Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 23. decembra 1998

      Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
      Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 11. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu. Na zasadnutí nie je prítomný minister práce, sociálnych vecí a rodiny P. Magvaši, zastupuje ho štátna tajomníčka.

Zmeny v programe:

Z dnešnej schôdze vlády SR sa vypustil:

      Návrh na vyradenie z evidencie, zmenu gestorstva a zrušenie úloh ministra hospodárstva a z niektorých uznesení vlády SR prijatých v období od 1. novembra 1994 do 31. októbra 1998

Dodatočne zaradené materiály:

      Informácia podpredsedu vlády I. Mikloša o včerajšom prerokovaní Návrhu zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky v Rade hospodárskej a sociálnej dohody.

      Návrh na vymenovanie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska
      Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska

      Návrh na vymenovanie člena slovenskej časti Zmiešanej komisie pre vojenské a iné bezpečnostno-politické otázky v súvislosti s vykonávaním Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o vytvorení mechanizmu slúžiaceho k napomáhaniu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísaného 19. marca 1995 v Paríži
      Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 3/1993 Z.z. o zriadení Armády SR v znení neskorších predpisov, zákon č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe a zákon č. 380/1997 Z.z. o peňažných náležitostiach vojakov
      Návrh na vymenovanie a povýšenie profesionálnych vojakov do hodností generálov
      Predkladá: minister obrany

      Návrh na uzavretie Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o využívaní strelníc a výcvikových priestorov ozbrojenými silami USA na území SR
      Predkladajú: minister obrany a minister zahraničných vecí

      Návrh na zrušenie poverenia riadením okresných úradov v Partizánskom, v Bytči a v Dolnom Kubíne a na vymenovanie prednostov týchto okresných úradov.

Ďalšie dodatočne zaradené materiály:

      Návrh na vymenovanie profesionálneho vojaka Železničného vojska do hodnosti generálmajora
      Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

      Návrh na poskytnutie dobrovoľného príspevku vlády SR Univerzite OSN v Tokiu v súvislosti s riešením projektu "Hydropolitika a ekopolitické rozhodovanie - Hydropolitika na Dunaji: prípad vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros"
      Predkladá: minister pôdohospodárstva

      Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Českej republiky Miloša Zemana v Slovenskej republike dňa 23. novembra 1998
      Predkladá: minister zahraničných vecí

      Správa o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR Ľ. Fogaša v Českej republike v dňoch 17. - 18. decembra 1998
      Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

* * *

      Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie poverenia riadením okresných úradov v Partizánskom, v Bytči a v Dolnom Kubíne a na vymenovanie prednostov týchto okresných úradov.
      Podľa ustanovenia § 8 ods. 2 zákona Národnej rady SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňom 28. decembra 1998 zrušila poverenie riadením okresných úradov:
      v Trenčianskom kraji - Partizánskom Ing. Eve Cintavej,
      v Žilinskom kraji - Bytči Ing. Drahomíre Múdrej
      a v Dolnom Kubíne Ing. Antonovi Maruniakovi.
      Vláda dňom 29. decembra 1998 vymenovala prednostov týchto okresných úradov:
      V Trenčianskom kraji Pavla Horňana do funkcie prednostu Okresného úradu v Partizánskom, v Žilinskom kraji Ing. Elenu Šutekovú do funkcie prednostu OÚ v Bytči a Ing. Ľubomíra Ondirku do funkcie prednostu OÚ v Dolnom Kubíne.

      Vláda prerokovala návrh a vymenovala Ing. Jána Mathesa, vrchného riaditeľa NBS, za člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska.

