Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
165. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
26. mája 1998 o 8.30 h v budove Úradu vlády SR

   Návrh zákona o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   Návrh zákona o regulovaní prostitúcie
   Zabezpečenie finančného krytia výstavby varovacieho systému v okolí Jadrovej elektrárne Mochovce a v Bratislave v roku 1998
   Návrh na zmenu členov Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu
   Predkladá: minister vnútra

   Návrh priorít financovania rozvojových programov a infraštrukturálnych projektov na roky 1998 až 2000
   Predkladá: minister financií

   Návrh na úpravu záväzných limitov štátneho rozpočtu na rok 1998 pre kapitolu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Austrálie o obchodnej a hospodárskej spolupráci
   Predkladajú: minister hospodárstva
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení
   Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Rumunsku
   Predkadajú: ministerka školstva
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja
   Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj
   Predkladá: minister životného prostredia

   Správa o vybavovaní petícií, sťažností, oznámení a podnetov Úradom vlády SR, ministerstvami SR, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR a orgánmi miestnej štátnej správy za rok 1997
   Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

   Návrh úverových programov Eximbanky Slovenskej republiky
   Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 1998
   Predkladá: guvernér EXIMBANKY SR

   Návrh Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 1997
   Návrh Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 1997
   Predkladá: prezident prezídia Fondu národného majetku SR

   Informácia o vývoji platobnej bilancie Slovenskej republiky za rok 1997
   Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska

   Návrh opatrení na zabezpečenie úloh z uznesení Národnej rady Slovenskej republiky
   Predkladá: predseda vlády SR

   Návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 1997
   Správa o plnení štátneho rozpočtu SR za I. štvrťrok 1998
   Predkladá: minister financií SR

   Dokončenie reštitúcie menového zlata na základe Parížskej dohody z roku 1945 a použitie zostatku tohto zlata patriaceho Slovenskej republike na odškodnenie slovenských obetí nacistickej perzekúcie
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí SR

   Návrh vyhodnotenia nástupu absolventov vysokých škôl a univerzít na 1-ročné stáže na ústredné orgány štátnej správy v roku 1997 a organizačné zabezpečenie nástupu v roku 1998
   Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

   Návrh rozvojových programov, za ktoré sa navrhuje prevziať štátne záruky za bankové úvery v priebehu roka 1998 so stanovením poradia podľa priorít
   Predkladajú: minister hospodárstva SR
               podpredseda vlády SR S. Kozlík

   Informácia o prevzatých štátnych zárukách za bankové úvery vrátane možných rizík z nich vyplývajúcich
   Návrh rámcového postupu pre prijímanie vládnych úverov a štátnych záruk v nadväznosti na problematiku zadlženosti Slovenska a faktory podmieňujúce jej vývoj
   Predkladá: minister financií SR

   Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu DPH za projekty PHARE realizované Centrálnou finančnou a kontraktačnou jednotkou pri Úrade vlády SR
   Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

16.00 h - Brífing v priestoroch vstupu na Úrad vlády SR

 
   Bratislava 25. mája 1998
   TIO Úradu vlády SR