Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 2. decembra 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 8. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu. Ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana, ktorý je na ZPC v Nórsku, zastupuje na zasadnutí jeho štátny tajomník J. Chlebo.

   Z dnešného rokovania vlády predkladateľ stiahol Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z osobitného účtu Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR.

   Vláda v úvode rokovania schválila dodatočne zaradený materiál ministra hospodárstva Návrh na vymenovanie do funkcie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. V tejto súvislosti vláda zrušila poverenie riadením uvedenej inštitúcie Ing. Františkovi Golianovi.
   Vláda SR vymenovala Ing. Jána Odzgana (Odzgan) za predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR v súlade s § 26 ods. 2 zákona NR SR č. 2/1993, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Doplnkového protokolu č. 7 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.
   Na základe záverov rokovania a rozhodnutia Európskej rady na tzv. "Essenskom Summite" v roku 1994, ktorý sa zaoberal problematikou zjednotenia pravidiel o pôvode tovaru a ich rozšírením na krajiny strednej a východnej Európy, t.j. zavedením diagonálnej kumulácie, začal sa celý rad rokovaní medzi členskými krajinami Európskej únie, medzi asociovanými krajinami a EÚ, ako aj s krajinami Európskeho združenia voľného obchodu. Výsledkom rokovaní bolo dosiahnutie dohody 29 členských a asociovaných krajín EÚ, ako aj krajín EZVO o zavedení diagonálnej kumulácie od 1. januára 1997, čo bolo v prípade Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode zahrnuté v Doplnkovom protokole č. 4 k CEFTA. Od júla 1998 bola otázka určovania pravidiel o pôvode tovaru predmetom rokovaní s cieľom zosúladiť nové pravidlá v tzv. pan-európskej kumulácii. Rokovania sa ukončili 20. októbra 1998 v Bruseli.
   Zavedením nových pravidiel o pôvode tovaru ide najmä o zosúladenie a zjednodušenie pravidiel s ohľadom na ich jednotné uplatňovanie hospodárskymi pracovníkmi a colnými správami príslušných krajín.
   Doplnkový protokol č. 7 k CEFTA sa bude po podpísaní predbežne vykonávať od 1. januára 1999.

   Vláda SR prerokovala návrh a súhlasí so zmenou Protokolou číslo 4 k Európskej dohode zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane.
   Dňom 1. januára 1997 nadobudlo účinnosť rozhodnutie Asociačnej rady č. 2/97 medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane druhej, ktorým sa menil Protokol č. 4 Európskej dohody zakladajúcej pridruženie. Od uvedeného dátumu sa zaviedol rozšírený systém kumulácie umožňujúci použiť materiály pochádzajúce z krajín EÚ, EZVO, CEFTA, Bulharska a troch pobaltských krajín. Na zabránenia obchádzania cla z dôvodu kumulácie pôvodu sa zaviedol zákaz vrátenia cla, pričom asociovaným krajinám bola do 31.12.1998 povolená čiastočná výnimka z tohto zákazu. Zaviedli sa tiež niektoré výrazné zmeny protokolu, kde sú uvedené požiadavky na spracovanie použitých nepôvodných materiálov.
   Vzhľadom na to, že pri praktickom uplatňovaní ustanovení o kumulácii sa zistila určitá rozdielnosť pri ich praktickej aplikácii jednotlivými zmluvnými krajinami, vyplývajúca z ich rozdielneho výkladu, navrhujú sa zmeny, v rámci ktorých sa môže uplatniť diagonálna kumulácia, pokrok v spracovateľských postupoch, vznik nových výrobkov a úsilie, aby nové pravidlá pôvodu boli jednoznačné, ľahko vykonávateľné a aby odrážali pôvodné zámery v oblasti kumulácie.
   Navrhovaná zmluvná úprava je v súlade so všeobecne záväznými zásadami medzinárodného práva a so záväzkami z iných platných dohôd.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o príprave Návrhu Koncepcie znižovania emisií skleníkových plynov v rezorte výstavby a verejných prác SR do roku 2005.
   Materiál analyzuje zdroje emisií oxidu uhličitého ako rozhodujúceho skleníkového plynu. Návrh koncepcie ukazuje možnosti zníženia emisií skleníkových plynov v podmienkach rezortu výstavby a verejných prác o 20 % do roku 2005 oproti roku 1998.

