Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
152. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
3. febrára 1998 o 8.30 h. v budove vlády SR

   Návrh zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Návrh zákona o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a o zmene niektorých predpisov
   Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

   Informácia o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za január až november 1997
   Predkladá: minister financií

   Návrh systému prípravy, riešenia a financovania integrovaných projektov vedy a techniky
   Predkladá: minister hospodárstva,
               ministerka školstva,
               predseda Slovenskej akadémie vied

   Správa o plnení opatrení spojených s Koncepciou podpory vývoja, výroby, dovozu a distribúcie kvalitných ortopedicko-protetických a kompenzačných pomôcok v dostatočnom množstve a sortimente pre rôzne druhy zdravotného postihnutia
   Predkladá: minister hospodárstva,
               minister zdravotníctva

   Návrh na uzavretie Európskej sociálnej charty a jej protokolov
   Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny,
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh komplexného systému hodnotenia efektívnosti pôsobenia nástrojov aktívnej politiky trhu práce
   Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

   Východisková správa Slovenskej republiky k Dohovoru o právach dieťaťa
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Správa o stave plnenia a rozvoja programu Partnerstvo za mier za rok 1997
   Predkladá: minister obrany

   Kontrolná správa o plnení hlavných smerov, úloh a projektov rozvoja telesnej kultúry v Slovenskej republike
   Predkladá: ministerka školstva

   Návrh na ukončenie platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, podpísanej v Budapešti 22. decembra 1981
   Predkladá: minister zdravotníctva
               ministerka zahraničných vecí

   Informácia o predvstupovej stratégii a príprave Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie za oblasť pôdohospodárstva
   Informácia o priebehu a výsledkoch 29. zasadnutia Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Informácia o ekonomickom vyhodnotení rekonštrukcie južného železničného ťahu na trať s koľajovou spleťou pre normálny a široký rozchod s návrhom na ďalší postup
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Informácia o priebehu rokovaní a záveroch prijatých XII. Valným zhromaždením Svetovej organizácie cestovného ruchu v Istanbule 17.-24. októbra 1997
   Predkladá: minister hospodárstva

   Informácia o zasadnutí Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 24. novembra 1997
   Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

   Správa o vytvorení databázy neregistrovaných cirkví a náboženských spoločenstiev - siekt v Slovenskej republike a formách ich pôsobenia
   Informácia o realizácii projektov Programu za zachovanie a využitie tradícií ľudovej architektúry v rámci regiónov Slovenska
   Predkladá: minister kultúry

   Návrh na vymenovanie nového člena Rady colnej únie
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh na odvolanie podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Návrh na odvolanie zástupcu Slovenskej republiky v Medzinárodnej investičnej banke (MIB) so sídlom v Moskve
   Predkladá: minister financií
               guvernér Národnej banky Slovenska

   Návrh na poverenie ministerky školstva gesciou prípravy transformácie Univerzity sv. Cyrila a sv. Metoda v Trnave na Katolícku univerzitu sv. Cyrila a sv. Metoda v Trnave
   Predkladá: ministerka školstva

 
   Bratislava 2. februára 1998
   TIO Úradu vlády SR