Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 9. decembra 1998

     Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
     Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 9. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu. Na zasadnutí nie sú prítomní minister zdravotníctva T. Šagát a minister spravodlivosti I. Čarnogurský, ktorých na rokovaní zastupujú štátni tajomníci p. Kováčik a p. Mazák.

* * *

Zmeny v programe:

Z dnešnej schôdze sa vypustili nasledujúce materiály:

     Návrh na zriadenie Národného fondu

     Návrh na zrušenie uznesenia vlády číslo 181 z 10. marca 1998 k štúdii o možnostiach pôsobenia cirkví na posilňovanie národnej identity Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach SR

     Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 105/1998 k návrhu štatútu a organizačnému poriadku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

     Systém akreditácie a certifikácie organizácií a pracovísk výskumu a vývoja na základe systému kvality so získaním certifikátu na poskytovanie vedeckých služieb v rámci Slovenského národného akreditačného systému

Dodatočne zaradené materiály:

     Návrh na zmeny v zložení Rady vlády Slovenskej republiky pre spoluprácu s OECD
     Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

     Postup Slovenskej republiky na rokovaniach o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe
     Predkladajú: minister obrany a
               minister zahraničných vecí

     Návrh na rozšírenie účasti Slovenskej republiky v operácii SFOR NATO na podporu mieru v Bosne a Hercegovine vyslaním ženijnej jednotky Armády Slovenskej republiky
     Predkladajú: minister obrany a
               minister zahraničných vecí

     Návrh stanoviska vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky číslo 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z.
     Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

* * *

     Vláda Slovenskej republiky prerokovala návrh a schválila svoje stanovisko k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky číslo 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z.
     Vláda SR na svojom zasadnutí 2.12.1998 konštituovala novú Legislatívnu radu vlády SR. Legislatívna rada na svojom prvom zasadnutí 8.12.1998 posúdila okrem iného aj návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR. Z tohto odborného posúdenia vyplynuli niektoré zmeny a najmä spresnenia stanoviska vlády SR z 2.12.1998 k predloženému návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie uvedeného ústavného zákona.

     Posúdenie účelnosti a potrebnosti Pravidiel na stanovenie systemizácie aparátov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR schválených uznesením vlády SR č. 121 z 18. februára 1997 a návrh opatrení vláda po prerokovaní s pri- pomienkami schválila.
     Účelom pravidiel je vytvárať predpoklady, aby úlohy kladené na ministerstvá a ostatné ústredné orgány sa zabezpečovali na požadovanej úrovni pri hospodárnom a efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
     Pravidlá stanovujú systém organizácie riadenia, ktorý môže byť maximálne päťstupňový: minister (vedúci ústredného orgánu), štátny tajomník (podpredseda ústredného orgánu, vedúci úradu ministerstva), generálny riaditeľ sekcie, riaditeľ odboru, vedúci oddelenia.

     Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vláda po prerokovaní schválila.
     Vláda SR odvolala Ing. Ľubomíra Šuteka, CSc. z funkcie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a do uvedenej funkcie vymenovala RNDr. Dušana Podhorského, DrSc.

     Vláda prerokovala návrh a do funkcie vedúceho úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky dnešným dňom vymenovala Mgr. Daniela Lipšica (Daniel Lipšic).

     Návrh na zrušenie poverenia riadením niektorých okresných úradov a na vymenovanie prednostov týchto okresných úradov, ktorý predložil minister vnútra, vláda prerokovala a schválila.
     Vláda SR dňom 10. decembra 1998 zrušila poverenie riadením okresných úradov:

Bratislava I       Ing. Judita Lilová
Prievidza        Ing. Ľudmila Richterová
Nové Mesto nad Váhom   Ing. Karla Surmanová
Banská Bystrica     Ján Pecník
Banská Štiavnica     Peter Pitek
Lučenec         Helena Ambróšová
Poltár          Alžbeta Kuviková
Veľký Krtíš       Ing. Otília Dufeková
Kežmarok         Ing. Jana Perignátová
Košice - okolie     Ing. Silvia Slimáková
 

