Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 25. novembra 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 7. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu. Na zasadnutí sú prítomní všetci členovia vlády SR.

   Vláda prerokovala a vrátila na dopracovanie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona.

   Návrh na odvolanie splnomocnencov vlády Slovenskej republiky pre hospodársku spoluprácu s Ruskou federáciou vláda po prerokovaní schválila. Negatívnou črtou činnosti splnomocnencov vlády bolo paralelné iniciovanie spolupráce s regiónmi, oblasťami a republikami Ruskej federácie len na úrovni krajov Slovenskej republiky. Pritom rezort hospodárstva zabezpečuje celoplošné zapojenie slovenských hospodárskych subjektov do obchodno-hospodárskych aktivít cez vytvorený systém pravidelných rokovaní v zmiešaných komisiách na úrovni Ministerstva hospodárstva SR a vedenia administrácie príslušného regiónu, oblasti a republiky Ruskej federácie, za bezprostrednej účasti hospodárskych subjektov z oboch strán na týchto rokovaniach. Doterajší systém činnosti splnomocnencov bol neefektívny a náročný na finančné náklady. Rozpracované aktivity splnomocnencov bude v ďalšom období zabezpečovať priamo Ministerstvo hospodárstva SR.

   Vláda prerokovala a schválila návrh ministra spravodlivosti na voľbu Mgr. Magdalény Šmidtovej do funkcie sudkyne na štvorročné volebné obdobie. Predsedu vlády poverila predložiť návrh Národnej rade Slovenskej republiky.

* * *

Dodatočne zaradené materiály na dnešné rokovanie vlády:

   Návrh rozpočtového provizória v 1. štvrťroku 1999
   Predkladá: ministerka financií

   Návrh na zrušenie poverenia riadením Krajského úradu v Nitre a okresných úradov a na vymenovanie prednostov týchto úradov
   Predkladá: minister vnútra

   Návrh opatrení na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti do konca roku 1998
   Predkladá: minister zdravotníctva

   Návrh na personálne zmeny v orgánoch EXIMBANKY
   Predkladá: ministerka financií

   Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu v Poľskej republike 12. novembra 1998
   Predkladá: minister zahraničných vecí

* * *

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s úhradou poplatkov Slovenskej republiky do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) za rok 1998 a ďalšie roky, pokiaľ má Slovenská republika štatút pozorovateľa. Návrh špecifikuje zoznam výborov a pomocných orgánov, v ktorých má Slovenská republika štatút pozorovateľa a vychádza z predpokladu skorého prijatia Slovenskej republiky za riadeneho člena OECD. Priaznivé podmienky pre naplnenie tohto cieľa vytvárajú úspešná transformácia ekonomiky a dobré makroekonomické výsledky hospodárstva SR. Záujem vlády sa sústreďuje na pokročenie v štrukturálnych premenách ekonomiky, využívajúc možnosti väčšieho otvárania sa zahraničným investíciám, kapitálovým pohybom a medzinárodným službám, čo patrí medzi základné princípy Organizácie.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na menovanie zástupcov Slovenskej republiky v Medzinárodnom menovom fonde, v skupine Svetovej banky, v Európskej banke pre obnovu a rozvoj, v Medzinárodnej banke pre hospodársku spoluprácu a v Medzinárodnej investičnej banke.
   Vláda SR   o d v o l a l a
   Ing. Sergeja Kozlíka z funkcie alternáta guvernéra v Medzinárodnom menovom fonde, z funkcie guvernéra v skupine Svetovej banky, z funkcie guvernéra v Európskej banke pre obnovu a rozvoj;
   Ing. Tatianu Šilhánkovú z funkcie členky bankovej rady Medzi- národnej banky pre hospodársku spoluprácu a z funkcie členky bankovej rady Medzinárodnej investičnej banky;
   Vláda SR   s c h v á l i l a   za zástupcu Slovenskej republiky
   alternát guvernéra v Medzinárodnom menovom fonde,
   (guvernér MMF Ing. Vladimír Masár - uzn. vlády č. 1261/1994)
   guvernér v skupine Svetovej banky,
   guvernér v Európskej banke pre obnovu a rozvoj
   Ing. Brigita Schmögnerová, CSc., ministerka financií SR

   V Medzinárodnej banke pre hospodársku spoluprácu a v Medzinárodnej investičnej banke člen bankovej rady Ing. Vladimil Podstránsky, štátny tajomník Ministerstva financií SR.

   Návrh na odvolanie a menovanie zástupcov štátu do Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne vláda po prerokovaní schválila.
   Vláda odvolala MUDr. Karola Džupu, MUDr. Jána Gajdoša, PharmDr. Dušana Mäsiara, Ing. Martina Oravca, MUDr. Danicu Šimkovičovú a MUDr. Štefana Zelníka z funkcií zástupcov štátu v Správnej rade VZP. Odvolaných zástupcov štátu nahradila týmito zástupcami: JUDr. Juraj Baránik, MUDr. Ján Bielik, CSc.,‡MUDr. Martin Demeš, Ing. Mária Husárová,‡MUDr. Ladislav Pásztor a Ing. Vojtech Puha.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Touto novelizáciou sa umožní odvolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky z dôvodov nedôsledného plnenia jeho povinností vyplývajúcich z platných zákonov.

