Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
159. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
24. marca 1998 o 8.30 h v budove Úradu vlády SR

   Návrh zákona o fonde rozvoja letísk
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Riziká rozpočtového hospodárenia v roku 1998 a návrh usmerňovania vývoja rozpočtového hospodárenia v priebehu roka
   Návrh na riešenie uspokojovania uplatňovaných nárokov zamestnancov zrušeného zamestnávateľa na náhradu škody pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania z rozpočtovej rezervy vlády SR podľa C 251c zákona Národnej rady SR č. 206/1996 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a menia a dopĺňajú zákony v oblasti zamestnanosti
   Predkladá: minister financií

   Správa z rokovania Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre otázky národnostných menšín, školských, kultúrnych a vedeckých stykov v Užhorode v dňoch 16.-17. decembra 1997
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vojensko-technickej spolupráci
   Predkladajú: minister hospodárstva
                ministerka zahraničných vecí

   Návrh na ratifikáciu doplnku Ústavy Medzinárodnej organizácie práce Slovenskou republikou, ktorý Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce prijala na svojom 85. zasadnutí v Ženeve 19. júna 1997 v Listine o doplnení Ústavy Medzinárodnej organizácie práce
   Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
                ministerka zahraničných vecí

   Návrh na prehodnotenie dotácie na teplo s cielením priamo pre občana podľa dosahovaných príjmov rodiny
   Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Informácia o výkone činnosti štátnej expertízy v roku 1997 a návrh na pokračovanie výkonu činnosti expertízy v roku 1998
   Návrh na vydanie štátnych dlhopisov vo výške 2,0 mld Sk na krytie výdavkov spojených s bytovou výstavbou pre Štátny fond rozvoja bývania
   Predkladá: minister výstavby a verejných prác

   Vyhodnotenie cvičenia Komisie vlády Slovenskej republiky pre radiačné havárie "OKTÓBER ´97"
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh štatútu, organizačnej štruktúry a organizačného poriadku Ministerstva školstva Slovenskej republiky
   Predkladá: ministerka školstva

   Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na dofinancovanie filmového projektu "Ako divé husi"
   Predkladá: minister kultúry

   Návrh na stimuláciu spájania finančných zdrojov na aplikačné programy a prehodnotenie účinnosti grantového systému
   Predkladá: predseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti,
              vedy a techniky SR

   Informácia o zabezpečení plnenia úloh Ministerstva hospodárstva SR spojených s dohodami, ktoré uzavreli prednostovia krajských úradov s ruskou stranou o dodávkach investičných zariadení, ktoré sú pripravené na hotovostné platby
   Informácia o realizácii podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za IV. štvrťrok 1997
   Predkladá: minister hospodárstva

   Informácia o priebehu a výsledkoch 7. konferencie OSN o štan- dardizácii geografických názvov a 19. rokovania Skupiny expertov OSN pre geografické názvy
   Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

     Bratislava 23. marca 1998
     TIO Úradu vlády SR