Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
164. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
12. mája 1998 o 8.30 h v budove Úradu vlády SR

   Návrh Trestného poriadku
   Predkladá: minister spravodlivosti

   Návrh územného plánu veľkého územného celku Košického kraja
   Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
   Predkladá: minister životného prostredia

   Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o úvodnom projekte náhrady fosílnych palív biomasou v zmysle spoločného plnenia záväzkov podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy
   Predkladajú: minister životného prostredia
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh vecných a systémových priorít Dlhodobej koncepcie zahranično-obchodnej politiky Slovenskej republiky na obdobie do roku 1999
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh aktualizácie stratégie finančnej politiky na roky 1998 až 2000 s výhľadom do roku 2002
   Priebežná správa o dosiahnutých cieľoch a plnení úloh stanovených v Koncepcii rozvoja kapitálového trhu v Slovenskej republike a návrh na zmenu uznesenia vlády č. 212/1997
   Správa o súčasnom stave prípravy systému štátnej pokladnice v Slovenskej republike v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 488/1997
   Predkladá: minister financií

   Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov Ministerstvu školstva SR z kapitoly VPS pre SPU Nitra
   Predkladá: ministerka školstva

   Návrh na odvolanie a vymenovanie stáleho člena slovenskej časti Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko- technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou
   Predkladá: minister vnútra

   Návrh na poverenie veľvyslanca Slovenskej republiky v Holandskom kráľovstve výkonom funkcie stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW)
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie a oslavách 50. výročia GATT v dňoch 18. až 20. mája 1998 v Ženeve
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh na ratifikáciu Dohovoru o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách
   Predkladajú: minister spravodlivosti
               ministerka zahraničných vecí

   Harmonogram realizačných projektov Národného programu podpory zdravia na roky 1998 až 2000
   Predkladá: minister zdravotníctva

   Účtovná závierka k 31. decembru 1997, návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 1997 a návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na rok 1998
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Návrh postupu delegácie Slovenskej republiky na 25. plenárnom zasadnutí Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní - CIP
   Predkladajú: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
               a skúšobníctvo a ministerka zahraničných vecí

   Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Informácia o vstupe Slovenskej republiky do Ázijskej rozvojovej banky a Africkej rozvojovej banky
   Predkladá: minister hospodárstva

   Informácia o vývoji platobnej bilancie za rok 1997
   Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska

   Bratislava 11. mája 1998
   TIO Úradu vlády SR