   Vláda SR o 10.00 h prerušila svoje rokovanie z dôvodu účasti členov vlády na zasadnutí Národnej rady SR. 8. schôdza vlády bude pokračovať o 12.30 h.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s riešením bodu B.5. uznesenia vlády č. 466/1997 a so zmenou a doplnením niektorých zákonov upravujúcich hospodárenie na úseku vodární a kanalizácií, plynárenstva a elektriny. Konštatovala, že rozvoj zariadení technickej infraštruktúry v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou sídiel je podmienený vytvorením ekonomických podmienok správcom týchto zariadení.
   Zodpovedným ministrom vláda uložila pripraviť návrh na doplnenie zákona o energetike a do pripravovaného zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách zahrnúť úpravu v tom zmysle, aby vlastníci alebo nimi poverení správcovia zariadení verejnej technickej infraštruktúry mali určenú povinnosť zabezpečovať rozvoj týchto zariadení v rámci ich kapacitných možností a po nadobudnutí účinnosti úprav v cenovej regulácii, umožňujúcich do ekonomicky oprávnených nákladov zahrnúť aj náklady na rozvoj sietí.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh rozpočtového provizória v 1. štvrťroku 1999.
   Z dôvodu, že do 31. decembra 1998 nebude Národnej rade SR predložený návrh štátneho rozpočtu na rok 1999, rozpočtové hospodárenie sa bude od 1.1.1999 riadiť rozpočtovým provizóriom.
   Postup hospodárenia počas rozpočtového provizória vychádza z vládneho návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách, ktorou sa čiastočne upravuje, resp. spresňuje postup v prípade, ak vláda nepredloží na rokovanie NR SR návrh štátneho rozpočtu. Vláda vychádza z predpokladu, že rozpočtové provizórium bude trvať do 31. marca 1999.
   V podmienkach rozpočtového provizória sa v zmysle novelizovaného zákona o rozpočtových pravidlách môžu v 1. štvrťroku 1999 čerpať výdavky v objeme maximálne 46 mld Sk. Uvedený objem je pri alokácii výdavkov do jednotlivých kapitol hraničný. O štruktúre ich rozdelenia medzi rozpočtové kapitoly rozhoduje vláda. Pri rozhodovaní o výške výdavkov štátneho rozpočtu v období rozpočtového provizória vláda zohľadňuje aj predpokladaný objem príjmov štátneho rozpočtu a z toho vyplývajúci schodok štátneho rozpočtu.

   Vláda SR dnes prerokovala a schválila dodatočne zaradený Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, čím navrhuje posunúť účinnosť ustanovení zákona o sociálnej pomoci upravujúce sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu prekonania a zmiernenia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a poskytovanie sociálnej pomoci neštátnymi subjektami až od 1. júla 1999. Posun je vyvolaný o.i. aj nedostatočnými personálnymi podmienkami pre aplikáciu ustanovení, ktoré sa týkajú zdravotne postihnutých občanov.
   Návrh novely zákona o sociálnej pomoci dopĺňa splnomocňovacie ustanovenie, na základe ktorého sa vo vyhláške upraví spôsob určenia, výška a spôsob platenia úhrady v domove - penzióne pre dôchodcov.
   Zároveň sa predlžuje obdobie, počas ktorého bude možné poskytovať účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov až do 31. decembra 2000 a ich výška bude taká, ako do účinnosti zákona o sociálnej pomoci. Pri posudzovaní ťažkého zdravotného postihnutia sa bude do 31.12.2000 postupovať podľa doterajších predpisov.
   Príspevok na úhradu nákladov za sociálne služby sa navrhuje poskytovať právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú poskytovať sociálne služby do 30. júna 1999 podľa doterajších predpisov. Do tohto termínu musia v prípade záujmu o ďalšie poskytovanie sociálnych služieb podať písomnú žiadosť o registráciu.
   Vláda zároveň schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu uvedeného zákona, aby nedošlo k porušeniu ústavných práv občanov SR.

   Vláda SR nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z. (tlač č. 50).
   Predložený návrh ústavného zákona rieši iba spôsob voľby prezidenta občanmi Slovenskej republiky a v tejto súvislosti upravuje iba niektoré ďalšie ústavné články, ktorých zmenu si vynútila navrhovaná zmena voľby prezidenta. Návrh pritom nerieši komplexne celú problematiku súvisiacu s voľbou, právomocami a odvolaním prezidenta, ako ani prípady, ak prezident nemôže vykonávať svoju funkciu.

