Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
158. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
17. marca 1998 o 8.30 h v budove Úradu vlády SR

     Návrh opatrení na zabezpečenie úloh z niektorých uznesení Národnej rady Slovenskej republiky
     Predkladá: predseda vlády

     Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o zmene a doplnení zákona SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady a niektorých ďalších zákonov
     Predkladá: minister vnútra

     Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok
     Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

     Správa o stave ústavnosti v Slovenskej republike
     Predkladá: podpredsedníčka vlády K. Tóthová

     Súhrnná správa o realizácii Národného programu boja proti drogám a návrhy na jeho aktualizáciu
     Predkladá: podpredseda vlády J. Kalman

     Návrh projektu Komisie pre rozvoj hospodárskej politiky zo strednodobého hľadiska
     Predkladá: minister financií

     Návrh na uskutočnenie dovozu traťových mechanizmov pre Železnice Slovenskej republiky na účet čiastočného zníženia zadlženosti bývalého ZSSR a Ruskej federácie voči Slovenskej republike
     Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

     Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave
     Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vnútrozemskej plavbe
     Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
                    ministerka zahraničných vecí

     Program výmeny medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy na roky 1998-2000
     Predkladá: minister kultúry

     Návrh na prijatie najúspešnejších športových reprezentantov Slovenskej republiky v roku 1997 predsedom a členmi vlády SR
     Návrh na rozdelenie prostriedkov schválených v rozpočte kapitoly Ministerstva školstva SR pre občianske združenia, nadácie a podobné organizácie
     Kritériá na poskytnutie finančných prostriedkov obciam na dobudovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby na rok 1998
     Predkladá: ministerka školstva

     Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky
     Predkladá: minister spravodlivosti

     Správa o analýze ekonomického vývoja v zdravotných poisťovniach, zdravotníckych zariadeniach, príčin nepriaznivého vývoja v zdravotníctve a kvantifikácia problémov financovania zdravotnej starostlivosti s návrhom opatrení na ich riešenie
     Predkladá: minister zdravotníctva

     Správa o plnení uznesenia vlády č. 434/1996 k projektu budovania Cyklotrónového laboratória v rámci Slovenského metrologického ústavu
     Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu‡a skúšobníctvo SR

     Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady SR č. 272/1996 Z.z.
     Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady SR č. 272/1996 Z.z.
     Predkladá: minister financií

     Návrh zákona o štátnej službe colníkov, o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
     Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o štátnej službe colníkov, o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
     Predkladá: minister financií

     Návrh štatútu a organizačného poriadku Úradu vlády Slovenskej republiky
     Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

     Vývoj spotrebiteľských cien vo februári 1998
     Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 1997 a prognóza vývoja na 1. polrok 1998
     Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

     Bratislava 16. marca 1998
     TIO Úradu vlády SR