   Správu o pokračovaní rokovaní s Maďarskou republikou o realizácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora z 25. septembra 1997 týkajúceho sa Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Splnomocnanca vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVD GJ-N Ing. Dominika Kocingera menovala za vedúceho vládnej delegácie na rokovania so zástupcami Maďarskej republiky. Ministrom dotknutých rezortov uložila zabezpečiť účasť tých odborníkov v delegácii, ktorí sa zúčastňovali na predchádzajúcich rokovaniach.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na zrušenie poverenia riadením Krajského úradu v Nitre a okresných úradov a na vymenovanie prednostov týchto úradov.
   Podľa ustanovenia C 8 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prednostu krajského úradu a okresného úradu vymenúva a odvoláva vláda SR. V súlade s citovaným zákonom je v kompetencii ministra vnútra predkladať vláde návrh na vymenovanie prednostov krajských a okresných úradov.
   Návrhy kandidátov posúdila odborná komisia ministra vnútra na výber kandidátov na funkciu prednostov krajských a okresných úradov. Vymenovaní prednostovia spĺňajú kritériá výberu na funkcie prednostov krajských a okresných úradov, ktoré vláda SR schválila 18. novembra 1998.
   Návrh neobsahuje vymenovanie prednostu Okresného úradu v Žiari nad Hronom.

   Vláda SR v popoludňajších hodinách prerokovala a schválila návrh na vymenovanie prednostu Okresného úradu v Žiari nad Hronom. Do uvedenej funkcie bol vymenovaný Ing. Peter Kliment.

   Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu v Poľskej republike 12. novembra 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Konštatovala, že návšteva dala jednoznačný signál o vnímaní Poľska ako strategického partnera v integračnom úsilí Slovenskej republiky a uložila príslušným ministrom zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z návštevy.

   Vláda prerokovala návrh na vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Do uvednej funkcie bol vymenovaný JUDr. Vladimír Gecelovský.

   Vláda SR o 14.00 h prerušila svoje rokovanie z dôvodu účasti členov vlády na rozprave o Programovom vyhlásení vlády SR v Národnej rade Slovenskej republiky.
   Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR sa uskutoční v Kinosále parlamentu o 16.00 hodine.

   Vláda podrobne prerokovala a vrátila na dopracovanie o týždeň Návrh rozpočtového provizória v 1. štvrťroku 1999.

   Návrh opatrení na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti do konca roku 1998
   Vláda prerokovala a schválila Návrh na personálne zmeny v orgánoch EXIMBANKY. V tejto súvislosti s účinnosťou od 25.11.1998
   vláda   o d v o l a l a
   z funkcie guvernéra Ing. Vladimíra Kozubíka
   z funkcie viceguvernérky Ing. Zuzanu Trandžíkovú
   z funkcie členov Rady banky:
         Ing. Máriu Kováčovú
         Ing. Jozefa Magalu
         Ing. Petra Nagya
         Ing. Jána Pastúcha
         Ing. Denisu Petríkovú
   z funkcie predsedu Dozornej rady Ing. Milana Orešanského
   z funkcie členov Dozornej rady:
         Ing. Ninu Paštrnákovú
         Ing. Štefana Pavlikána
         Ing. Marcelu Šajtlavovú
         Ing. Libušu Šustekovú

   vláda   v y m e n o v a l a
   do funkcie guvernéra Doc.RNDr.Ing. Ľubomíra Šlahora, CSc.
   do funkcie viceguvernérov:
         Ing. Milana Milka
         Ing. Martina Petríčka
         Ing. Michala Borguľu
   za členov Rady Eximbanky:
         Ing. Zsolta Nyitraia
         Ing. Igora Trebatického
   za predsedu Dozornej rady: Doc.Ing. Juraja Sipku, CSc.
   za členov Dozornej rady:
         Ing. Milana Orešanského
         JUDr. Jaroslavu Zányiovú
         Ing. Jána Ježa
         Ing. Vojtecha Mozgaya

   Vláda uznesením č. 775 z 11.11.1998 schválila "Návrh postupu viazania výdavkov rozpočtových kapitol v roku 1998". V bode C.2 uvedeného uznesenia súhlasila s použitím 3553,3 mil. Sk viazaných výdavkov štátneho rozpočtu na presun do rozpočtovej kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy na výdavky súvisiace najmä s výplatou splatných dávok sociálnej pomoci, návratnou finančnou výpomocou zdravotným poisťovniam, dotáciou k cene tepelnej energie dodávanej domácnostiam, výdavkami súvisiacimi s voľbami do orgánov samospráv obcí a krytím škôd spôsobených povodňami. Krajne nepriaznivé poveternostné podmienky (300-500 % zrážok nad dlhodobým priemerom) zapríčinili zvýšenie výdavkov na dodatočné náklady pre založenie úrody 1999, ako aj na zber poľnohospodárskych plodín, ktoré MP SR musí nevyhnutne realizovať.
   Z uvedeného dôvodu dnes vláda odsúhlasila zmenu tohto uznesenia v tom zmysle, že sa k bodu C.2 dopĺňa: ... "a na zvýšené náklady na založenie úrody 1999 z titulu nepriaznivého počasia".

   Vláda prerokovala a schválila Návrh opatrení na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti do konca roku 1998.
   Vláda SR vychádzajúc z analýzy súčasného stavu v zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti o občanov Slovenskej republiky a prihliadajúc na reálne možnosti finančných zdrojov rezortu a zdravotných poisťovní, považuje súčasný stav v zdravotníctve za krízový s nadrezortným dosahom a súhlasí s dočasnými sprísnenými regulačnými opatreniami pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 25. novembra 1998
   TIO Úradu vlády SR