do cvičení "CRISEX 98" a "CMX 99" vytvorí predpoklady na ďalšie dobudovanie štruktúr krízového manažmentu v Slovenskej republike, ktoré budú schopné vykonávať účinnú a efektívnu súčinnosť s medzinárodnými organizáciami pri riešení krízových situácií. Bude tiež významným potvrdením záujmu SR o aktívnu účasť na procesoch, ktoré sa týkajú medzinárodnopolitického, ekonomického a bezpečnostného postavenia Slovenskej republiky.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. - III. štvrťrok 1998. Konštatovala, že rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky za I. - III. štvrťrok 1998 skončilo schodkom vo výške 8 446,4 mil. Sk, príjmy štátneho rozpočtu dosiahli hodnotu 131 153,8 mil. Sk a výdavky štátneho rozpočtu dosiahli hodnotu 139 600,2 mil. Sk.

   Návrh na vymenovanie Doc. MUDr. Michala Ondrejčáka, CSc. do funkcie vedúceho úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vláda po prerokovaní schválila.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 11. novembra 1998
   TIO Úradu vlády SR