Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
157. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
10. marca 1998 o 8.30 h v budove Úradu vlády SR

     Správa o priebehu a výsledkoch 52. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a návrh aktivít Slovenskej republiky vo vzťahu k Organizácii Spojených národov
     Predkladá: ministerka zahraničných vecí

     Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci vo veciach predchádzania, preverovania a postihovania colných podvodov
     Predkladajú: minister financií a ministerka zahraničných vecí

     Analýza súčasného stavu výkonu služby v polícii, prokuratúre a súdnictve najmä z hľadiska ich pripravenosti na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z opatrení prijatých vládou, Národnou radou SR a z medzinárodných dokumentov proti organizovanému zločinu
     Predkladá: minister vnútra

     Návrh štatútu a organizačného poriadku Ministerstva financií Slovenskej republiky
     Predkladá: minister financií

     Návrh štatútu a organizačného poriadku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
     Predkladá: minister kultúry

     Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 1998
     Návrh zásad hospodárenia s majetkom a so zdrojmi financovania
     Predkladá: guvernér EXIMBANKY SR

     Návrh zákona o sociálnej pomoci
     Návrh zákona o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti
     Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

     Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov
     Predkladá: minister pôdohospodárstva

     Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správnom konaní (správny poriadok)
     Predkladá: minister vnútra

     Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov
     Predkladajú: minister vnútra a ministerka zahraničných vecí

     Informácia o vyhodnotení účinnosti opatrení na znižovanie deficitu obchodnej bilancie v roku 1997
     Predkladá: minister hospodárstva

     Informácia o zabezpečení prípravného procesu účasti Slovenskej republiky na Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN k drogám (New York 8.-10. júna 1998)
     Informácia o organizačnom zabezpečení podujatí zameraných na prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí v roku 1998
     Predkladá: ministerka zahraničných vecí

     Bratislava 9. marca 1998
     TIO Úradu vlády SR