   Vláda SR prerokovala a súhlasí s návrhom ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z. (tlač č. 58).
   Navrhovaný ústavný zákon upravuje voľbu prezidenta SR priamo občanmi a v tejto súvislosti odstraňuje aj niektoré nejasnosti ústavnej úpravy vzťahov medzi Národnou radou SR, prezidentom a vládou SR. Navrhovaná priama voľba hlavy štátu si vyžaduje aj úpravu niektorých ďalších ústavných článkov, bez realizácie ktorých by nebolo možné dosiahnuť sledovaný cieľ, a to stabilizáciu ústavných pomerov. Uvedený návrh ústavného zákona upravuje túto problematiku na rozdiel od predchádzajúceho komplexne.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s úpravou záväzných limitov a záväzných úloh štátneho rozpočtu na rok 1998 v rozpočtovej kapitole Ministerstva spravodlivosti SR - civilný úsek. V tejto súvislosti uložila ministerke financií uvoľniť z viazaných výdavkov štátneho rozpočtu presunutých do kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy finančné prostriedky v sume 30 mil. Sk na vykonanie rozpočtového opatrenia pre kapitolu Ministerstva spravodlivosti SR - civilnú časť s účelovým určením na zabezpečenie plnenia základných funkcií súdnictva Slovenskej republiky.

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vláda po prerokovaní s pripomienkami schválila.
   Novelou cestného zákona sa sledujú ciele na získanie finančných prostriedkov potrebných na správu a údržbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a na zníženie nadmerného opotrebovania a poškodzovania vozoviek preťaženými vozidlami. Získanie finančných prostriedkov by sa malo dosiahnuť zvýšením cien nálepiek o 100 %, ktorými sa platí úhrada za užívanie diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a tiež rozšírením a zintenzívnením kontrol prípustných hmotností a rozmerov vozidiel aj mimo hraničných priechodov, a to vo vnútrozemí Slovenskej republiky.
   Vláda zároveň schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

   Vláda prerokovala a schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
   Vzhľadom na významné ústavné postavenie generálneho prokurátora a nutnosť dôsledného odhaľovania a postihu nezákonnosti je potrebné odstrániť medzeru v platnej právnej úprave, a to tým, že sa umožní Národnej rade SR podať prezidentovi SR návrh na odvolanie generálneho prokurátora pre nedôsledné plnenie jeho zákonom ustanovených povinností.

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred zničisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona SNR č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov a návrh na skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu zákona vláda po prerokovaní schválila.
   Nová právna úprava bude po 31. decembri 1998 riešiť prevádzku tých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých sa nevykonajú opatrenia potrebné na dosiahnutie ustanovených emisných limitov.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Týmto zákonom sa ustanovuje poplatková povinnosť zákonom vymedzeným subjektom, upravuje sa pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, upravuje postup a spôsob výpočtu poplatkov a ustanovujú ďalšie povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia.
   Vláda zároveň schválila návrh na skrátené legislatívne konanie k uvedenému návrhu zákona.

   Vláda po prerokovaní vyjadrila súhlas s dodatočne zaradeným Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
   Účelom návrhu zákona je vydávanie dvojjazyčných vysvedčení a vedenie pedagogickej dokumentácie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušných národnostných menšín.
   Návrh zákona umožňuje prijímanie nadaných a talentovaných žiakov z ôsmeho ročníka základnej školy do prvého ročníka strednej školy, kde sa zabezpečuje výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku. Na ostatné stredné školy môžu byť prijatí len žiaci, ktorí skončia deviaty ročník základnej školy.
   Vláda zároveň schválila návrh na skrátené legislatívne konanie k návrhu školského zákona.

   Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 189/1993 Z.z. o Fonde detí a mládeže a návrh na jeho skrátené legislatívne konanie vláda po prerokovaní schválila.
   Cieľom novej právnej úpravy je predchádzať nežiaducemu stavu v zložení orgánov Fondu detí a mládeže.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, ktorý spresňuje štruktúru príjmov Národného úradu práce celkom, štruktúru základného fondu a predpokladá zvýšenie tvorby správneho fondu z 8 % na 17 % z príjmov základného fondu bežného roka. Návrh umožní zabezpečenie financovania politiky trhu práce bez využitia prostriedkov rezervného fondu alebo prípadnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.
   Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov vláda po prerokovaní schválila.

