Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
163. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
28. apríla 1998 o 8.30 h. v budove vlády SR

     Návrh rozvojových programov, za ktoré sa navrhuje prevziať štátne záruky za bankové úvery v priebehu roka 1998 so stanovením poradia podľa priorít
     Deklarácia vlády Slovenskej republiky na podporu prílevu priamych zahraničných investícií
     Správa o situácii v zásobovaní slovenských spracovateľov surovým drevom v nadväznosti na jeho vývoz
     Systém stimulácie a usmerňovania prílevu zahraničného kapitálu a vývozu kapitálu v súlade s uplatňovaním medzinárodných pravidiel
     Správa o plnení vecného a časového zabezpečenia úloh, ktoré vyplývajú z Aktualizácie Priemyselnej politiky Slovenskej republiky
      Predkladá: minister hospodárstva

     Návrh koncepcie udeľovania vládnych štipendií zahraničným študentom na roky 1998 - 2001
     Návrh na finančné krytie nákupu budovy pre Stálu misiu Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli a informácia o riešení finančného krytia výdavkov na jej prevádzku
     Predkladá: ministerka zahraničných vecí

     Návrh legislatívneho zámeru k návrhu o Fonde výstavby služobných bytov
     Predkladá: minister vnútra

     Návrh Dohody týkajúcej sa prijatia jednotných podmienok pre periodické technické prehliadky kolesových vozidiel
     Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 56. zasadnutí Dunajskej komisie (Budapešť 20.-27. apríla 1998)
     Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
               ministerka zahraničných vecí

     Návrh územného plánu veľkého územného celku Nitrianskeho kraja
     Správa o súčasnej úrovni štrukturálnej vybavenosti krajských a okresných miest
     Predkladá: minister životného prostredia

     Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov Ministerstvu školstva SR z kapitoly VPS pre SPU Nitra
     Správa o analýze stavu využívania domovov mládeže rezortných SOU v sídlach vysokých škôl alebo dostupnom okolí a návrh zoznamu vybraných objektov domovov mládeže SOU na delimitáciu do rezortu školstva
     Predkladá: ministerka školstva

     Návrh podujatí Národnej rady Slovenskej republiky k oslavám 150. výročia vzniku Slovenskej národnej rady a k oslavám revolučného národnooslobodzovacieho hnutia Slovákov v rokoch 1848 - 1849
     Predkladá: minister kultúry

     Návrh stanov Národnej agentúry pre regionálny rozvoj Slovenskej republiky
     Predkladá: predseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti,vedy a techniky SR

     Správa o kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR (kontrolované obdobie október - december 1997)
     Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

     Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj
     Návrh zákona o vodách
     Predkladá: minister životného prostredia

     Návrh zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov sa im narodili opakovane dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony
     Návrh zákona o príspevku na pohreb
     Návrh zákona o zaopatrovacom príspevku
     Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

     Návrh zákona o správe štátnych hraníc
     Predkladá: minister vnútra

     Správa o stave aproximácie práva v Slovenskej republike
     Predkladá: podpredsedníčka vlády K. Tóthová

     Správa o modeli novej organizácie výroby jedál v zariadeniach školského stravovania
     Predkladá: ministerka školstva

     Informácia o bilancii zdrojov a potrieb hroznového vína v rokoch 1997 a 1998 s hodnotením účinnosti opatrení Ministerstva pôdohospodárstva SR prijatých na skvalitnenie metodiky a informačného zabezpečenia ich zostavovania
     Predkladá: minister pôdohospodárstva

     Informácia o priebehu stretnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ a asociovaných krajín strednej a východnej Európy a Cypru v rámci otvorenia prístupového procesu v Bruseli 30. marca 1998
     Predkladá: ministerka zahraničných vecí

     Informácia o výsledkoch výskumu mediálneho správania a volebných preferencií obyvateľstva
     Predkladá: minister kultúry

     Bratislava 27. apríla 1998
     TIO Úradu vlády SR