Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
153. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
10. febrára 1998 o 8.30 h

   Návrh zákona o prístupe k informáciám o životnom prostredí
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 277/1997 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister zdravotníctva

   Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister financií

   Návrh legislatívneho zámeru k návrhu zákona o ochrane zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa (garančný fond)
   Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

   Súhrnná správa o súčasnom stave poznania možných dopadov Integračného procesu Slovenskej republiky do Európskej únie v rezortoch jednotlivých ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SR
   Predkladá: podpreseda vlády J. Kalman

   Návrh spôsobu rozdelenia dotácie na výkon samosprávnych funkcií obcí na rok 1998
   Predkladá: minister financií

   Návrh rozvojových programov, za ktoré sa navrhuje prevziať štátne záruky za bankové úvery v priebehu roka 1998 so stanovením poradia podľa priorít
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh na voľbu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Štatút, organizačný poriadok a systemizácia zamestnancov podľa organizačných útvarov Ministerstva hospodárstva SR
   Predkladá: minister hospodárstva

   Štatút a organizačný poriadok Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Návrh finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie IV. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh zákona o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok
   Návrh zákona o sociálnej pomoci
   Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

 
   Bratislava 9. februára 1998
   TIO Úradu vlády SR