   Vláda nesúhlasí s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z.z.
   Navrhované zvýšenie minimálnej mzdy by nevyhnutne vyvolalo problémy v jednotlivých poistných systémoch. V prípade zvýšenia vymeriavacieho základu na platenie poistného štátom, dopad na štátny rozpočet by predstavoval pri nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení a zdravotnom poistení v mesačnom vyjadrení sumu 462,4 mil. Sk. Podobne dopad na rozpočet Národného úradu práce by z toho istého dôvodu predstavoval v mesačnom vyjadrení sumu 64,6 mil. Sk a z dôvodu zvýšenia minimálneho vymeriavacieho základu na určenie podpory v nezamestnanosti vo výške 18,8 mil. Sk mesačne.
   Zákonnú úpravu zvýšenia minimálnej mzdy treba riešiť v nadväznosti na riešenie väzieb inštitútov poistných systémov na minimálnu mzdu. Vláda počíta s prípravou návrhu novely zákona o minimálnej mzde, a to v priebehu prvého polroku 1999 v nadväznosti na prijatie zákona o štátnom rozpočte na rok 1999.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ruší nariadenie vlády SR č. 3/1998 Z.z., ktorým sa v usmerňovaní miezd v roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie. Nariadenie nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.

   Vláda na dnešnom rokovaní zriadila Hospodársku radu vlády SR ako svoj koordinačný, iniciatívny a poradný orgán na prípravu a realizáciu hospodárskej politiky vlády SR.
   Hospodárska rada vlády SR bola prvýkrát zriadená uznesením vlády SR č. 324 v roku 1990. V priebehu rokov 1990-1994 sa úspešne podieľala na formovaní hospodárskej politiky vlády. V roku 1995 bola Hospodárska rada uznesením vlády č. 10 zrušená. Súčasne bolo prijaté uznesenie o zriadení Transformačnej rady vlády SR, ktorá v skutočnosti nebola etablovaná. Pretože v minulosti Hospodárska rada preukázala oprávnenosť svojej existencie, vláda schválila jej opätovné zriadenie.
   Vláda   v y m e n o v a l a
   Ivana Mikloša, podpredsedu vlády SR pre ekonomiku do funkcie predsedu Hospodárskej rady vlády SR,
   Brigitu Schmögnerovú, ministerku financií do funkcie podpredsedníčky Hospodárskej rady vlády SR,
   Ľudovíta Černáka, ministra hospodárstva do funkcie podpredsedu Hospodárskej rady vlády SR

   Návrh na odvolanie a menovanie stálych zástupcov vlády v Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky vláda po prerokovaní schválila.
   Vláda odvolala Jozefa Kalmana z funkcie predsedu Ekonomicko-sociálnej rady a zástupcov vlády v tejto rade. Zrušila tiež uznesenie č. 25 z 20. januára 1998, ktorým bola táto rada zriadená.
   Členom vlády uložila dodržiavať Štatút a Rokovací poriadok RHSD SR a rešpektovať požiadavky jej predsedu v súlade s obsahom, organizačnou prípravou a priebehom rokovania RHSD SR.
   Za predsedu rady vymenovala Ivana Mikloša, za generálneho sekretára Petra Magvašiho. Za stálych zástupcov vlády v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR vláda vymenovala Brigitu Schmögnerovú, Ľudovíta Černáka, Gabriela Palacku, Pavla Koncoša a Istvána Harnu.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na zmenu členov slovenskej časti medzivládnej Komisie pre vysporiadanie delenia majetku po bývalej ČSFR.
   Vláda odvolala Sergeja Kozlíka z funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej Komisie pre vysporiadanie delenia majetku po bývalej ČSFR. Do uvedenej funkcie vymenovala Ivana Mikloša, podpredsedu vlády pre ekonomiku.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s účasťou a postupom zástupcu Slovenskej republiky na nadchádzajúcom 16. rokovaní Výkonného orgánu Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, ako aj so smernicou pre jeho postup na uvedenom rokovaní. Za Slovenskú republika sa na rokovaní zúčastní Ing. Ivan Mojík, riaditeľ odboru ochrany ovzdušia MŽP SR.

