Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
166. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
9. júna 1998 o 8.30 h v budove Úradu vlády SR

     Informácia o otvorení procesu analytického skúmania acquis a návrh ďalšieho postupu Slovenskej republiky v prvej etape analytického skúmania acquis
     Predkladá: podpredseda vlády J. Kalman

     Návrh územného plánu veľkého územného celku Banskobystrického kraja
     Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Banskobystrického kraja
     Návrh Programu starostlivosti o Tatranský národný park do roku 2007
     Predkladá: minister životného prostredia

     Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR V. Mečiara v Lotyšskej republike 8. a 9. apríla 1998
     Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Jeanovi-Philippovi Douinovi
     Predkladá: ministerka zahraničných vecí

     Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 1996
     Návrh opatrení na zabránenie a odstránenie nepriaznivých skutočností v oblasti rozpočtového hospodárenia a na realizáciu zvýšeného výberu daní na roky 1998 a 1999
     Predkladá: minister financií

     Návrh na uzavretie Protokolu o zmene prepravy na súčasnom i diaľničnom hraničnom priechode Rusovce - Rajka k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zriadení a vybudovaní diaľničného hraničného priechodu na spoločnej štátnej hranici
     Predkladá: minister financií
               ministerka zahraničných vecí

     Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o leteckých dopravných službách
     Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
               ministerka zahraničných vecí

     Kontrolná správa o realizácii koncepcie vzdelávania do jednotlivých projektov a jej postupnom uplatňovaní v praxi
     Koncepcia kolektívnej ochrany obyvateľstva Slovenskej republiky ukrytím do roku 2010
     Predkladá: minister vnútra

     Návrh na vyslanie dvoch vojenských pozorovateľov Armády SR do mierovej misie OSN UNTSO na Blízkom východe a jedného príslušníka Armády SR do monitorovacej misie OBSE v Moldavskej republike
     Predkladá: minister obrany
               ministerka zahraničných vecí

     Správa o analýze stavu štátneho podniku Imuna Šarišské Michaľany
     Predkladá: minister zdravotníctva

     Návrh na zriadenie Národného kontaktného miesta OECD pre nadnárodné podniky v Slovenskej republike      Správa o vecnom a časovom plnení prác na vyraďovaní Jadrovej elektrárne A-1 Jaslovské Bohunice za rok 1997
     Predkladá: minister hospodárstva

     Správa o plnení zámerov koncepcie štátnej bytovej politiky
     Predkladá: minister výstavby a verejných prác

     Návrh legislatívneho zámeru zákona o prechode lesných ciest vo vlastníctve štátu na vlastníkov lesných pozemkov
     Predkladá: minister pôdohospodárstva

     Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 1997
     Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

     Návrh na odvolanie Mgr. Oľgy Keltošovej z funkcie predsedníčky Koordinačného výboru pre problematiku žien a na vymenovanie MUDr. Milice Suchánkovej, CSc. štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR do funkcie predsedníčky Koordinačného výboru pre problematiku žien
     Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

     Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky v oblasti kultúry, vzdelania a vedy na obdobie rokov 1998, 1999 a 2000
     Predkladá: minister kultúry
               ministerka zahraničných vecí

     Návrh úpravy záväzných limitov, záväzných úloh a záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 1998
     Predkladá: J. Dlhopolček poverený riadením Správy štátnych hmotných rezerv SR
               minister obrany

     Návrh stratégie regionálneho rozvoja Slovenska
     Predkladá: predseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky

     Návrh štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
     Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra

     Informácia o účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej ministerkou zahraničných vecí Z. Kramplovou na 4. zasadaní Asociačnej rady SR - EÚ v Luxemburgu 27. a 28. apríla 1998
     Predkladá: ministerka zahraničných vecí

     Informácia o výsledkoch rozpočtového hospodárenia kapitol krajských úradov za rok 1997
     Predkladá: minister financií

     Informácia o plnení uznesenia vlády SR č. 820/1997 o návrhu možnosti spojenia autobusovej dopravy a poštovej dopravy do koncových obcí
     Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

     Informácia o stave a vývoji medzipodnikovej platobnej neschopnosti s návrhom opatrení na jej zníženie a upevnenie finančnej disciplíny
     Predkladá: minister pôdohospodárstva

     Informácia o zasadnutí Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 23. februára 1998
     Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

     Informácia o výsledkoch výskumu volebných preferencií a ich vzťahu k sledovanosti médií
     Predkladá: minister kultúry

Na začiatku rokovania vlády SR - fototermín

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

Poznámka:

Novinári akreditovaní do 31. mája 1998 sa zhromaždia vo vstupných priestoroch na Úrad vlády SR do 15.45 h. Podľa dohovoru TIO ÚV SR a zástupcov novinárskych organizácií z minulého týždňa sa na tlačovej konferencii vlády SR zúčastní za každú redakciu jeden píšúci novinár (plus fotograf) a za elektronické médiá jeden redaktor so štábom (technik a kameraman).
Novinári, ktorí sa akreditovali po 31. máji 1998, budú mať akreditácie vybavené až na tlačovú konferenciu po 167. zasadnutí vlády SR.      

     Bratislava 8. júna 1998
     TIO Úradu vlády SR