      Vláda prerokovala a schválila Harmonogram postupu riešenia situácie v Investičnej a rozvojovej banke, a.s. Bratislava.
      Za najvhodnejší postup sa považuje vykonanie legislatívnych zmien, ktoré umožnia účinné zníženie základného imania a jeho zúčtovanie so stratou banky. Toto je možné reálne zabezpečiť zmenou niektorých platných zákonov.
      Právne predpoklady na vyriešenie problémov IRB, a.s. sa vytvoria po nadobudnutí účinnosti novely zákona o bankách a novely Obchodného zákonníka, umožňujúcich vyššie uvedené zníženie základného imania ako dôsledku jeho zúčtovania so stratou banky a oprávňujúcich núteného správcu po súhlase MF SR a Bankovej rady NBS predať banku, resp. jej časť vhodnému zahraničnému alebo domácemu investorovi.
      Vytvorenie ekonomických predpokladov riešenia IRB, a.s. vyžaduje zo strany štátu zabezpečiť:
      - potrebné finančné zdroje na vyrovnávanie majetkovej ujmy z úverov na družstevnú bytovú výstavbu,
      - nájsť vhodného domáceho alebo zahraničného investora, ktorý by za prijateľných podmienok prevzal IRB, a.s. ako celok alebo aspoň rozhodujúcu časť jej majetku, aktív a záväzkov,
      - nájsť vhodný mechanizmus participácie štátu na finančných nákladoch konsolidácie IRB, a.s., t.j. hlavne akým spôsobom vyrovnať majetkovú ujmu, riešiť dodatočnú daňovú povinnosť, kryť stratu IRB, a.s. nad rozsah jej vlastných zdrojov, kryť náklady spojené s hľadaním investora (audit, náklady výberového konania a pod.).

      Vláda prerokovala návrh a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o vzájomnej pomoci colných orgánov.
      Dohoda vychádza z úsilia o nadviazanie užšej spolupráce colných správ obidvoch štátov, hlavne v oblasti pomoci pri získavaní potrebných dokladov predkladaných na colné konanie, ďalej v oblasti pašeráctva, najmä v súvislosti s nedovoleným obchodovaním s omamnými a psychotropnými látkami.
      Uzavretie tejto dohody je dôležité z dôvodu zabezpečenia správneho vymeriavania a vyberania cla, daní a iných platieb, ako aj zabránenia porušovaniu colných predpisov. Významná je aj skutočnosť, že Slovenská republika vzhľadom na svoju geografickú polohu v strede Európy sa využíva nielen ako tranzitná krajina na nedovolený obchod s omamnými a psychotropnými látkami, ale aj ako krajina spotreby. Tieto skutočnosti viedli k nevyhnutnosti vytvoriť právny základ vzájomnej spolupráce.

      S Návrhom úpravy Listiny špecifických záväzkov Slovenskej republiky ku GATS (Všeobecná dohoda o obchode so službami) za oblasť finančných služieb vláda po prerokovaní vyjadrila súhlas.
      Slovenská republika ako zmluvná strana Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) predložila koncom roku 1993 Listinu špecifických záväzkov v obchode s finančnými službami a tiež Listinu výnimiek zo zaobchádzania podľa Doložky najvyšších výhod (DNV). Tieto listiny sa stali súčasťou Záverečného dokumentu Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní, ktorý pozostáva z troch častí. Vzhľadom na to, že po skončení Uruguajského kola boli listiny špecifických záväzkov v obchode so službami považované za začiatočné a vo viacerých sektoroch služieb neboli rokovania skončené, existujú v Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) rozhodnutia, podľa ktorých môže každý člen najneskôr do 6 mesiacov od vstupu dohody o založení WTO do platnosti, zlepšiť, upraviť alebo odvolať svoje záväzky v sektore služieb.
      Na základe vyššie uvedeného rozhodnutia sa vytvoril Výbor pre finančné služby, ktorého členovia odsúhlasili modifikáciu svojej Listiny koncesií v sektore finančných služieb na báze DNV. Do liberalizačných aktivít sa zapojila aj Slovenská republika.

      Vláda prerokovala návrh a súhlasí s odvolaním pôvodných a voľbou nových zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce. V tejto súvislosti vláda odvolala Mgr. Petra Bacigála, Ing. Petra Hrneka, CSc., Ing. Jaroslava Rolka a Ing. Michala Šperňáka z funkcií zástupcov štátu v Predstavenstve Národného úradu práce.
      Odvolaných zástupcov štátu v Predstavenstve NÚP nahradili: Ing. Vojtech Mozgay, Ing. Miloš Nosáľ, CSc., JUDr. Peter Rusiňák a Ing. Ján Varjú.

      Informáciu o finančnej situácii verejných fondov za I. až III. štvrťrok 1998 vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
      Informácia predstavuje komplexný pohľad na vývoj a stav zdrojov a potrieb systému povinného zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a poistenia v nezamestnanosti v rokoch 1994-1997 a za I.-III. štvrťrok 1998.

      Vláda prerokovala a vzala na vedomie Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve Slovenskej republiky v 1.- 3. štvrťroku 1998, a tiež prognózu vývoja na rok 1998 a 1. štvrťrok 1999.

      Vláda po prerokovaní súhlasí s Návrhom reštrukturalizácie a reorganizácie Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky.

