Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
161. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
7. apríla 1998 o 8.30 h v budove Úradu vlády SR

   Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
   Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh Protokolu o kombinovanej doprave po vnútrozemských vodných cestách k Európskej dohode o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných objektov (AGTC) z roku 1991
   Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
               ministerka zahraničných vecí

   Program kultúrnej, vzdelávacej, vedeckej a športovej výmeny medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky na roky 1998-2000
   Správa o priebehu a výsledkoch otváracieho zasadnutia Európskej konferencie v Londýne 12. marca 1998
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Správa územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja
   Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj
   Návrh Programu starostlivosti o Národný park Nízke Tatry do roku 2007
   Návrh členstva Slovenskej republiky v organizácii Wetlands International (Medzinárodná organizácia pre mokrade)
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh základných prístupov k tvorbe Koncepcie rozvoja ľudských zdrojov
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Výhľadový harmonogram priebehu a ukončenia prác na usporiadaní pozemkového vlastníctva podľa krajov a súhrnne za Slovenskú republiku s návrhom kapacitného a finančného zabezpečenia prác v zmysle koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike
   Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

   Návrh na zabezpečenie účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2000 v Hannoveri - NSR
   Informácia o zabezpečení účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO ´98 v Lisabone
   Informácia o priebehu a výsledkoch 5. konferencie Východ- Západ (Münsterský proces) uskutočnenej v dňoch 15. a 16. januára 1998 v Prahe
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh štatútu, organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Štatistického úradu SR
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

   Stanovisko k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR so šírením programov Slovenskej televízie prostredníctvom družice - nové znenie II
   Predkladá: minister kultúry

   Návrh zákona o zaopatrovacom príspevku
   Návrh zákona o príspevku pri narodení dieťaťa
   Návrh zákona o príspevku na pohreb
   Návrh zákona o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov sa im narodili opakovane dvojčatá a ktorým sa mení Občiansky súdny poriadok a zákon Národnej rady SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Informácia z výjazdového rokovania Koordinačného výboru pre problematiku žien v dňoch 29. a 30. januára 1998 v Častej - Papierničke
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Informácia o výsledkoch štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou technických zariadení, bezpečnosťou práce a dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok v jadrovej energetike za rok 1997
   Predkladá: predseda Úradu bezpečnosti práce SR

   Štatistické informácie o vývoji vo vybraných úsekoch ekonomiky SR
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

   Bratislava 6. apríla 1998
   TIO Úradu vlády SR