Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
155. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
24. febrára 1998 o 8.30 h. v budove vlády SR

     Návrh Trestného zákona
     Predkladá: minister spravodlivosti

     Návrh na obnovu výroby polovodičových súčiastok v areáli Tesly Piešťany, a.s., v konkurze
     Predkladá: minister hospodárstva

     Návrh na poverenie člena vlády Slovenskej republiky zúčastňovať sa na rokovaní Bankovej rady Národnej banky Slovenska
     Predkladá: minister financií

     Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maltskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
     Predkladá: minister financií
               ministerka zahraničných vecí

     Návrh na riešenie otázky tzv. židovského depozita
     Predkladá: minister financií

     Návrh na úhradu príspevku Slovenskej republiky do Medzinárodnej organizácie pre morské dno so sídlom v Kingstone (Jamajka)
     Predkladá: ministerka zahraničných vecí

     Návrh na uzavretie dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny o zákaze klonovania ľudských bytostí
     Predkladá: minister zdravotníctva
               ministerka zahraničných vecí

     Správa o priebehu a výsledkoch 7. zasadnutia generálnej konferencie UNIDO, ktorá sa konala vo Viedni 1.-5.12.1997
     Predkladá: minister hospodárstva
               ministerka zahraničných vecí

     Návrh informatívnej správy o priebežnom plnení opatrení vyplývajúcich zo Záverečnej správy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského, či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT), z Odpovede vlády na záverečnú správu CPT, ako aj Následnej správy vlády Slovenskej republiky
      Správa o plnení opatrení, o postupe prác a návrhu zavedenia Jednotného automatizovaného systému právnych informácií pre štátne orgány Slovenskej republiky
     Predkladá: minister spravodlivosti

     Návrh koncepcie postupného zdokonaľovania kontrolného systému v Slovenskej republike
     Predkladá: vedúca Úradu vlády SR

     Návrh štatútu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a or- ganizačná štruktúra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizačný poriadok Ministerstva vnútra Slovenskej republiky)
     Predkladá: minister vnútra

     Návrh štatútu, organizačnej štruktúry a organizačného poriadku Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
     Predkladá: predseda poverený riadením Správy ŠHR SR

     Návrh zákona o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín
     Predkladá: minister pôdohospodárstva

     Návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
     Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

     Návrh Rozvojového programu podpory bytovej výstavby na rok 1998
     Predkladá: minister výstavby a verejných prác

     Správa o stave ústavnosti v Slovenskej republike
     Predkladá: podpredsedníčka vlády K. Tóthová

     Návrh na zmenu predsedu Komisie vlády SR na dokončenie vysporiadania majetku po bývalej ČSFR
     Predkladá: podpredseda vlády S. Kozlík

     Návrh zákona o sťažnostiach
     Predkladá: vedúca Úradu vlády SR

     Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy ministerky zahraničných vecí Slovenskej republiky Z. Kramplovej v Budapešti 22. januára 1998
     Predkladá: ministerka zahraničný vecí

     Informácia o vplyve zákonnej úpravy zmeny kupónovej privatizácie na dlhopisovú metódu na činnosť súdov v Slovenskej republike
     Predkladá: minister spravodlivosti

     Informácia o konaní zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre informatiku - 2/97
     Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

     Bratislava 23. februára 1998
     TIO Úradu vlády SR