      Materiál podpredsedu vlády I. Mikloša Stav slovenskej ekonomiky a jeho príčiny vláda po prerokovaní vzala na vedomie.
      Slovenská vláda zdedila ekonomiku v stave akútnej makroekonomickej nerovnováhy. Deficit bežného účtu platobnej bilancie prekročí v roku 1998 už tretí rok za sebou 10 % HDP a hrubé zahraničné zadlženie 60 % HDP. Vplyvom nahromadených problémov mikrosféry i globálneho hospodárskeho spomalenia dochádza k poklesu dynamiky rastu HDP. Bankový sektor je v stave krehkej stability a neriešenia jeho hlbokých problémov povedie k aktúnej bankovej kríze s dopadom na celé hospodárstvo. Podnikový sektor sa borí s problémami a jeho ziskovosť klesá. Napriek rastu výroby dochádza k rastu nezamestnanosti, ktorá dosahuje rekordné hodnoty. Občania nepocítili vykazovaný rast HDP na podstatnom raste životnej úrovne a pri očakávanom zhoršení ekonomickej situácie v roku 1999 je možné očakávať jej zhoršenie. Kapitálový trh je v stave kolapsu a nie je schopný plniť svoje základné funkcie.
      Pokiaľ by nedošlo k okamžitým reformným krokom (úsporným opatreniam v oblasti verejných financií, posilneniu stability právneho systému a systému vymáhania práva, štrukturálnym reformám, vrátane deregulácie cien a urýchlenej privatizácie finančného a podnikového sektora) je pravdepodobné, že v roku 1999 dôjde k hospodárskej kríze spojenej so silnými sociálnymi otrasmi.

      Vláda prerokovala a schválila Štatút Ministerskej rady vlády Slovenskej republiky pre európsku integráciu.
      Štatút vytvára priestor pre nové a funkčnejšie usporiadanie inštitucionálnej stavby štruktúr zodpovedných za európsku integráciu v rámci ústredných orgánov štátnej správy. Hlavnou úlohou Ministerskej rady je príprava riešení politicky závažných problémov integračného procesu. Pracovný výbor rieši odborno- technické otázky prípravy Slovenska na členstvo v EÚ. Konzultačný výbor prizýva k riešeniu otázok a úloh integračného procesu zástupcov odborových a zamestnávateľských zväzov, odborných, stavovských a vedeckých inštitúcií, záujmových združení samosprávy a iných inštitúcií. Cieľom nového štrukturálneho usporiadania je úsilie o zefektívnenie činnosti vo svére orgánov európskej integrácie a zlepšenie koordinácie a komunikácie medzi týmito orgánmi.

      Vláda vymenovala Jána Figeľa, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR do funkcie hlavného vyjednávača Slovenskej republiky pre rokovania o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.

      Správu o priebehu a výsledkoch pracovnej cesty predsedu vlády SR M. Dzurindu na intenzifikovanom individuálnom dialógu NATO - SR v Bruseli 27. novembra 1998 vláda prerokovala a vzala na vedomie. Konštatovala, že intenzifikovaný individuálny dialóg NATO - SR vedený na úrovni predsedu vlády SR, ako aj ďalších úrovniach, je dôležitým nástrojom vzájomnej komunikácie smerujúcej k posilneniu a zintenzívneniu spolupráce s NATO.
      V zmysle Programového vyhlásenia vlády SR je cieľom intenzifikovaného individuálneho dialógu prispieť k tomu, aby Slovenská republika čo najskôr dosiahla plnohodnotné členstvo v Severoatlantickej aliancii.

      Vláda po prerokovaní vzala na vedomie Informáciu o postupe a výsledkoch riešenia krízovej situácie v zdravotníctve. Informácia obsahuje opatrenia, ich realizáciu a stanovuje ďalší postup rezortu v krízovom stave.

      Správu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR Ľ. Fogaša v Českej republike v dňoch 17. - 18. decembra 1998 vláda prerokovala a vzala na vedomie.

      Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Českej republiky Miloša Zemana v Slovenskej republike dňa 23. novembra 1998 vláda prerokovala a vzala na vedomie.
      Návšteva M. Zemana, ktorý ako prvý predseda vlády navštívil Slovenskú republiku po voľbách do Národnej rady SR a zostavení novej vlády SR, mala historický význam a potvrdila zámer z Programového vyhlásenia vlády SR pokračovať v nadštandardných vzťahoch s Českou republikou, ako aj čo najskôr vyriešiť všetky otvorené otázky medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

      Vláda prerokovala návrh a súhlasí s ďalšími opatreniami Slovenskej republiky v nadväznosti na podpísanie Dohovoru o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení.
      Protipechotné míny sa považujú za mimoriadne nehumánne bojové prostriedky, ktoré ešte dlho po skončení konfliktov postihujú civilné obyvateľstvo. Slovenská republika sa od začiatku svojej existencie angažuje v úsilí svetového spoločenstva o mierové riešenie medzinárodných konfliktov a o sústavné znižovanie hrozby použitia a zneužívania zbraňových systémov voči civilnému obyvateľstvu. V roku 1994 vláda SR vyhlásila časovo neobmedzené moratórium na vývoz protipechotných mín. Na tento krok Slovenská republika nadviazala zapojením sa od začiatku do tzv. ottawského procesu, prostredníctvom ktorého bol vypracovaný a uzavretý mnohostranný dohovor o úplnom zákaze týchto zbraní. Podpísaním dohovoru v decembri 1997 na signatárskej konferencii v Ottawe sa k praktickej realizácii myšlienky úplnej a konečnej eliminácie týchto zbraní prihlásilo 125 členských krajín OSN. Dohovor nadobudne platnosť na základe 40 ratifikácií dňa 1. marca 1999.
      Slovenská republika, ktorá je aktívnym účastníkom tohto historického procesu, v súčasnosti už splnila najdôležitejšie ustanovenia dohovoru. V jeho rámci vyvíja aj ďalšie aktivity zamerané na pomoc pri odstraňovaní mínových polí a likvidácii zásob protipechotných mín.

      Vláda prerokovala návrh a súhlasí s poskytnutím dobrovoľného príspevku vlády SR Univerzite OSN v Tokiu v súvislosti s riešením projektu "Hydropolitika a ekopolitické rozhodovanie - Hydropolitika na Dunaji: prípad vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros" z prostriedkov, ktoré v roku 1998 vláda SR pridelila Ministerstvu pôdohospodárstva SR na krytie nákladov potrebných na činnosť vládnej delegácie v súvislosti s rokovaniami s maďarskou stranou o naplnení rozsudku MSD v Haagu vo veci SVD G-N a na vypracovanie štúdií a expertíz (uznesenie vlády SR č. 7 z 13.1.1998).

      Vláda po prerokovaní zobrala na vedomie Správu zo zahraničnej pracovnej cesty ministerky financií v Paríži, ktorá sa uskutočnila 14.-18. decembra 1998.

      Vláda prerokovala a schválila Návrh na vymenovanie Jozefa Pivarčiho za člena slovenskej časti Zmiešanej komisie pre vojenské a iné bezpečnostno-politické otázky v súvislosti s vykonávaním Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o vytvorení mechanizmu slúžiaceho k napomáhaniu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísaného 19. marca 1995 v Paríži.

      Vláda prerokovala a nesúhlasí s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 3/1993 Z.z. o zriadení Armády SR v znení neskorších predpisov, zákon č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe a zákon č. 380/1997 Z.z. o peňažných náležitostiach vojakov z toho dôvodu, že Ministerstvo obrany SR pripravuje rozsiahle novelizácie predmetných zákonov.

      Vláda po prerokovaní návrhu súhlasila s vymenovaním profesionálneho vojaka Železničného vojska do hodnosti generálmajora.
      Do uvedenej funkcie vymenovala plukovníka Doc. Ing. Jozefa Kováčika, CSc., veliteľa Železničného vojska.

      Vláda súhlasí s vymenovaním profesionálneho vojaka do hodnosti generálmajora plk. Ing. Jozefa Zadžoru, CSc. (Zadžora) a s povýšením profesionálneho vojaka do hodnosti generálporučíka genmjr. Ing. Milana Cerovského (Cerovský). Návrh sa predloží prezidentovi SR.

      Návrh na uzavretie Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o využívaní strelníc a výcvikových priestorov ozbrojenými silami USA na území SR vláda po prerokovaní schválila.
      Návrh zodpovedá záujmom zahraničnej politiky SR, je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a so záväzkami vyplývajúcimi pre SR z platných medzinárodných zmluvných dokumentov.

      KONIEC KOMUNIKÉ
      Bratislava 23. decembra 1998
      TIO Úradu vlády SR