Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 16. decembra 1998

      Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
      Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 10. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu. Na zasadnutí nie sú prítomní: ministerka financií B. Schmögnerová a minister vnútra L. Pittner; zastupujú ich štátni tajomníci.

* * *

Zmeny v programe:

Z dnešného rokovania vlády sa vypustil:

Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce.

Zaradili sa nasledujúce materiály:

      Návrh zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
      Návrh na zmeny v zložení Rady vlády Slovenskej republiky pre spoluprácu s OECD
      Zrušenie menovania členov Komisie pre vysporiadanie delenia majetku po bývalej ČSFR
      Návrh reštrukturalizácie a reorganizácie Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky
      Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

      Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 379/1996 Z.z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z.z. s návrhom na jeho skrátené legislatívne konanie
      Predkladá: minister hospodárstva

* * *

      Vláda Slovenskej republiky prerokovala Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a vrátila na dopracovanie s tým, že novela uvedeného zákona sa predloží do 15. februára 1999.

      Návrh nariadenia vlády SR o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov predkladateľ dodatočne stiahol z dnešného rokovania.

      Vláda prerokovala a schválila Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky na I. polrok 1999.
      Materiál je zostavený v nadväznosti na kontrolnú pôsobnosť vyplývajúcu zo zákona Národnej rady SR č. 74/1995 Z.z. a zákona Národnej rady SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe s cieľom zabezpečiť potrebné informácie pre vládu Slovenskej republiky, najmä vo vzťahu k plneniu úloh uložených v uzneseniach vlády SR.
      Ďalšie úlohy sa navrhujú s cieľom získať poznatky z úrovne a včasnosti rozpracovania cieľov Programového vyhlásenia vlády SR, ako aj správnosti a účelnosti vynaložených finančných prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu.

      Návrh na použitie finančných prostriedkov z osobitného účtu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky vedeného v Národnej banke Slovenska na úhradu deficitu výdavkov rozpočtového odvetvia hmotné rezervy predkladateľ stiahol s tým, že pripraví novelizáciu zákona o štátnych hmotných rezervách.

      Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zmenou názvu obce "Starý Smokovec" na pôvodný názov "Vysoké Tatry". Zároveň schválila zmenu nariadenia vlády SR č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy, v znení neskorších predpisov.
      Návrh vyšiel z pôvodného listu primátora mesta Starý Smokovec z 25.10.1996, ktorým požiadal ministerstvo vnútra o zmenu názvu mesta na základe hlasovania obyvateľov, ktoré sa uskutočnilo 18. a 19. októbra 1996 na základe výpisu z uznesenia miestneho zastupiteľstva obce Starý Smokovec.
      Na hlasovaní obyvateľov v otázke "Starý Smokovec" na pôvodný názov "Vysoké Tatry" so zachovaním názvov mestských častí sa zúčastnilo zo 4231 oprávnených voličov 2532, čo je 59,8 %. Za zmenu názvu hlasovalo 2412 voličov, ktorí predstavovali 95,2 % voličov zúčastnených na hlasovaní.

      Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila ďalší postup pri privatizácii majetku štátu priamym predajom.
      Vláda súhlasí s vrátením predkladateľovi všetkých 184 návrhov na privatizáciu priamym predajom, ktoré predložil bývalý minister P.Bisák a ktoré neboli doteraz vládou prerokované. Zároveň vláda uložila ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku v spolupráci so zakladateľmi, prehodnotiť koncepciu trasformácie majetku rezortu zdravotníctva, aktualizovať zoznam zdravotníckych zariadení zahrnutých do privatizácie a predložiť vláde nové návrhy na priamy predaj.

      Informáciu o výsledku komplexnej previerky hospodárenia v príspevkovej organizácii IUVENTA Bratislava vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
      Z analýzy uvedenej informácie vyplýva, že v nadväznosti na uznesenie vlády č. 488 z 1. júla 1997 k návrhu Vykonávacieho projektu systému štátnej pokladnice v Slovenskej republike, ktorý sa zaoberá aj procesom transformácie podmienok hospodárenia príspevkových organizácií je potrebné zo strany zriaďovateľov garantovať a kontrolovať činnosť týchto organizácií a v prípade zistených nedostatkov prijímať potrebné opatrenia.