     Vláda SR dňom 11. decembra  v y m e n o v a l a  do funkcií prednostov okresných úradov:

Bratislava I       Ing. Ivan Šulko
Prievidza        Ing. Miroslav Štorcel
Nové Mesto nad Váhom   Ing. Miloslav Malík
Banská Bystrica     Ing. Peter Lačný
Banská Štiavnica     Ing. Peter Zorvan
Lučenec         Ján Jackuliak
Poltár          Ing. Víťazoslav Zákopčan
Veľký Krtíš       JUDr. Bohuslav Beňo
Kežmarok         Ing. Ján Soliar
Košice - okolie     Ing. Ľuboš Pastor
 

     Vláda prerokovala a vzala na vedomie Súhrnnú správu o príprave a priebehu referenda, vrátane vyčíslenia nákladov na jeho prípravu a vykonanie v dňoch 25. - 26. septembra 1998.
     Konštatovala, že príprava a vykonanie referenda sa uskutočnilo v súlade so zákonom NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov. Úlohy obsiahnuté v organizačno-technickom zabezpečení referenda sa splnili v stanovených lehotách, k čomu prispela aj činnosť nielen Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu SR a ďalších ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy, ale aj orgánov samosprávy obcí a práce členov komisií všetkých stupňov.

     Vláda prerokovala a schválila Návrh na vymenovanie predsedu Komisie vlády Slovenskej republiky pre radiačné havárie. Do uvedenej funkcie vymenovala ministra životného prostredia SR László Miklósa.

     Návrh na zmeny v zložení Rady vlády Slovenskej republiky pre spoluprácu s OECD bol stiahnutý z dnešného rokovania vlády.

     Vláda prerokovala a schválila Štatút Hospodárskej rady vlády Slovenskej republiky. Vláda  v y m e n o v a l a:
     členov so zastupiteľným členstvom: minister pôdohospodárstva, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku, minister životného prostredia, minister výstavby a verejných prác, guvernér Národnej banky Slovenska, predseda Štatistického úradu, prezident Prezídia Fondu národného majetku, predseda Protimonopolného úradu SR, generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej politiky Úradu vlády SR;
     členov s nezastupiteľným členstvom: štátny tajomník MF SR, viceguvernér NBS pre menovú politiku, rektor Ekonomickej univerzity, riaditeľ Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, prezident Združenia podnikateľov Slovenska, riaditeľ Prognostic- kého ústavu SAV, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, viceprezident Konfederácie odborových zväzov SR pre výrobné zväzy, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, predseda Centra pre hospodársky rozvoj, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, prezident Slovenskej sporiteľne, výkonný riaditeľ M.E.S.A. 10.

     Návrh uznesenia vlády SR, ktorým sa ruší opatrenie uvedené v "Opatreniach na zabezpečenie plnenia záverov pracovného rokovania členov vlády SR s rektormi vysokých škôl" schválených uznesením vlády SR č. 786/1997 k správe o pracovnom rokovaní členov vlády s rektormi vysokých škôl predkladateľ dodatočne stiahol z dnešného rokovania vlády.

     Vláda prerokovala návrh a zrušila uznesenie vlády č. 529/1998 k návrhu na zefektívnenie siete zastúpenia Slovenskej republiky v zahraničí s tým, že ministrovi zahraničných vecí v spolupráci s ministrami hospodárstva a obrany uložila vypracovať návrh Koncepcie na zefektívnenie siete zastúpenia Slovenskej republiky v zahraničí vychádzajúci z dlhodobých priorít zahraničnej politiky SR.

     Správu o priebehu a výsledkoch summitu predsedov vlád štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí 20.-21. novembra 1998 v Záhrebe vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
     Záhrebský summit je možné hodnotiť ako posun smerom dopredu v oblasti spolupráce medzi členskými štátmi SEI. Zdôraznenie väčšieho záujmu o hospodársku spoluprácu by mohlo už v skorej budúcnosti urobiť zo SEI ešte atraktívnejšie fórum regionálnej spolupráce ako bolo doteraz.