   Vláda vzala na vedomie Správu o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona Národnej rady Slovenskej repubiky č. 180/1995 Z.z. a schválila Harmonogram katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 1999.
   Usporiadanie vlastníctva k pozemkom sa vykoná podľa zákona Národnej rady SR č. 180/1995 Z.z. formou zostavenia registra obnovenej evidencie pozemkov, ktorý po schválení okresným úradom, odborom pozemkovým, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva alebo katastrálnym odborom bude verejnou listinou, na základe ktorej okresný úrad zapíše údaje o vlastníctve pozemkov do katastra nehnuteľností. Týmto sa dosiahne, aby právny vzťah k pozemkom po schválených katastrálnych územiach bol evidovaný v katastri na listoch vlastníctva. Vytvárajú sa tým reálne predpoklady pre vznik trhu s pôdou a zavedenie poriadku do pozemkového vlastníctva a zjednoduší a urýchli sa poskytovanie informácií o vlastníckych právach k pozemkom.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s účasťou Slovenskej republiky ako kooperujúceho štátu na programe EUMETSAT, čo umožní využívať poskytované údaje pri príprave krátkodobých predpovedí počasia, výskytu a priebehu živelných pohrôm, ako sú prívalové povodne, veterné smršte a podobne, ale aj na účely riadenia leteckej dopravy.
   Program EUMETSAT zabezpečuje prevádzku európskeho systému meteorologických družíc a poskytuje operatívne družicové údaje a služby nepostrádateľné pri príprave predpovedí počasia, plošnom monitoringu klímy a prvkov životného prostredia.

   Návrh na odvolanie a vymenovanie do funkcie národného koordinátora programu PHARE vláda po prerokovaní schválila.
   Z funkcie národného koordinátora programu PHARE odvolala Jozefa Kalmana a do uvedenej funkcie vymenovala podpredsedu vlády pre európsku integráciu Pavla Hamžíka.

   Vláda prerokovala a schválila Návrh na zmenu členov Rady vlády SR pre verejnú správu.
   V tejto súvislosti vláda odvolala Gustáva Krajčiho z funkcie predsedu Rady vlády SR pre verejnú správu a do tejto funkcie vymenovala Ladislava Pittnera, ministra vnútra SR.

   Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu a podpredsedov Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti vláda po prerokovaní schválila.
   Vláda odvolala Gustáva Krajčiho z funkcie predsedu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti, Jozefa Liščáka z funkcie prvého podpredsedu a Ladislava Polku z funkcie druhého podpredsedu tejto rady.

   Vláda vymenovala Ladislava Pittnera, ministra vnútra SR do funkcie predsedu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti, Jána Čarnogurského, ministra spravodlivosti do funkcie prvého podpredsedu a Ivana Budiaka, štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR do funkcie druhého podpredsedu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

   Správu z rokovaní delegácie Slovenskej repubiky vedenej predsedom vlády Mikulášom Dzurindom s predstaviteľmi inštitúcií EÚ a NATO v Bruseli a s predstaviteľmi Rakúskej repubilky vo Viendi vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Návšteva vládnej delegácie v Bruseli a Viedni znamená začiatok obratu vo vzťahoch Slovenskej republiky s EÚ a NATO a je zvýraznením odhodlania Slovenska vstúpiť do týchto zoskupení vyspelých demokratických štátov. Počas rozhovorov s predstaviteľmi Európskej únie a Severoatlantickej organizácie sa potvrdilo, že počítajú so SR ako budúcim členom.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Správu o súčasnom stave kandidatúry Slovenskej republiky na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na obdobie rokov 2000-2001 a rozhodla pokračovať v aktivitách na získanie nestáleho členstva Slovenskej republiky v Bezpečnostnej rade OSN na uvedené obdobie.

   Vláda prerokovala návrh a v súlade s čl. 2 ods. 1 Štatútu splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, odvolala PaedDr. Branislava Baláža z funkcie splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s úpravou záväzných limitov a záväzných úloh štátneho rozpočtu na rok 1998 v rámci rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pre rozpočtovú organizáciu Železničná polícia.

   Návrh systému tarifného regulačného mechanizmu poštových služieb s účinnosťou od 1. januára 2000 vláda po prerokovaní vrátila na dopracovanie.

   Vláda prerokovala a vrátila na prepracovanie Ideový zámer projektu Informačného systému o petíciách a sťažnostiach.

   Návrh na úpravu záväzných limitov, záväzných ukazovateľov schválených zákonom č. 375/1997 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1998 rozpočtovej kaptioly Ministerstva školstva SR vláda po prerokovaní schválila.
   Predmetnou úpravou sa doriešia požadované zmeny zo strany najmä vysokých škôl a organizácií v pôsobnosti Ministerstva školstva SR, ako aj vlastného úradu a zabezpečia sa nevyhnutné finančné prostriedky pre ich neprerušenú prevádzku.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s podmienkami vstupu Slovenskej republiky do Fondu sociálneho rozvoja Rady Európy.

   Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu "pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce uvedeného v čl. 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa menia ustanovenia článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o pravidlách o pôvode tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993.
   Zmeny obsiahnuté v dohode vyjadrujú aktuálne potreby v oblasti pravidiel pôvodu a sú základným predpokladom na to, aby Slovenská republika mohla byť plnohodnotnou zmluvnou krajinou v rámci zóny krajín, s ktorými je možná kumulácia pôvodu a aby rovnako mohla požívať výhody, ktoré z takejto kumulácie vyplývajú.

   Správu o stave a vývoji medzipodnikovej platobnej neschopnosti v rezorte Ministerstva hospodárstva SR podľa stavu k 30. júnu 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Cieľom materiálu je informovať vládu v zmysle zadania úlohy o systéme monitorovania stavu a vývoja medzipodnikovej platobnej neschopnosti a o prijímaných opatreniach v rámci rezortu voči organizáciám v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva.

   Vláda prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a záveroch ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie a oslavách 50. výročia GATT, ktorá sa konala 18. - 20. mája 1998 v Ženeve.

   Analýzu postavenia a vzťahu veriteľa a dlžníka podľa platnej právnej úpravy vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
   Z analýzy ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka vyplýva, že súčasná právna úprava práv veriteľa v našom právnom poriadku je primeraná a dostatočná. Preto nie je potrebné zásadne meniť koncepciu záväzkového práva, jednotlivých právnych inštitútov, upravujúcich vzťah veriteľa a dlžníka.

   Vláda zobrala na vedomie Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky.

   Návrh na odvolanie doterajších členov a na vymenovanie nových členov Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky vláda po prerokovaní schválila.
   Na dnešnom rokovaní vymenovala Ľubomíra Fogaša, podpredsedu vlády SR pre legislatívu za predsedu Legislatívnej rady vlády SR a Jána Mazáka, štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR za podpredsedu tejto rady. Funkciou tajomníka legislatívnej rady vláda poverila Štefana Grmana, riaditeľa sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR. Vláda schválila aj ďalších členov legislatívnej rady.

   Vláda prerokovala Návrh projektu Komisie pre rozvoj hospodárskej politiky zo strednodobého hľadiska. Gestorom projektu má byť MF SR pod dohľadom podpredsedu vlády SR pre ekonomiku. Zúčastnené ministerstvá by mali vytvoriť riadiacu skupinu na vysokej úrovni - štátni tajomníci a výkonnú skupinu zloženú z expertov.
   Hlavným cieľom daného projektu je vytvorenie integrovanej komisie za účelom:
   - vypracovania komplexnej hospodárskej politiky, ktorá by určila krátkodobé a strednodobé opatrenia a bola prijatá na najvyššej vládnej úrovni,
   - zlepšenia procesu tvorby hospodárskej politiky prostred- níctvom dosiahnutia konsenzu a vzájomnej koordinácie ministerstiev a ďalších relevantných inštitúcií,
   - vytvorenia užšieho dialógu s Európskou komisiou, ktorý by vo väčšej miere integroval tvorbu hospodárskej politiky SR v nadväznosti na proces vstupu SR do EÚ a umožnil, že výsledky dosiahnuté v rámci danej politiky by napomohli úspešnej implementácii projektov PHARE
   - zlepšenia klímy a imidžu SR v zahraničí s cieľom pritiahnuť zahraničné investície.

   Vláda zobrala na vedomie Správu o povodniach v Košickom kraji v novembri 1998 a schválila kvantifikáciu nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce a škôd spôsobených živelnou pohromou na území uvedeného kraja. Ministrom a prednostovi Krajského úradu Košice uložila zabezpečiť plnenie úloh týkajúcich sa obnovy postihnutých území.
   Celkovo bolo v Košickom kraji povodňami v novembri 1998 postihnutých 11 obcí najmä v okresoch Sobrance, Michalovce a Trebišov.
   Škody pri povodniach v tomto kraji dosiahli výšku 150 452 tis. Sk. Celkové náklady na záchranné práce boli vyčíslené na 2871 tis. Sk a náklady na zabezpečovacie práce na 19 160 tis. Sk.
   Štátny rozpočet SR sa bude podieľať na krytí nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce, ako aj na odstraňovaní škôd na majetku štátu, obcí, občanov a podnikateľských subjektov v celkovej sume 96 060 tis. Sk.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 2. decembra 1998
   TIO Úradu vlády SR