      Vláda prerokovala návrh a súhlasí so zmenami v zložení Rady vlády Slovenskej republiky pre spoluprácu s OECD.
      V súvislosti s vymenovaním nových podpredsedov vlády SR, ministrov a štátnych tajomníkov vlády SR a s prerozdelením kompetencií členov vlády SR vo vzťahu k OECD bolo potrebné uskutočniť personálne zmeny v zložení Rady vlády SR pre spoluprácu s OECD.
      Predsedom Rady vlády SR pre spoluprácu s OECD je podpredseda vlády SR pre ekonomiku, podpredsedom rady je štátny tajomník ministerstva financií, ďalšími členmi uvedenej rady sú štátny tajomníci ministerstiev hospodárstva, zahraničných vecí, práce, sociálnych vecí a rodiny, životného prostredia, spravodlivosti, výstavby a verejných prác, školstva, pôdohospodárstva a ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku, ďalej viceguvernér Národnej banky Slovenska a predseda protimonopolného úradu.

      Vláda prerokovala návrh a ruší menovanie Jána Sabola a Jozefa Mudríka z funkcií členov slovenskej časti medzivládnej Komisie na vysporiadanie delenia majetku po bývalej ČSFR.
      Za nového člena uvedenej komisie vláda vymenovala Mariána Juska, viceguvernéra Národnej banky Slovenska.
      Táto personálna zmena sa uskutočnila na základe dohovoru podpredsedov vlád pre ekonomiku SR a ČR o počte členov Komisie na vysporiadanie majetku ČSFR. V jej zložení bolo nutné upraviť počet členov slovenskej časti komisie. Zmena v zastúpení Národnej banky Slovenska v komisii vyplýva z rokovaní s jej predstaviteľmi.

      Prerokovanie Návrhu reštrukturalizácie a reorganizácie Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky vláda odložila na budúce rokovanie.

      V súvislosti s požiadavkou na zvýšenie výdavkov na bežné transfery a presun rozpočtových prostriedkov vláda prerokovala a schválila dodatočne zaradený Návrh na úpravu záväzných limitov, záväzných úloh a záväzných ukazovateľov schválených zákonom č. 375/1997 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1998 rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR.
      Rozpočtové prostriedky vo výške 200 tis. Sk ministerka financií presunie z kapitoly Ministerstva financií SR na prospech kapitoly Slovenskej akadémie vied.

      Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 379/1996 Z.z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z.z. s návrhom na jeho skrátené legislatívne konanie predkladateľ stiahol z dnešného rokovania vlády.

      Návrh zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky vláda prerokovala s tým, že o konkrétnych záveroch definitívne rozhodne na zasadnutí o týždeň.

      Vláda Slovenskej republiky sa vo večerných hodinách vrátila k prerokovaniu Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a s pripomienkami ho schválila spolu s návrhom na jeho skrátené legislatívne konanie.
      Návrh novely zákona si kladie za cieľ predovšetkým v časti právnických osôb upraviť tie ustanovenia, ktoré zabezpečia zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu. Riešenie sa týka prehodnotenia rozsahu tých výdavkových položiek (znižujúcich základ dane), ktoré v súčasnosti podnikateľský subjekt môže uplatniť tak, aby sa ohraničila možnosť prostredníctvom daňových výdavkov spoločnosti participovať na osobnej konečnej spotrebe podnikateľského subjektu.
      Dôležitou zmenou v navrhovanej novele je zrušenie zvýhodnenia kategórie príjmov, ktoré plynú za členstvo v štatutárnych a iných orgánoch právnických osôb a ich presun do celkového základu dane s následným zdanením daňou z príjmov.
      Novela ďalej limituje uplatňovanie výdavkov (nákladov) vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov na zistenie základu dane.

      KONIEC KOMUNIKÉ
      Bratislava 16. decembra 1998
      TIO Úradu vlády SR