     Vláda prerokovala Návrh na vyčlenenie vojakov Armády Slovenskej republiky do podriadenosti Policajného zboru na zabezpečenie verejného poriadku počas Majstrovstiev sveta 1999 v cyklokrose. Vláda Slovenskej republiky súhlasí s vyčlenením 30 vojakov Armády SR, ktorí budú v čase 30.-31. januára 1999 zabezpečovať v podriadenosti Policajného zboru verejný poriadok počas Majstrovstiev sveta 1999 v cyklokrose.

     Vláda v súlade s § 5 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Sloven- skej republiky č. 192/1995 Z.z. o zabezpečovaní záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností schválila návrh na zrušenie štátneho podniku Slovenské telekomunikácie, š.p. Bratislava bez likvidácie a vloženie jeho hmotného majetku ako celku do akciovej spoločnosti, v ktorej bude mať štát 100 % majetkovú účasť s tým, že spolu s týmto majetkom prechádzajú na novozaloženú akciovú spoločnosť práva a povinnosti zrušeného štátneho podniku, vrátane pohľadávok a záväzkov (i neznámych) a práv k nehmotným statkom.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zmenou uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 338 z 12. mája 1998 k návrhu opatrení na riešenie ochrany spotrebiteľa.
     V uvedenom uznesení sa ministrovi hospodárstva ukladá vypracovať návrh zákona o podomovom predaji v termíne do 31. októbra 1998. Návrh zákona o podomovom predaji bol v určenom termíne pripravený na rokovanie vlády. Vzhľadom na obsah a rozsah právnej úpravy, ako aj úzku súvislosť problematiky podomového predaja s problematikou zásielkového predja, ktorá v našom právnom poriadku taktiež chýba, nie je vhodné prijať právnu úpravu podomového predaja samostatne, ale spolu s právnou úpravou zásielkového predaja v jednom právnom predpise. Z uvedeného dôvodu vláda zrušila s tým, že v termíne do 31. mája 1999 sa predloží návrh zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji.

     Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky v I. polroku 1998 vláda prerokovala a vzala na vedomie s tým, že v budúcnosti sa bude táto správa predkladať spolu s návrhom opatrení.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zvýšením počtu do 100 vojakov v jednotke Armády SR vyslanej do mierovej misie UNDOF na Golanských výšinách v rámci práporu mierových síl Rakúskej republiky v roku 1999. Materiál rozhodla predložiť na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí s Programom vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády SR do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území Slovenskej republiky v rámci multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 1999. Ministrovi obrany vláda uložila zdôvodniť návrh programu v orgánoch NR SR.

     Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR M. Dzurindom v sprievode ministra zahraničných vecí E.Kukana a štátneho tajomníka MZV SR J. Figeľa na zasadnutí Európskej rady vo Viedni 12. decembra 1998 vláda po prerokovaní schválila.

     Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z.z. o štátnych vyznamenaniach Slovenskej republiky, vláda SR na dnešnom zasadnutí prerokovala návrh a súhlasí so zapožičaním štátneho vyznamenania -  R a d  Andreja Hlinku I. triedy Mons. Jánovi Hirkovi pri príležitosti jeho významného životného jubilea - 75. narodenín.
     Vláda SR navrhuje zapožičať toto štátne vyznamenanie Jánovi Hirkovi za jeho osobnú statočnosť a nezlomnosť pri presadzovaní práva človeka na slobodu náboženského vyznania a za dlhodobú a mimoriadne obetavú prácu pri budovaní modernej slovenskej spoločnosti a naprávaní škôd napáchaných komunistickým režimom na ľudskej duši.

