Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
149. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
13. januára 1998 (utorok) o 8.30 h. v budove vlády SR

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 379/1996 Z.z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh všeobecných úverových podmienok na poskytovanie úverov Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky
   Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

   Návrh rozhodnutia Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými krajinami na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane, týkajúceho sa exportu určitých oceliarskych výrobkov zo Slovenskej republiky do Európskeho spoločenstva na obdobiew od 1. januára do 31. decembra 1998 (predĺženie platnosti systému dvojitej kontroly stanoveného Rozhodnutím Asociačnej rady č. 2/95)
   Predkladá: minister hosjpodárstva

   Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením
   Predkladajú: minister hospodárstva, ministerka zahraničných
               vecí a predseda Úradu jadrového dozoru SR

   Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Austrálie o obchodnej a hospodárskej spolupráci
   Predkladajú: minister hospodárstva
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na schválenie účasti a postupu delegácie Slovenskej republiky na 5. konferencii Východ-Západ (Münsterský proces) v Prahe 15. a 16. januára 1998
   Predkladá: minister hospodárstva

   Správa o zabezpečovaní komplexného programu riešenia regionálnych dráh
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Priebežná správa o výsledkoch rokovaní s maďarskou stranou o vykonaní rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci SVD Gabčíkovo-Nagymaros
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Návrh na poskytnutie finančnej podpory pre operáciu ZEÚ MAPE v Albánsku
   Správa o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy spolkového kancelára Rakúskej republiky Viktora Klimu v Slovenskej republike 27. novembra 1997
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Domy Matice slovenskej na jazykovo zmiešaných územiach v Slovenskej republike
   Program výmeny medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy na roky 1998 až 2000
   Predkladá: minister kultúry

   Návrh na zriadenie Stálej slovensko-českej hraničnej komisie a na vymenovanie členov slovenskej delegácie
   Predkladá: minister vnútra

   Návrh účasti telegácie Slovenskej republiky na 7. Konferencii Organizácie Spojených národov o štandardizácii geografického názvoslovia 13. až 22. januára 1998 v New Yorku a 19. zasadnutí Skupiny expertov OSN pre geografické názvoslovie 12. januára a 23. januára 1998 v New Yorku, USA
   Predkladajú: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra
               ministerka zahraničných vecí

   Informácia o priebehu a výsledkoch 29. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO
   Informácia o výsledkoch spolupráce medzi Slovenskou republikou a Belgickým kráľovstvom v rezorte ministerstva zahraničných vecí
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Informácia o výsledkoch spolupráce medzi Slovenskou republikou a Belgickým kráľovstvom vo vojenskej oblasti v období od januára 1997 do novembra 1997
   Predkladá: minister obrany

   Informácia o výsledkoch spolupráce medzi Slovenskou republikou a Belgickým kráľovstvom v rezorte ministerstva vnútra
   Predkladá: minister vnútra

   Informácia o realizácii podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za III. štvrťrok 1997
   Predkladá: minister hospodárstva

   Informácia o priebehu a výsledkoch 9. stretnutia strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, ktoré sa konalo v Montreali - Kanade 9.-19. septembra 1997
   Predkladá: minister životného prostredia

   Informácia o výsledkoch regionálnej konferencie ministrov dopravy a ministrov životného prostredia členských štátov EHK - OSN, ktorá sa konala vo Viedni 12.-14. novembra 1997
   Predkladajú: minister životného prostredia
               minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

 
   Bratislava 9. januára 1998
   TIO Úradu vlády SR