Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
151. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
27. januára 1998 o 8.30 h. v budove vlády SR

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 250/1994 Z.z.
   Návrh zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
   Predkladá: minister vnútra

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a o zmene niektorých predpisov
   Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh zákona o ochrane obyvateľov obcí pred hlukom z leteckej prevádzky a o poskytovaní finančného príspevku na odhlučnenie nehnuteľností v hlukových ochranných pásmach letísk
   Predkladá: minister obrany

   Správa o priebehu a výsledkoch summitu predsedov vlád štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí v dňoch 28.-29. novembra 1997 v Sarajeve
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
   Predkladajú: minister vnútra a ministerka zahraničných vecí

   Návrh na diferencované tarify od roku 1998 pre nadpriemernú spotrebu obyvateľstva v elektrickej energii a zemnom plyne
   Správa o výsledku konzultácie vo Výbore WTO pre platobné bilancie 17. decembra 1997 v Ženeve o zavedení dovoznej prirážky Slovenskou republikou
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh na schválenie Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi podpísaného vo Viedni 30. septembra 1997
   Predkladajú: minister hospodárstva,
               ministerka zahraničnýchvecí a
               predseda Úradu jadrového dozoru SR

   Správa o systéme nakladania, dozoru a likvidácie zachytených rádioaktívnych materiálov
   Predkladá: minister hospodárstva

   Správa o zabezpečení úlohy z uznesenia vlády SR č. 482 z 1. júla 1997 - mechanizmus prerozdeľovania povinného zdravotného poistenia
   Predkladá: minister zdravotníctva

   Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Programom OSN pre životné prostredie v mene Sekretariátu Dohovoru OSN o biologickej diverzite o IV. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite;
   Návrh na zabezpečenie IV. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite
   Predkladajú: minister životného prostredia
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na odvolanie a vymenovanie nového splnomocnenca vlády SR v spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL so sídlom v Štetíne a na vyslanie delegácie Slovenskej republiky na prvú časť štvrtého zasadnutia Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Slovenskej štatistickej rady
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

   Návrh Koncepcie samofinancovania činnosti výkonov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
   Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
               a skúšobníctvo SR

   Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1998
   Predkladá: podpredsedníčka vlády SR K. Tóthová

   Návrh Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 1998
   Predkladá: vedúca Úradu vlády SR

   Informácia o realizácii úloh súvisiacich s plnením Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vojensko-technickej spolupráci
   Predkladá: minister hospodárstva

   Informácia o zabezpečení realizácie Programu obnovy dediny na Slovensku od roku 1998
   Predkladá: minister životného prostredia

   Informácia o súčasnom stave a návrhu na zachovanie hradov, slovanských hradísk a historických parkov na Slovensku
   Predkladá: minister kultúry

   Informácia o vývoji miezd a produktivity práce v Slovenskej republike za 1. až 3. štvrťrok 1997
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

 
   Bratislava 26. januára 1998
   TIO Úradu vlády SR