Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
162. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
14. apríla 1998 o 8.30 h v budove Úradu vlády SR

   Návrh zákona o zaopatrovacom príspevku

   Návrh zákona o príspevku pri narodení dieťaťa

   Návrh zákona o príspevku na pohreb

   Návrh zákona o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov sa im narodili opakovane dvojčatá a ktorým sa mení Občiansky súdny poriadok a zákon Národnej rady SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh zákona o verejných prácach
   Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o verejných prácach
   Predkladá: minister výstavby a verejných prác

   Návrh zákona o knižniciach
   Predkladá: minister kultúry

   Návrh na uzavretie Dohovoru o zriadení Európskeho telekomunikačného úradu (ETO)
   Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na podpísanie Európskeho dohovoru o výkone práv dieťaťa z 25. januára 1996
   Predkladajú: minister spravodlivosti
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane nárokov pracovníkov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa č. 173 z roku 1992 Slovenskou republikou, ktorý Generálna konferencia MOP prijala na svojom 79. zasadnutí 23. júna 1992 v Ženeve
   Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na odvolanie Mgr. Oľgy Keltošovej z funkcie predsedníčky Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov SR a na vymenovanie Doc. JUDr. Vojtecha Tkáča, CSc., ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR do funkcie predsedu Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov SR
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Návrh rozvojových programov, za ktoré sa navrhuje prevziať štátne záruky za bankové úvery v priebehu roka 1998 so stanovením poradia podľa priorít
   Správa o situácii v zásobovaní slovenských spracovateľov surovým drevom v nadväznosti na jeho vývoz
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja
   Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého zemného celku Trenčiansky kraj
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh časového a vecného harmonogramu transformácie zdravotníckych zariadení, štátnych podnikov a akciových spoločností s majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku SR na rok 1998
   Predkladá: minister pre správu a privatizáciu národného majetku

   Rozdelenie finančných prostriedkov obciam na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby
   Návrh členov Rady a Dozornej rady Fondu detí a mládeže SR
   Predkladá: ministerka školstva

   Správa o plnení opatrení, postupe prác a návrhu zavedenia Jednotného automatizovaného systému právnych informácií pre štátne orgány Slovenskej republiky
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Správa o postupe prípravy IV. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite
   Predkladá: minister životného prostredia

   Správa o činnosti Komisie vlády SR pre integráciu a realizáciu informačných systémov
   Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

   Správa o plnení Koncepcie štátneho informačného systému na roky 1997 - 1998 za rok 1997
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
   Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
   Predkladá: generálny prokurátor

   Správa o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1998 za obdobie od 1. januára do 31. marca 1998
   Predkladá: podpredsedníčka vlády

   Deklarácia vlády SR na podporu prílevu priamych zahraničných investícií
   Predkladá: minister hospodárstva

   Informácia o konaní zasadania Rady vlády SR pre informatiku 1/98
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

   Správa o činnosti Protimonopolného úradu SR za rok 1997
   Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR

   Informácia o stave plnenia medzinárodných zmlúv za rok 1997
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministerky zahraničných vecí Švédskeho kráľovstva Leny Hjelm-Wallénovej v Bratislave 26. a 27. februára 1998
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Informácia o vydaní podmienok poskytovania finančných prostriedkov cirkevným a súkromným školám
   Predkladá: ministerka školstva

   Informácia o inštalácii pamätných tabúľ slovenských vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda vo Vatikáne
   Predkladá: minister kultúry

   Bratislava 9. apríla 1998
   TIO Úradu vlády SR