Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
156. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá bude
3. marca 1998

     Návrh na zabezpečenie prezentácie Slovenskej republiky na práci Dunajskej komisie pri príležitosti osláv 50. výročia podpísania Dohovoru o režime plavby na Dunaji
     Predkladajú: ministerka zahraničných vecí
                 minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

     Návrh Programu vojenských aktivít súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády Slovenskej republiky do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území Slovenskej republiky v rámci bilaterálnej spolupráce na rok 1998
     Predkladá: minister obrany

     Návrh na vyslanie ženijnej jednotky a 5 vojenských pozorovateľov Armády Slovenskej republiky do mierovej misie OSN v Západnej Sahare
     Predkladajú: minister obrany a ministerka zahraničných vecí

     Návrh potrebných legislatívnych opatrení na zabezpečenie vykonávania dohovoru o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách
     Predkladá: minister spravodlivosti

     Návrh štatútu, organizačnej štruktúry a organizačného poriadku Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
     Predkladá: ministerka zahraničných vecí

     Návrh štatútu a systemizácie Ministerstva spravodlivosti SR
     Predkladá: minister spravodlivosti

     Návrh štatútu a organizačného poriadku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
     Predkladá: minister zdravotníctva

     Správa o priebehu a výsledkoch pracovného trilaterálneho stretnutia predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara so spolkovým kancelárom Rakúskej republiky Viktorom Klimom a ministerským predsedom Maďarskej republiky Gyulom Hornom vo Viedni 15. decembra 1997
     Predkladá: predseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti,
              vedy a techniky Slovenskej republiky

     Správa o tlačových útvaroch rezortov (vzor personálneho a technického zabezpečenia tlačových útvarov ministerstiev)
    Predkladá: minister kultúry

     Návrh zákona o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
     Predkladá: minister pôdohospodárstva

     Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu obce Maršová a o zmene nariadenia vlády SR č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády SR č. 180/1997 Z.z.
     Predkladá: minister vnútra

     Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
     Predkladá: vedúca Úradu vlády SR

     Informácia o plnení záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných odzbrojovacích zmlúv a dohôd
    Predkladá: minister obrany

     Informácia o 58. zasadnutí Výboru pre ľudské sídla EHK OSN
    Informácia o uskutočnenom pätnástom rokovaní Výkonného orgánu Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
     Predkladá: minister životného prostredia

     Informácia o Roku slovenskej literatúry 1998
    Informácia o organizácii konferencie ministrov kultúry európskych krajín o kultúrnom dedičstve krajín Európy ako fenoménu európskej integrácie
    Predkladá: minister kultúry

     Informácia o dôvere verejnosti k vybraným inštitúciám SR, hodnotenie uplynulých piatich rokov vývoja Slovenskej republiky a očakávania občanov od roku 1998
     Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky Slovenskej republiky
     Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

     Bratislava 2. marca 1998
     TIO Úradu vlády SR