Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 18. novembra 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 5. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu. Na zasadnutí sú prítomní všetci členovia vlády SR.

Dodatočne zaradené materiály:

   Návrh na vrátenie zákona z 11. novembra 1998, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 192/1995 Z.z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov
   Predkladá: ministerka financií

   Návrh na odvolanie predsedu a poverenie riadením Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
   Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

   Návrh finančnej a humanitárnej pomoci na zmiernenie následkov škôd vzniknutých povodňami v západnej oblasti Ukrajiny
   Predkladá: minister výstavby a verejných prác

   Návrh kritérií výberu kandidátov na funkcie prednostov krajských a okresných úradov a zásad postupu navrhovania kandidátov na funkcie prednostov krajských a okresných úradov
   Predkladá: minister vnútra

   Správa o priebehu ďalšieho kola konzultácií medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou k ochrannému opatreniu na dovoz pšenice
   Predkladá: minister hospodárstva

*‚*‚*
   Vláda prerokovala návrh a vrátila zákon z 11. novembra 1998, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 192/1995 Z.z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov na opätovné prerokovanie.
   Predmetom úpravy zákona, ktorý Národná rada SR prijala 11. novembra 1998, je zaradenie Všeobecnej úverovej banky medzi strategicky dôležité akciové spoločnosti na obdobie do konca roku 1999, úprava rozhodovania na rokovaní valného zhromaždenia o taxatívne určených otázkach tzv. jednoduchou väčšinou prítomných akcionárov v strategicky dôležitých akciových spoločnostiach Transpetrol, Slovenské elektrárne Bratislava, Slovenská sporiteľňa, Slovenská poisťovňa a Všeobecná úverová banka a zrušenie zákona o revitalizácii podnikov.
   V zákone, ktorý NR SR prijala 11.11.1998, sa však duplicitne riešia dva okruhy problémov, a to vyradenie VÚB zo strategicky dôležitých akciových spoločností a zrušenie zákona o revitalizácii.

   Vláda prerokovala Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
   Predmetom úpravy predloženého návrhu zákona je znovuzavedenie trestnosti pre konanie spojené s aktívnym podplácaním, pričom ide o návrat k právnemu stavu platnému v našom právnom poriadku do 31. mája 1995, kedy nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 102/1995 Z.z., ktorým boli vypustené z Trestného zákona ustanovenia o aktívnom podplácaní. Vypustením týchto ustanovení sa nedosiahol cieľ, ktorý sa týmto opatrením sledoval, t.j. zvýšiť počet odhalených trestných činov nepriameho úplatkárstva.
   Vláda v zásade k tomuto návrhu nemá vecné pripomienky. Odporučila návrh zaradiť až v januári 1999 spolu s novelou Trestného zákona, ktorú pripravuje Ministerstvo spravodlivosti SR a je rozšírená o skutkovú podstatu podplácania zahraničného verejného činiteľa. Je to realizácia Dohovoru o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných podnikateľských transakciách (ide o dohovor OECD).

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí so znením Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedecko- technickej spolupráci, ako zastrešujúcim záväzných dokumentom na rozvoj dôležitých aktivít v tejto oblasti. Dohoda vytvára žiadúci legislatívny rámec pre potrebný rozsah spolupráce v tejto oblasti na prierezovej úrovni.

   Vláda SR prerokovala Návrh na vymenovanie vedeckého sekretára Slovenskej akadémie vied.
   PhDr. Dušan Kováč, DrSc. bol Radou vedcov SAV zvolený za člena Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo voľbách, ktoré sa konali 18. a 19. mája 1998 a následne Predsedníctvom SAV navrhnutý za vedeckého sekretára SAV. Túto funkciu z poverenia predsedu SAV vykonáva od 4. júna 1998.
   Vláda v súlade s ustanovením § 13 ods. 3 zákona SNR č. 74/1963 Zb. vymenovala PhDr. Dušana Kováča, DrSc. za vedeckého sekretára SAV.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie rozsah účasti výskumných pracovísk Slovenskej republiky na vedeckom programe Európskej organizácie pre fyziku častíc (CERN) na roky 1999 až 2008. Schválením účelového financovania účasti slovenských pracovísk na projektoch CERN budú môcť slovenskí vedci efektívne využívať unikátne vedecké a technické zariadenia poskytované len členským krajinám CERN.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informačnú správu o priebehu zabezpečenia Svetovej zimnej univerziády 1999 Poprad - Tatry s tým, že predkladateľovi odporučila v dopracovanom materiáli zohľadniť pripomienky členov vlády vznesené na rokovaní.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zmenou uznesenia vlády č. 648/1998 k návrhu na podpísanie Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.
   Podpísaním dohovoru sa Slovenská republika stane jeho signatárskym štátom. Dohovor zabezpečuje prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí, stanovuje podmienky účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch týkajúcich sa životného prostredia a podmienky prístupu verejnosti k spravodlivosti vo veciach týkajúcich sa životného prostredia.