     Správu z rokovaní štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR J. Figeľa s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí Belgicka a Ministerstva zahraničných vecí Luxemburska a zo stretnutia pracovnej skupiny na vysokej úrovni medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou v Bruseli vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
     Prvé stretnutie pracovnej skupiny na vysokej úrovni vlády SR a Európskej komisie sa uskutočnilo 20. novembra 1998 v Bruseli. Vytvorenie skupiny sa oznámilo 6. novembra 1998 po skončení rozhovorov predsedu vlády SR M. Dzurindu a komisára van den Broeka počas návštevy Európskej komisie delegáciou vlády SR. Cieľom pracovnej skupiny je zabezpečiť intenzívnu spoluprácu so Slovenskom, aby sa v čo najkratšom časovom horizonte pripravili všetky potrebné opatrenia na odstránenie hlavných prekážok v príprave na vstup.
     Slovenská delegácia prezentovala nové Programové vyhlásenie vlády SR a najmä svoje plány zamerať sa na hlavné priority Partnerstva za vstup do Európskej únie s cieľom urýchliť tento proces. Komisia vyzdvihla nutnosť pracovať na strednodobých prioritách partnerstva a vziať do úvahy stanoviská uvedené v pravidelnej hodnotiacej správe o Slovensku, prijatej 4.11.1998. Obe strany sa dohodli na pokračovaní spolupráce a na stretnutí v januári 1999 v Bratislave.

     Správu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy ministra zahraničných vecí Maďarskej republiky Jánosa Martonyiho v Slovenskej republike 24. novembra 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie. Konštatovala, že návšteva bola deklaráciou politickej vôle oboch štátov postupne obnoviť dôveru a rozvíjať vzájomnú spoluprácu. Dala tiež jednoznačný signál o vnímaní Maďarska ako dôležitého partnera v integračnom úsilí Slovenska. Vláda v prijatom uznesení uložila príslušným ministrom zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z návštevy.

     Vláda prerokovala návrh a súhlasí s Postupom Slovenskej republiky na rokovaniach o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách (ZKOZ) v Európe.
     Materiál treba považovať v pristúpení Slovenskej republiky k adaptácii ZKOZ za rámcový a predpokladá sa jeho postupná aktualizácia a spresňovanie na základe konkrétneho vývoja rokovaní o adaptácii ZKOS. Táto skutočnosť si vyžaduje flexibilitu v práci zainteresovaných orgánov ministerstva obrany a ministerstva zahraničných vecí, ktorá umožní primerane reagovať na tempo a spôsoby vývoja medzinárodných vzťahov.

     Vláda po prerokovaní súhlasí s Návrhom na rozšírenie účasti Slovenskej republiky v operácii SFOR NATO na podporu mieru v Bosne a Hercegovine vyslaním ženijnej jednotky Armády Slovenskej republiky. Návrh sa predloží na vyslovenie súhlasu Národnej rade Slovenskej republiky.

     Informáciu o priebehu a výsledkoch 86. zasadnutia Medzinárodnej konferencie práce, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2.-18. Júna 1998 v Ženeve vláda po prerokovaní vzala na vedomie.

     Vláda prerokovala a schválila dodatočne zaradený Návrh na úpravu záväzných limitov, záväzných úloh a záväzných ukazovateľov schválených zákonom č. 375/1997 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1998 rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR.
     Úpravou sa doriešia požadované zmeny zo strany rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, ako aj v aparáte MZ SR a zabezpečia sa nevyhnutné finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie miezd a platov na rok 1998.

     Vláda prerokovala dodatočne zaradený Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov, ktorý na rokovanie predložila ministerka financií.
     Vývoj v príjmovej časti štátneho rozpočtu, ako aj potreba plnenia národného programu prispôsobovania sa právneho poriadku Slovenskej republiky k právu krajín Európskej únie v oblasti nepriameho zdaňovania, si vyžiadali čiastočnú novelizáciu zákona o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív, ktorej účinnosť sa navrhuje od 1. januára 1999.
     Novelou sa sleduje najmä zvýšenie výnosu spotrebnej dane úpravou sadzieb v smere priblíženia k minimálnym sadzbám stanoveným v smernici Rady EHS č. 92/82 o približovaní sadzieb spotrebných daní z minerálnych olejov.
     Vláda zároveň schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu zákona.

     Vláda prerokovala a schválila Colný sadzobník, ktorý dodatočne na dnešné rokovanie predložila ministerka financií SR.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 9. decembra 1998
     TIO Úradu vlády SR