Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
169. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
21. júla 1998 o 8.30 h v budove vlády SR

   Správa o stave plnenia úloh vyplývajúcich z uplatňovania Európskej dohody za rok 1997
   Správa o riešení usporiadania majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou podľa zákonného opatrenia Predsedníctva SNR č. 211/1990 Zb.
   Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Rady vlády SR pre národnosti
   Predkladá: podpredseda vlády J. Kalman

   Návrh postupu vlády SR v súvislosti s účasťou pozorovateľov OBSE na parlamentných voľbách v Slovenskej republike
   Informácia o aktivitách na zabezpečenie kandidatúry Slovenskej republiky na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na obdobie rokov 2000 až 2001
   Návrh na prístup k Opčnému protokolu k Viedenskému dohovoru o diplomatických stykoch týkajúcemu sa záväzného riešenia sporov; Viedeň 18. apríla 1961, k Opčnému protokolu k Viedenskému dohovoru o konzulárnych stykoch týkajúcemu sa záväzného riešenia sporov; Viedeň 24. apríla 1963, k Opčnému protokolu k dohovoru o osobitných misiách týkajúcemu sa záväzného riešenia sporov; New York 8. decembra 1969
   Návrh na uzavretie II. Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach
   Predkladá: ministerka zahraničných vecí

   Návrh na schválenie proexportného rozvojového projektu SES, a.s. Tlmače - elektrárne AFSIN ELBISTAN, Turecká republika a účasť Eximbanky SR na jeho financovaní
   Predkladajú: minister hospodárstva a guvernér Eximbanky

   Návrh finančných a technických podmienok účasti Slovenskej republiky na medzinárodnom projekte pre obnovu krytu havarovanej Černobyľskej jadrovej elektrárne
   Predkladajú: minister hospodárstva SR
               predseda Úradu jadrového dozoru SR

   Návrh na zloženie licenčnej komisie v súlade so zákonom číslo 179 z 15. mája 1998
   Predkladá: minister hospodárstva

   Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o ďalšom postupe pri vysporiadaní salda clearingových účtov a vysporiadania zostatkov pohľadávok a záväzkov subjektov oboch republík po skončení platnosti Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou zo 4. februára 1993, podpísanej v Brne 14. decembra 1995
   Predkladá: minister financií

   Návrh nárastu početných stavov Železničnej polície do roku 2005
   Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v kombinovanej doprave
   Návrh na prijatie Protokolu o rovnako platnom päťjazyčnom texte Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Chicago 1944)
   Návrh na uzavretie Protokolu o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaného v Montreale 29. septembra 1995
   Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh na schválenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov
   Predkladajú: minister vnútra a ministerka zahraničných vecí

   Návrh na uzavretie Dohovoru o vzájomnom uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne
   Predkladajú: ministerka školstva
               ministerka zahraničných vecí

   Návrh štatútu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a organizačná štruktúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (účinná od 1. júna 1998) /Návrh organizačného poriadku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR/
   Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

   Správa o riešení a financovaní programu rozvoja a využívania biotechnológií v pôdohospodárstve
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Návrh Národného programu rozvoja a využitia biotechnológií v Slovenskej republike
   Predkladajú: predseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti,
               vedy a techniky SR
               minister pôdohospodárstva

   Návrh na vykonanie vojenského cvičenia ozbrojených síl Francúzskej republiky na území Slovenskej republiky
   Vyhodnotenie pôsobenia príslušníkov Armády Slovenskej republiky v mierových operáciách Organizácie Spojených národov na území bývalej Juhoslávie v rokoch 1993 až 1998
   Predkladá: minister obrany

   Vytvorenie celoštátneho informačného systému vedeckovýskumného potenciálu a systém akreditácie organizácií a pracovísk výskumu a vývoja
   Návrh Koncepcie štátnej vednej a technickej politiky
   Predkladá: predseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti,
               vedy a techniky SR

   Správa o výbere a financovaní nových úloh rozvoja vedy a techniky v rámci medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce a návrh na rozdelenie účelových prostriedkov rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školstva SR v roku 1998 v sume 11,0 mil. Sk
   Predkladá: ministerka školstva

   Návrh akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku na roky 1998 - 2010
   Návrh postupu zabezpečenia implementácie prijatých materiálov konferencie členských štátov EHK - OSN o doprave a životnom prostredí
   Predkladajú: minister životného prostredia
               minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   Správa o výsledkoch činnosti Úradu jadrového dozoru SR a bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike za rok 1997
   Predkladá: predseda Úradu jadrového dozoru SR

   Informácia o realizácii zámerov a plnení opatrení vyplývajúcich zo správ o poľnohospodárstve a potravinárstve, lesnom hospodárstve a vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 1997
   Predkladá: minister pôdohospodárstva

   Informácia o realizácii opatrení prijatých na zvýšenie dynamiky vývozu do Ruskej federácie
   Predkladajú: minister hospodárstva a
               splnomocnenci vlády SR pre hospodársku
               spoluprácu s RF

   Informácia o nepriamych vývozoch v nadväznosti na riešenie nepriaznivej obchodnej bilancie s Ruskou federáciou
   Predkladá: minister hospodárstva

   Informácia o zrušení príspevkovej organizácie SIA
   Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

   Informácia o vývoji spotrebiteľských cien v júni 1998
   Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

   Bratislava 20. júla 1998
   TIO Úradu vlády SR