Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
150. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
20. januára 1998 o 8.30 h. v budove vlády SR

   Návrh zákona o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok
   Návrh zákona o sociálnej pomoci
   Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

   Informácia o zriadení Ekonomicko-sociálnej rady
   Predkladá: podpredseda vlády J. Kalman

   Návrh zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme medzi Železnicami Slovenskej republiky a štátom na rok 1998
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Správa z 11. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré sa konalo 24. novembra 1997 v Bratislave
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh na pristúpenie k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi a k doplnkovému protokolu k dohovoru
   Predkladajú: minister vnútra a ministerka zahraničných vecí

   Návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci vo vojenskej oblasti
   Predkladajú: minister obrany a ministerka zahraničných vecí

   Návrh programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády SR do zahraničia a pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území SR v rámci Partnerstva za mier v roku 1998
   Správa o pôsobení príslušníkov Armády Slovenskej republiky v jednotkách mierových síl Organizácie Spojených národov a v monitorovacích misiách OSN
   Predkladá: minister obrany

   Návrh územného plánu veľkého územného celku Bratislavského kraja, o problémoch a zámeroch hlavného mesta SR Bratislavy
   Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na IV. konferencii členských štátov Bazilejského dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice v dňoch 23. až 27. februára 1998
   Predkladajú: minister životného prostredia
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh členov Rady a Dozornej rady Fondu detí a mládeže SR
   Predkladá: ministerka školstva

   Správa o zasadnutí Európskej rady v Luxemburgu v dňoch 12.- 13. decembra 1997
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Návrh na zapožičanie štátnych vyznamenaní - Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Fra Ludwigovi Hoffmannovi von Rumerstein a Albrechtovi von Boeselager a Rad Bieleho dvojkríža III. triedy Fra Norbertovi Václavovi Kinskému z Vchynic a Tetova
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Návrh na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 176 z roku 1995 o bezpečnosti a zdraví v baniach Slovenskou republikou, ktorý Generálna konferencia MOP prijala na svojom 82. zasadnutí 22. júna 1995 v Ženeve
   Predkladajú: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny,
               minister hospodárstva,
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky na I. polrok 1998
   Návrh zásad koordinácie kontrolnej činnosti v štátnej správe
   Predkladá: vedúca Úradu vlády SR

   Návrh zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister hospodárstva

 
   Bratislava 19. januára 1998
   TIO Úradu vlády SR