   Vláda súhlasí s Návrhom na úpravu záväzných limitov, záväzných úloh a záväzných ukazovateľov schválených zákonom č. 375/1997 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1998 rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva. Predmetnou úpravou sa doriešia požadované zmeny zo strany vysokých škôl, ako aj vlastného úradu Ministerstva školstva SR a zabezpečia sa nevyhnutné finančné prostriedky na neprerušenú prevádzku vysokých škôl.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach.
   Zmluva je ďalším krokom pri vytváraní komplexného zmluvného systému so susednými štátmi pri riešení otázok personálneho, materiálneho a organizačného zabezpečenia záchranných a likvidačných prác za účasti síl a prostriedkov civilnej ochrany oboch susedných krajín v prípade vzniku mimoriadnej udalosti veľkého rozsahu na prekonanie následkov, ktoré nie je v silách zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc.

   Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na summite predsedov vlád štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. a 21. novembra 1998 v Záhrebe vláda po prerokovaní schválila.
   Dôležitou súčasťou summitu budú, predovšetkým z pohľadu Slovenskej republiky, bilaterálne rokovania predsedu vlády, ako aj ministra zahraničných vecí, s partnermi z členských štátov Stredoeurópskej iniciatívy, a to najmä preto, že pôjde o jednu z prvývch príležitostí na prezentovanie zahraničnopolitických a zahraničnoekonomických priorít novej slovenskej vlády na medzinárodnej scéne.

   Vláda prerokovala Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a súhlasila s jeho predložením do Národnej rady SR. Súčasne požiadala o skrátené legislatívne konanie pri jeho prerokúvaní.
   Novelou zákona o rozpočtových pravidlách sa detailnejšie upravuje postup, ak štát hospodári v podmienkach rozpočtového provizória.

   Vláda SR na dnešnom rokovaní posúdila Stav a vývoj medzipodnikovej platobnej neschopnosti v rezorte pôdohospodárstva s návrhom opatrení na zníženie a upevnenie finančnej disciplíny. Uvedený materiál zobrala na vedomie a na zlepšenie situácie odporučila prijať viaceré opatrenia. Ide napr. o legislatívne posilnenie pozície veriteľa, sprísnenie platobnej disciplíny vytvorením inštitucionálnych predpokladov na účinné vymáhanie pohľadávok, či stanovenie cien pitnej, odkanalizovanej a povrchovej vody na základe ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

   Materiál týkajúci sa Návrhu na odvolanie splnomocnencov vlády Slovenskej republiky pre hospodársku spoluprácu s Ruskou federáciou vláda odložila na ďalšie rokovanie o týždeň.

   Na základe článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o štatútoch Rady colnej únie a jej Stáleho sekretariátu, v súlade s článkom 2 štatútu Rady colnej únie, ktorý stanovuje, že "členmi rady za Slovenskú republiku sú: minister hospodárstva, minister zahraničných vecí, minister financií a minister pôdohospodárstva", vláda SR odvolala Milana Cagalu, Zdenku Kramplovú, Miroslava Maxona a Petra Baca z funkcií členov Rady colnej únie. Za nových členov Rady colnej únie vláda SR vymenovala ministra hospodárstva, ministra zahraničných vecí, ministra financií a ministra pôdohospodárstva.
   Menovanie členov RCÚ za vládu SR je v súlade s vyššie uvedenou dohodou a z dôvodu zefektívnenia a zjednodušenia administratívnych prác rezortu MH SR, Úradu vlády SR a vlády SR sa uskutočnilo podľa príslušných funkcií a nie menovite. (Doposiaľ bolo potrebné pri každej personálnej zmene na uvedených ministerských postoch predkladať na rokovanie vlády SR samostatný materiál).

   Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Informáciu o právnej úprave systemizácie ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.
   Ministerke financií uložila posúdiť účelnosť a potrebnosť Pravidiel na stanovenie systemizácie aparátov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR schválených uznesením vlády SR č. 121 z 18. februára 1997 a navrhnúť vláde potrebné opatrenia.

   Správu o priebehu ďalšieho kola konzultácií medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou k ochrannému opatreniu na dovoz pšenice vláda po prerokovaní vzala na vedomie. V prijatom uznesení uložila ministrovi hospodárstva zabezpečiť vykonávanie dohodnutých záverov s maďarskou stranou prostredníctvom vyhlášky MH SR o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb.

   Vláda prerokovala návrh a schválila kritériá výberu kandidátov na funkcie prednostov krajských a okresných úradov a zásad postupu navrhovania kandidátov na funkcie prednostov krajských a okresných úradov.
   V kritériách sa predpokladá, že už pri výbere kandidátov na funkcie prednostov krajských a okresných úradov sa zohľadnia základné a podporné kritériá, týkajúce sa vzdelania a dĺžky odbornej praxe v oblasti verejnej správy.

   Vláda prerokovala Návrh na zrušenie poverenia riadením krajských úradov a na vymenovanie prednostov týchto úradov.
   Dňom 18. novembra 1998 zrušila poverenie riadením Krajského úradu v Bratislave Ing. Ester Bystrickej, v Trnave Ing. Eve Púčekovej, v Trenčíne Ing. Vladimírovi Bánovskému, v Žiline Ing.‚Eve Letkovej, v Banskej Bystrici Ing. Jánovi Kapustovi, v Prešove Ing. Ladislavovi Hrabčákovi a v Košiciach Ing.‚Vladimírovi Krivjaníkovi.
   S účinnosťou od 19. novembra 1998 boli vládou SR vymenovaní do funkcií prednostov krajských úradov:

  v Bratislave Ing. Branislav Longauer
  v Trnave Ing. Martin Pado
  v Trenčíne Dominik Gahér
  v Žiline Mgr. Anton Straka
  v Banskej Bystrici Ing. Pavol Sečkár, CSc.
  v Prešove Ing. Jozef Polačko
  v Košiciach Ing. Štefan Vranovský
   Materiál neobsahuje návrh na zrušenie poverenia riadením Krajského úradu v Nitre a na vymenovanie prednostu tohto úradu z dôvodu, že nebol predložený návrh kandidátov.

   Vláda prerokovala Návrh na odvolanie predsedu a poverenie riadením Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.
   Vláda odvolala Ing. Jozefa Holica z funkcie predsedu Protimonopolného úradu SR a riadením tejto inštitúcie poverila PhDr. Petra Nižňanského, CSc.

   Vláda dnes prerokovala dodatočne zaradenú Informáciu o krízovej situácii v poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo IV. štvrťroku 1998 a vzala ju na vedomie.
   Konštatovala, že slovenské zdravotníctvo sa nachádza v stave hlbokej finančnej aj organizačnej krízy. Jednou zo základných príčin tohto stavu je nepomer medzi objemom disponibilných zdrojov v zdravotníctve a rozsahom poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorá je daná súčasnou legislatívou. Za alarmujúce treba považovať zníženie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a ohrozenie jej dostupnosti.
   V záujme zabrániť zhoršovaniu tohto neuspokojivého vývoja je nevyhnutné v praxi zabezpečiť regulačné a motivačné opatrenia na efektívnejšie využívanie zdrojov.

   V súvislosti s predchádzajúcim materiálom vláda zobrala na vedomie Správu o aktuálnej situácii v Nemocnici s poliklinikou F.D. Roosewelta v Banskej Bystrici.

   Vláda prerokovala Návrh finančnej a humanitárnej pomoci na zmiernenie následkov škôd vzniknutých povodňami v západnej oblasti Ukrajiny. Možnosti pomoci zo strany Ministerstva výstavby a verejných prác SR spočívajú v uvoľnení čiastky z likvidačného zostatku, ktorý spravuje ministerstvo.

   Vláda SR dnes večer prerušila rokovanie o Programovom vyhlásení. V rokovaní bude pokračovať zajtra (t.j. 19. novembra 1998 o 09.30 h).

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 18. novembra 1998
   TIO Úradu vlády SR