Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
154. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
17. febrára 1998 o 8.30 h. v budove vlády SR

   Správa o výsledku posúdenia stavu dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
   Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Johnovi J. Karchovi
   Návrh na úhradu príspevku Slovenskej republiky na činnosť Úradu Vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu so sídlom v Sarajeve
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Návrh na vyjadrenie súhlasu vlády SR s predbežným vykonávaním Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Nemeckej spolkovej republiky o kultúrnej spolupráci
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí,
               minister kultúry

   Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
   Predkladá: minister financií,
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh Programu kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráce medzi vládami Slovenskej republiky a Nórskeho kráľovstva
   Predkladá: minister kultúry,
               ministerka zahraničných vecí

   Správa o vyhodnotení účinnosti a dopadu opatrení proti organizovanému zločinu, korupcii a praniu špinavých peňazí, prijatých zákonom Národnej rady SR č. 247/1994 Z.z., ktorým sa dopĺňa Trestný zákon a zákon o priestupkoch a zákonom Národnej rady SR č. 249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov
   Správa o vyhodnotení stavu a foriem prerastania organizovaného zločinu do štátnomocenských štruktúr Slovenskej republiky
   Analýza súčasného stavu a štruktúry organizovaného zločinu na území Slovenskej republiky
   Predkladá: minister vnútra

   Návrh legislatívneho zámeru k návrhu zákona o hypotékach a o zmene a doplnení niektorých predpisov
   Predkladá: minister výstavby a verejných prác

   Správa o štátnej politike ochrany starších občanov
   Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

   Správa o privatizácii niektorých zdravotníckych zariadení dotknutých uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 682 z 3. júla 1997
   Predkladá: minister pre správu a privatizáciu NM
               minister zdravotníctva

   Správa o stave prípravy akčného plánu pre realizáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity a plnení úloh v uznesení vlády SR prijatých k tomuto materiálu
   Predkladá: minister hospodárstva

   Správa o stave zabezpečenia certifikácie
   Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
               a skúšobníctvo

   Návrh štatútu a organizačného poriadku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Návrh štatútu, systemizácie organizačnej štruktúry a organizačného poriadku Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR
   Predkladá: minister pre správu a privatizáciu NM

   Návrh štatútu a organizačného poriadku Ministerstva výstavby a verejných prác SR
   Predkladá: minister výstavby a verejných prác

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doĺňa Občiansky súdny poriadok
   Správa o bezpečnostnej situácii v SR za rok 1997
   Predkladá: minister vnútra

   Stanovisko k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR so šírením programov Slovenskej televízie prostredníctvom družice
   Predkladá: minister kultúry

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
   Predkladá: generálny prokurátor SR

   Správa o príprave a rozpracovanosti investícií a nákladoch potrebných na jednotlivé súťaže Svetovej zimnej univerziády 1999 Poprad - Tatry, vrátane zabezpečenia ich finančného krytia
   Predkladá: ministerka školstva

   Informácia o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za január až december 1997
   Predkladá: minister financií

   Informácia o priebehu a výsledkoch Medzinárodnej konferencie vysokých predstaviteľov ministerstiev zahraničných vecí v Bratislave v dňoch 3. a 4. decembra 1997
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Informácia zo zasadnutia Koordinačného výboru pre problematiku žien
   Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

   Informácia o výsledkoch šetrení vykonaných na základe uznesenia vlády SR č. 724 zo 14. októbra 1997
   Predkladá: predseda Protimonopolného úradu

   Informácia o Partnerstve pre vstup medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

 
   Bratislava 16. februára 1998
   TIO Úradu vlády SR