Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
160. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
31. marca 1998 o 8.30 h v budove Úradu vlády SR

   Návrh na zmenu člena Rady vlády SR pre integráciu Slovenskej republiky do Európskej únie za Úrad vlády SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
   Predkladá: podpredseda vlády J. Kalman

   Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva financií SR Tatiany Šilhánkovej za vedúcu delegácie na výročnom zasadnutí Rady guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj
   Predkladá: minister financií

   Návrh územného plánu veľkého územného celku Trnavského kraja
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh štatútu a organizačného poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
   Predkladá: minister životného prostredia

   Správa o činnosti Slovenského strediska OSN za rok 1997
   Predkladajú: minister hospodárstva
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na zriadenie špecializovaného demografického pracoviska
   Správa o plnení opatrení na riešenie problémov občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc v roku 1997 a návrh opatrení na riešenie problémov občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc na rok 1998
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Stanovisko k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR so šírením programov Slovenskej televízie prostredníctvom družice
   Správa medzirezortnej komisie na záchranu lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva za rok 1997 (Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad a pamiatky okolia a Vlkolínec)
   Predkladá: minister kultúry

   Návrh na zriadenie a stanovy Národnej agentúry na regionálny rozvoj Slovenskej republiky
   Predkladá: predseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti,
             vedy a techniky SR

   Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj
   Predkladá: minister životného prostredia

   Informácia o účasti delegácie Slovenskej republiky na 20. zasadnutí Valného zhromaždenia Medzinárodnej námornej organizácie
   Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na úpravu záväzných limitov a záväzných úloh štátneho rozpočtu na rok 1998 dotknutých rozpočtových kapitol v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície
   Predkladá: minister financií

   Informatívne správy o plnení konkrétnych opatrení na riešenie regionálnych problémov v Banskobystrickom kraji, Prešovskom kraji a v Košickom kraji
   Predkladá: predseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti,
             vedy a techniky SR

   Záverečné informácie o plnení Programu "Čisté ruky" rozpracovaného a aktualizovanéo na podmienky Ministerstva financií SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstva výstavby a verejných prác SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR a Protimonopolného úradu SR za rok 1997.

   Bratislava 30. marca 1998
   TIO Úradu vlády SR